to help we will have finished the work

Câu hỏi:

29/08/2021 40,332

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Bạn đang xem: to help we will have finished the work

________ to lớn help, we will have finished  the work

A. By the time John comes

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là A

Kiến thức: Mệnh đề chỉ thời hạn / Sự hòa phù hợp thì nhập mệnh đề

Giải thích:

Mệnh đề chủ yếu phân chia thì sau này => động kể từ nhập mệnh đề chỉ thời hạn phân chia thì lúc này (hiện bên trên đơn, lúc này trả thành).

Loại luôn luôn được những phương án B, C, D vì thế sai thì.

by the time: cho tới khi

when: khi

until: cho đến khi

since: từ  khi

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend to lớn grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions

She began to lớn play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

A.  so

B exhausted

C. feel asleep

Xem thêm: điểm chuẩn đại học thăng long 2022

D. at

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

When the quấn walked into the office, his secretary _______

A.has been typing

B.was typing

C. is typing

D. had typed

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what to lớn vì thế with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what to lớn vì thế with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what to lớn vì thế with household rubbish in large cities by the government.

C. Rarely the government knows what to lớn vì thế with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what to lớn vì thế with household rubbish in large cities.

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra kêu ca we do

A. makes

B. has

C. takes

Xem thêm: các loại so sánh trong tiếng anh

D. gives