một mảnh đất hình chữ nhật

Chủ đề toán lớp 4 một mảnh đất hình chữ nhật: Toán lớp 4 đem thắc mắc thú vị về một mảnh đất hình chữ nhật. Trong thắc mắc, tất cả chúng ta được đòi hỏi tính diện tích S của mảnh đất nền tê liệt. Đây là một trong vấn đề hứa hứa tạo nên thú vui và thách thức chung học viên trở nên tân tiến kĩ năng toán học tập của tôi. Việc giải quyết và xử lý vấn đề này cần dùng kỹ năng về chu vi, chiều rộng lớn và chiều nhiều năm. bằng phẳng phương pháp tính toán đúng mực, học viên tiếp tục hoàn toàn có thể lần rời khỏi diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật tê liệt.

Tìm diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật vô vấn đề toán lớp 4 một mảnh đất hình chữ nhật?

Tìm diện tích S một mảnh đất hình chữ nhật vô vấn đề toán lớp 4 \"một mảnh đất hình chữ nhật\" hoàn toàn có thể được xem bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của chính nó.
Trước tiên, tớ cần phải biết rằng diện tích S của một hình chữ nhật vày tích của nhị cạnh của chính nó. Tại trên đây, tất cả chúng ta không tồn tại vấn đề về chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền, tuy nhiên tớ hoàn toàn có thể dùng vấn đề về nửa chu vi và quan hệ thân thiện chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhằm lần rời khỏi độ quý hiếm của bọn chúng.
Theo thắc mắc, tớ hiểu được nửa chu vi của mảnh đất nền là 160m và chiều rộng lớn xoàng chiều nhiều năm 52m. Như vậy hoàn toàn có thể được màn biểu diễn vày phương trình:
2 * (chiều nhiều năm + chiều rộng) = 2 * 160m
2 * (chiều nhiều năm + (chiều nhiều năm - 52m)) = 320m
2 * (2 * chiều nhiều năm - 52m) = 320m
4 * chiều nhiều năm - 104m = 320m
4 * chiều nhiều năm = 424m
chiều nhiều năm = 424m / 4
chiều nhiều năm = 106m
Vậy tớ đem chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 106m. Tiếp theo dõi, tớ hoàn toàn có thể lần chiều rộng lớn bằng phương pháp dùng quan hệ tiếp tục cho:
chiều rộng lớn = chiều nhiều năm - 52m
chiều rộng lớn = 106m - 52m
chiều rộng lớn = 54m
Cuối nằm trong, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S mảnh đất nền bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm với chiều rộng:
diện tích = chiều nhiều năm * chiều rộng
diện tích = 106m * 54m
diện tích = 5,724m²
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật vô vấn đề là 5,724m².

Bạn đang xem: một mảnh đất hình chữ nhật

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Tính diện tích S của mảnh đất nền này.

Để tính diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật, tất cả chúng ta dùng công thức diện tích S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.
Trong tình huống này, chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 8m và chiều rộng lớn là 5m.
Áp dụng công thức, tất cả chúng ta có:
Diện tích = 8m × 5m = 40m^2.
Vậy diện tích S của mảnh đất nền này là 40m^2.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 24m². hiểu rằng chiều nhiều năm bộp chộp 3 phen chiều rộng lớn. Hãy lần chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền tê liệt.

Ta gọi chiều nhiều năm của mảnh đất nền là x và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là hắn. Theo đề bài bác, tớ đem hệ phương trình sau:
xy = 24 (1)
x = 3y (2)
Thay (2) vô (1), tớ được:
3y^2 = 24
y^2 = 8
y = √8 (vì hắn là phỏng nhiều năm ko âm)
y ≈ 2.83
Thay hắn vô (2), tớ được:
x = 3 * 2.83
x ≈ 8.49
Vậy, chiều nhiều năm của mảnh đất nền là x ≈ 8.49m và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là hắn ≈ 2.83m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 24m². hiểu rằng chiều nhiều năm bộp chộp 3 phen chiều rộng lớn. Hãy lần chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền tê liệt.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chu vi là 30m. hiểu chiều nhiều năm to hơn chiều rộng lớn 5m. Hãy tính diện tích S của mảnh đất nền tê liệt.

Để tính diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật, tất cả chúng ta cần phải biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền này. Theo vấn đề tiếp tục mang đến, chiều nhiều năm to hơn chiều rộng lớn 5m.
Ta gọi chiều nhiều năm là x (m), chiều rộng lớn là x - 5 (m). Vì chu vi của hình chữ nhật là 30m, tớ đem công thức chu vi hình chữ nhật là:
2(x + x - 5) = 30
2(2x - 5) = 30
4x - 10 = 30
4x = 40
x = 10
Dựa vô độ quý hiếm x, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S của mảnh đất nền. Diện tích hình chữ nhật được xem bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn cùng nhau. Vậy diện tích S của mảnh đất nền là:
Diện tích = x * (x - 5) = 10 * (10 - 5) = 10 * 5 = 50 m²
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật này đó là 50 mét vuông.

Toán lớp 4 - Tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật - Bài 1 - Thầy Nguyễn Văn Quyền

Bạn mới nhất học tập về tính chất chu vi và diện tích S hình chữ nhật? Đừng thắc mắc, đoạn phim này tiếp tục khiến cho bạn làm rõ nhất về kiểu cách đo lường này. Hãy nằm trong coi nhằm trở nên Chuyên Viên đo lường hình chữ nhật!

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 48m². Tính chu vi của mảnh đất nền này.

Để tính chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật, tớ dùng công thức chu vi của hình chữ nhật là: chu vi = 2 * (chiều nhiều năm + chiều rộng).
Vì diện tích S của mảnh đất nền tiếp tục cho rằng 48m², tức là diện tích S = chiều nhiều năm * chiều rộng lớn. Ta cần thiết lần 2 số vẹn toàn dương đem tích là 48 và tính chu vi kể từ tê liệt.
Có một trong những phương pháp để lần 2 số vẹn toàn dương đem tích là 48. Trong tình huống này, tớ hoàn toàn có thể lần những cặp số vẹn toàn dương (vd: 1 và 48, 2 và 24, 3 và 16, ...). Khi tìm kiếm được cặp số, tớ substitude độ quý hiếm của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn vô công thức chu vi nhằm đo lường.
Ví dụ: Giả sử tớ lựa chọn cặp số vẹn toàn dương 6 và 8.
Diện tích = 6 * 8 = 48 m².
Chu vi = 2 * (6 + 8) = 2 * 14 = 28 m.
Vậy, chu vi của mảnh đất nền này là 28 mét.

_HOOK_

Xem thêm: thiên cực của tôi tập 1

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chu vi là 26m. hiểu rằng chiều rộng lớn bộp chộp 3 phen chiều nhiều năm. Hãy lần chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền tê liệt.

Gọi chiều nhiều năm của mảnh đất nền là x (đơn vị m) và chiều rộng lớn là 3x (đơn vị m).
Theo đề bài bác, chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 26m.
Ta đem công thức chu vi hình chữ nhật là: Chu vi = 2 x (chiều nhiều năm + chiều rộng)
26 = 2(x + 3x)
26 = 2(4x)
26 = 8x
Để giải phương trình bên trên, tớ phân chia nhị vế mang đến 8:
x = 26/8
x = 3.25 (đơn vị m)
Vậy chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 3.25m và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 3 x 3.25 = 9.75m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 35m². hiểu rằng chiều nhiều năm là 7m. Hãy tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền tê liệt.

Để tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật, tớ đem diện tích S của mảnh đất nền là 35m² và chiều nhiều năm là 7m.
Diện tích một mảnh đất hình chữ nhật được xem vày công thức: diện tích S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.
Với diện tích S là 35m² và chiều nhiều năm là 7m, tớ hoàn toàn có thể dùng công thức bên trên nhằm tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền.
35m² = 7m × chiều rộng
Để tính chiều rộng lớn, tớ phân chia diện tích S mang đến chiều dài:
chiều rộng lớn = diện tích S / chiều dài
chiều rộng lớn = 35m² / 7m
chiều rộng lớn = 5m
Vậy, chiều rộng lớn của mảnh đất nền này đó là 5m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 35m². hiểu rằng chiều nhiều năm là 7m. Hãy tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền tê liệt.

Mảnh khu đất hình chữ nhật, chu vi 180m, chiều rộng lớn 3/5 chiều nhiều năm - Tính diện tích S miếng đất

Bạn đang được mong muốn lần hiểu về miếng đất? Video này tiếp tục khiến cho bạn đo lường chu vi và diện tích S mảnh đất nền một cơ hội dễ dàng và đơn giản. Hãy coi tức thì nhằm trở nên Chuyên Viên toán lớp 4!

Toán lớp 4 - Ôn thi đua thân thiện học tập kì 2 - Giải vấn đề về chu vi diện tích S hình chữ nhật

Ôn luyện mang đến kỳ thi đua thân thiện học tập kì 2 liệu đem đơn giản? Đừng thắc mắc, đoạn phim này tiếp tục khiến cho bạn giải được những vấn đề về chu vi và diện tích S hình chữ nhật một cơ hội nhanh gọn lẹ. Hãy coi nhằm trở nên người xuất sắc toán lớp 4!

Mảnh khu đất hình chữ nhật đem diện tích S là 72m² và chiều nhiều năm là 12m. Tìm chu vi của mảnh đất nền này.

Để lần chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật này, tớ cần phải biết rằng chu vi của một hình chữ nhật được xem vày công thức Phường = 2(a + b), vô tê liệt a và b theo lần lượt là chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
Theo đề bài bác, diện tích S của mảnh đất nền là 72m² và chiều nhiều năm là 12m. Ta hoàn toàn có thể dùng công thức diện tích S của hình chữ nhật A = a * b nhằm lần chiều rộng lớn của mảnh đất nền.
72m² = 12m * b
b = 72m² / 12m
b = 6m
Vậy chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 6m.
Áp dụng vô công thức chu vi của hình chữ nhật:
P = 2(12m + 6m)
P = 2(18m)
P = 36m
Vậy chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 36m.

Xem thêm: mở bài chung cho nghị luận xã hội

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chu vi là 28m. hiểu rằng chiều rộng lớn là 4m. Hãy tính diện tích S của mảnh đất nền tê liệt.

Đầu tiên, tớ hiểu được chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 28m, và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 4m. Để tính diện tích S của mảnh đất nền, tớ hoàn toàn có thể dùng công thức diện tích S hình chữ nhật: Diện tích = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn.
Vì vậy, bạn phải lần chiều nhiều năm của mảnh đất nền. Ta hiểu được chu vi của hình chữ nhật là tổng của 2 chiều nhiều năm và 2 chiều rộng lớn, tức là 28m = 2(Chiều nhiều năm + 4m). Khi giải phương trình này, tớ hoàn toàn có thể tìm kiếm được độ quý hiếm của chiều nhiều năm.
Trong tình huống này, chu vi là 28m và chiều rộng lớn là 4m, nên tớ hoàn toàn có thể tính chiều nhiều năm bằng phương pháp dùng phương trình: 28m = 2(Chiều nhiều năm + 4m).
Tiếp theo dõi, tớ giải phương trình nhằm lần độ quý hiếm của chiều dài:
28m = 2(Chiều nhiều năm + 4m)
28m = 2Chiều nhiều năm + 8m
Trừ 8m kể từ nhị bên:
20m = 2Chiều dài
10m = Chiều dài
Vì vậy, chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 10m.
Cuối nằm trong, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S của mảnh đất nền vày công thức Diện tích = chiều nhiều năm x chiều rộng:
Diện tích = 10m x 4m = 40m².
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật là 40m².

Mảnh khu đất hình chữ nhật đem diện tích S là 150m² và chiều rộng lớn là 10m. Hãy tính chiều nhiều năm của mảnh đất nền này.

Để tính chiều nhiều năm của mảnh đất nền hình chữ nhật, tớ dùng công thức tính diện tích S của hình chữ nhật, tức là: Diện tích = Chiều nhiều năm x Chiều rộng lớn.
Với vấn đề tiếp tục mang đến, diện tích S mảnh đất nền là 150m² và chiều rộng lớn là 10m, tớ có: 150 = Chiều nhiều năm x 10.
Để lần chiều nhiều năm, tớ phân chia cả nhị vế mang đến 10: Chiều nhiều năm = 150 / 10 = 15m.
Vậy, chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 15m.

_HOOK_