thuật ngữ thuộc tính dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

  1. Lớp 12

  2. Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

hint-header

Cập nhật ngày: 25-10-2022


Chia sẻ bởi: nguyễn thị ngọc anh


Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?

A

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan tiền trọng

B

Quan hệ với tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Mỗi tính chất với hoàn toàn có thể mang tên phân biệt và trật tự những tính chất là quan tiền trọng

D

Tên của những mối liên hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Mô hình thịnh hành nhằm thiết kế CSDL mối liên hệ là:

A

Mô hình phân cung cấp

B

Mô hình tài liệu quan tiền hệ

C

Mô hình phía đối tượng người sử dụng

D

Mô hình cơ sỡ quan tiền hệ

Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nguyên tố nào là sẽ tạo nên trở thành quy mô tài liệu quan tiền hệ?

A

Cấu trúc tài liệu

B

Các buộc ràng dữ liệu

C

Các thao tác, quy tắc toán bên trên tài liệu

D

Tất cả câu trên

Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?

A

1975

B

2000

C

1995

D

1970

Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mũi cấu tạo thì tài liệu được thể hiện nay nhập các:

Xem thêm: tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi

A

Cột (Field)

B

Hàng (Record)

C

Bảng (Table)

D

Báo cáo (Report)

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

A

Sửa phiên bản ghi

B

Thêm phiên bản ghi

C

Xoá phiên bản ghi

D

Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?

A

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan tiền trọng

B

Quan hệ với tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Xem thêm: câu chủ đề là gì

Mỗi tính chất với hoàn toàn có thể mang tên phân biệt và trật tự những tính chất là quan tiền trọng

D

Tên của những mối liên hệ hoàn toàn có thể trùng nhau