tính giá trị của biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là câu hỏi học viên áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường và tính toán độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kỹ năng và kiến thức chú ý và những dạng bài xích luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ nên qua loa trái khoáy tao có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vày 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phép tắc tính theo đuổi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân chia hoặc phép tắc trừ và phép tắc nằm trong, tao triển khai đo lường và tính toán kể từ trái khoáy qua loa nên.

 • Nếu vô biểu thức, sở hữu cả phép tắc nhân, phép tắc phân chia, phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, tao triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, sở hữu vết ngoặc, tao triển khai phép tắc tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức sở hữu phép tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức đang được cho tới trở thành group sở hữu tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối hợp của phép tắc cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng vô một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của phép tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú sở hữu 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lượt số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo đuổi quy tắc của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo đuổi quy tắc của biểu thức sở hữu chứa chấp phép tắc nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua loa trái khoáy. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vày 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vày 7 thêm một vày 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vày 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vày 3 thêm một vày 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: diện tích toàn phần khối trụ

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vày 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vày 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vày 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được thành quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vày 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 vày 7, viết lách 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 9 trừ 3 vày 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vày 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vày 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vày 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thích 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích đi ra tao sở hữu số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên sở hữu 18 số hạng

b) Các tính tổng vô mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích đi ra tao sở hữu tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: sông núi nước nam vua nam ở

a) sở hữu 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm giải. Để con cái học hành đảm bảo chất lượng rộng lớn cha mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những khóa đào tạo và huấn luyện toán online bên trên mamnontritueviet.edu.vn nhé!