công thức tìm x lớp 6

Bài tập luyện lần X lớp 6 đem đáp án

Toán lần X lớp 6 là dạng bài bác tập luyện khá thông dụng vô lịch trình Toán trung học cơ sở. Để hùn những em học viên lớp 6 thích nghi với những dạng toán lần X, VnDoc gửi cho tới chúng ta tư liệu Tổng thích hợp một vài dạng Toán lần X lớp 6 nhằm những em biết cách thức thực hiện bài bác rưa rứa nâng lên khả năng giải Toán 6. Sau trên đây chào chúng ta xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: công thức tìm x lớp 6

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta hí hửng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận tải về.

------------------

Phương pháp chung:

Đây là phần bài bác tập luyện về những dạng toán lần X lớp 6 được chia thành nhị phần chính: bài bác tập luyện áp dụng và chỉ dẫn giải cụ thể. Phần bài bác tập luyện được chia thành 7 dạng tê liệt bao gồm:

 • Tìm x phụ thuộc vào đặc thù những luật lệ toán, bịa nhân tử chung
 • Tìm x vô vệt độ quý hiếm tuyệt đối
 • Vận dụng những quy tắc: quy tắc đem vế, quy tắc vệt ngoặc, nhân phá huỷ ngoặc
 • Tìm x phụ thuộc vào đặc thù 2 phân số vì thế nhau
 • Tìm x vẹn toàn nhằm những biểu thức sau có mức giá trị nguyên
 • Tìm x phụ thuộc vào mối liên hệ phân tách hết
 • Tìm x phụ thuộc vào mối liên hệ ước, bội

Dạng 1: Tìm x phụ thuộc vào đặc thù những luật lệ toán, bịa nhân tử chung

Bài 1: Tìm x biết

a, (x – 10).11 = 22b, 2x + 15 = -27
c, -765 – (305 + x) = 100d, 2x : 4 = 16
e, 25< 5x< 3125f, (17x – 25): 8 + 65 = 9²
g, 5.(12 – x ) – đôi mươi = 30h, (50 – 6x).18 = 2³.3².5
i, 128 – 3( x + 4 ) = 23k, [(4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35
l, ( 3x – 24 ) .7³ = 2.74m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)

n, ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

Bài 2: Tìm x biết

a, x + \frac{{ - 7}}{{15}} = - 1\frac{1}{{20}}b, \left( {3\frac{1}{2} - {\rm{x}}} \right).1\frac{1}{4} = - 1\frac{1}{{20}}
c, \frac{1}{2}.{\rm{x + }}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{5}}}.\left( {{\rm{x}} - 2} \right) = 3d, \frac{{11}}{{12}}.{\rm{x + }}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{4}}} = - \frac{1}{6}
e, 3 - \left( {\frac{1}{6} - {\rm{x}}} \right).\frac{2}{3} = \frac{2}{3}f, 8x – 4x = 1208
g, 0,3x + 0,6x = 9h, \frac{1}{2}{\rm{x + }}\frac{2}{5}{\rm{x}} = \frac{{ - 18}}{{25}}
i, \frac{2}{3}{\rm{x + }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}} = \frac{3}{{10}} - \frac{1}{5}k, \frac{2}{3} + \frac{1}{3}{\rm{ : x }} = \frac{{ - 1}}{2}
l, 2^x + 4.2^x = 5m, ( x + 2 ) ^5= 2^{10}
n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 )3 = 0
p, (x – 4). (x – 3 ) = 0q, 12x + 13x = 2000
r, 6x + 4x = 2010s, x.(x+y) = 2
t, 5x – 3x – x = 20u, 200 – (2x + 6) = 43
v, 135 – 5(x + 4) = 35

Dạng 2: Tìm x vô vệt độ quý hiếm tuyệt đối

a, |x| = 5b, |x| < 2
c, |x| = -1d, |x| =|-5|
e, |x +3| = 0f, |x- 1| = 4
g, |x – 5| = 10h, |x + 1| = -2
j, |x+4| = 5 – (-1)k, |x – 1| = -10 – 3
l, |x+2| = 12 + (-3) +|-4|m, |x + 2| - 12 = -1
n, 135 - |9 - x| = 35o, |2x + 3| = 5
p, |x – 3 | = 7 – ( -2)q, \left| {x - \frac{2}{3}} \right| = - \left| {\frac{{ - 1}}{5}} \right| + \frac{3}{4}
r, \left| {x - 1} \right| = \frac{7}{2} + \frac{{ - 4}}{{ - 3}}s, \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \le x \le \frac{{15}}{4} + \frac{{18}}{8}

Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc đem vế, quy tắc vệt ngoặc, nhân phá huỷ ngoặc

a, 3x – 10 = 2x + 13b, x + 12 = -5 – x
c, x + 5 = 10 –xd, 6x + 23 = 2x – 12
e, 12 – x = x + 1f, 14 + 4x = 3x + 20
g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4h, 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20
i, 3(x – 2) + 2x = 10j, (x + 2).(3 – x) = 0
k, 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24l, (-37) – |7 – x| = – 127
m, (x + 5).(x.2 – 4) = 0n*, 3x + 4y –xy = 15

o, (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)

p, x -{57 – [42 + (-23 – x)]} = 13 –{47 + [25 – (32 -x)]}

Dạng 4: Tìm x phụ thuộc vào đặc thù 2 phân số vì thế nhau

Dạng 5: Tìm x vẹn toàn nhằm những biểu thức sau có mức giá trị nguyên

a. A=\frac{3}{x-1}

b. B=\frac{x+2}{x+1}

c. C=\frac{5}{2 x+7}

d. D=\frac{11 x-8}{x+2}

Dạng 6: Tìm x phụ thuộc vào mối liên hệ phân tách hết

a, Tìm số x sao cho tới A = 12 + 45 + x phân tách không còn cho tới 3

b, Tìm x sao cho tới B = 10 + 100 + 2010 + x ko phân tách không còn cho tới 2

c, Tìm x sao cho tới C = 21 + 3x2 phân tách không còn cho tới 3

d, Tìm số ngẫu nhiên x hiểu được 30 phân tách x dư 6 và 45 phân tách x dư 9

Dạng 7: Tìm x phụ thuộc vào mối liên hệ ước, bội

a) Tìm số ngẫu nhiên x sao cho tới x – một là ước của 12.

b) Tìm số ngẫu nhiên x sao cho tới 2x + một là ước của 28.

c) Tìm số ngẫu nhiên x sao cho tới x + 15 là bội của x + 3

d) Tìm những số vẹn toàn x, y chang cho tới (x+1).(y – 2) = 3

e) Tìm những số vẹn toàn x sao cho tới ( x +2).(y-1) = 2

f) Tìm số yếu tắc x vừa phải là ước của 275 vừa phải là ước của 180

g) Tìm nhị số ngẫu nhiên x, hắn biết x + hắn = 12 và ƯCLN (x;y) = 5

h) Tìm nhị số ngẫu nhiên x, hắn biết x + hắn = 32 và ƯCLN (x;y) = 8

i) Tìm số ngẫu nhiên x biết  x ⋮ 10, x ⋮ 12, x ⋮ 15, 100 < x < 150

j) Tìm số x nhỏ nhất không giống 0 biết x phân tách không còn cho tới 24 và 30

k) 40 ⋮ x , 56 ⋮ x và x > 6

8. Hướng dẫn giải từng dạng Tìm x

Dạng 1: 

Bài 1:

a, (x – 10).11 = 22

x – 10 = 22 : 11

x – 10 = 2

x = 2 + 10

x = 12

b, 2x + 15 = -27

2x = -27 – 15

2x = - 42

x = (-42) : 2

x = - 21

c, -765 – (305 + x) = 100

- (305 + x) = 100 + 765

- (305 + x) = 865

305 + x = -865

x = -865 – 305 = - 1170

d, 2x : 4 = 16

2x = 16 x 4

2x = 64

2x = 26

=> x = 6

e, 25< 5x< 3125

52 < 5x < 55

=> 2 < x < 5

=> x = 3 hoặc x = 4

f, (17x – 25): 8 + 65 = 92

(17x - 25): 8 + 65 = 81

(17x - 25): 8 = 81 – 65

(17x - 25): 8 = 16

17x – 25 = 16.8

17x – 25 = 128

17x = 128 + 25

17x = 153

x = 153 : 17 = 9

g, 5.(12 – x ) – đôi mươi = 30

5.(12 - x) = 30 + 20

5.(12 - x) = 50

12 – x = 50 : 5

12 – x = 10

x = 12 – 10

x = 2

h, (50 – 6x).18 = 23.32.5

(50 – 6x).18 = 8.9.5

(50 – 6x).18 = 360

50 – 6x = 360 : 18

50 – 6x = 20

6x = 50 – 20

6x = 30

x = 30 : 6 = 5

i, 128 – 3(x + 4) = 23

3.(x + 4) = 128 – 23

3.(x + 4) = 105

x + 4 = 105 : 3

x + 4 = 35

x = 35 – 4

x = 31

k, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35

(4x + 28).3 + 55 = 35.5

(4x + 28).3 + 55 = 175

(4x + 28).3 = 175 – 55

(4x + 28).3 = 120

4x + 28 = 120 : 3

4x + 28 = 40

4x = 40 – 28

4x = 12

x = 12 : 4 = 3

l, (3x – 24) .73 = 2.74

3x – 24 = 2.74 : 73

3x – 24 = 2.(74 : 73)

3x – 24 = 2.7

3x – 16 = 14

3x = 14 + 16

3x = 30

x = 30 : 3

x = 10

m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)

43 + (–12) = 317 – x - 317

43 – 12 = 317 – 317 – x

31 = - x

- x = 31

x = - 31

n, (x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

x + 1 + x + 2 + x + 3 + … + x + 100 = 7450

(x + x + x + … + x) + (1 + 2 + 3 + … + 100) = 7450

100.x + (100 + 1).100 : 2 = 7450

100.x + 5050 = 7450

100.x = 7450 – 5050

100.x = 2400

x = 2400 : 100

x = 24

Bài 2: Tìm x biết

a, x+\frac{-7}{15}=-1 \frac{1}{20}

\begin{aligned}
&x+\frac{-7}{15}=\frac{-21}{20} \\
&x=\frac{-21}{20}-\frac{-7}{15} \\
&x=\frac{-63}{60}-\frac{-28}{60} \\
&x=\frac{-63+28}{60} \\
&x=\frac{-35}{60}=\frac{-7}{12}
\end{aligned}

b, \left(3 \frac{1}{2}-x\right) \cdot 1 \frac{1}{4}=-1 \frac{1}{20}

\begin{aligned}
&\left(\frac{7}{2}-x\right) \cdot \frac{5}{4}=-\frac{21}{20} \\
&\frac{7}{x}-x=\frac{21}{20}: \frac{5}{4} \\
&\frac{7}{2}-x=\frac{21}{20} \cdot \frac{4}{5} \\
&\frac{7}{2}-x=\frac{21}{25} \\
&x=\frac{7}{2}-\frac{21}{25} \\
&x=\frac{133}{50}
\end{aligned}

c,\frac{1}{2} \cdot x+\frac{3}{5} \cdot(x-2)=3

\begin{aligned}
&\frac{1}{2} \cdot x+\frac{3}{5} \cdot x-\frac{3}{5} \cdot 2=3 \\
&\frac{1}{2} \cdot x+\frac{3}{5} \cdot x=3+\frac{6}{5} \\
&x \cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{5}\right)=\frac{21}{5} \\
&x \cdot \frac{11}{10}=\frac{21}{5} \\
&x=\frac{21}{5}: \frac{11}{10} \\
&x=\frac{21}{5} \cdot \frac{10}{11}=\frac{42}{11}
\end{aligned}

d, \frac{11}{12} \mathrm{x}+\frac{3}{4}=-\frac{1}{6}

\begin{aligned}
&\frac{11}{12} x=-\frac{1}{6}-\frac{3}{4} \\
&\frac{11}{12} x=\frac{-11}{12} \\
&x=-1
\end{aligned}

e, 3-\left(\frac{1}{6}-x\right) \cdot \frac{2}{3}=\frac{2}{3}

\begin{aligned}
&\left(\frac{1}{6}-x\right) \cdot \frac{2}{3}=3-\frac{2}{3}=\frac{7}{3} \\
&\frac{1}{6}-x=\frac{7}{3}: \frac{2}{3}=\frac{7}{2} \\
&x=\frac{1}{6}-\frac{7}{2}=\frac{-5}{6}
\end{aligned}

f, 8x – 4x = 1208

4x = 1208

x = 1208 : 4

x = 302

g,

x. (0,3 + 0,6) = 9

x. 0,9 = 9

x = 9: 0,9

x = 10

h, \frac{1}{2} x+\frac{2}{5} x=\frac{-18}{25}

\begin{aligned}
&x \cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\right)=\frac{-18}{25} \\
&x \cdot \frac{9}{10}=\frac{-18}{25} \\
&x=\frac{-18}{25}: \frac{9}{10} \\
&x=\frac{-18}{25} \cdot \frac{10}{9}=-\frac{4}{5}
\end{aligned}

i, \frac{2}{3} x+\frac{1}{2}=\frac{3}{10}-\frac{1}{5}

\begin{aligned}
&\frac{2}{3} x+\frac{1}{2}=\frac{1}{10} \\
&\frac{2}{3} x=\frac{1}{10}-\frac{1}{2} \\
&\frac{2}{3} x=\frac{-2}{5} \\
&x=\frac{-2}{5}: \frac{2}{3}=-\frac{3}{5}
\end{aligned}

k, \frac{2}{3}+\frac{1}{3}: x=\frac{-1}{2}

\begin{aligned}
&\frac{1}{3}: \mathrm{x}=\frac{-1}{2}-\frac{2}{3} \\
&\frac{1}{3}: x=\frac{-7}{6} \\
&x=\frac{1}{3}:\left(\frac{-7}{6}\right) \\
&x=\frac{1}{3} \cdot\left(\frac{-6}{7}\right)=\frac{-2}{7}
\end{aligned}

l, 2x + 4.2x = 5

2x.(1 + 4) = 5

2x.5 = 5

2x = 5 : 5

2x = 1

2x = 20

=> x = 1

m, ( x + 2 ) 5 = 210

(x + 2)5 = (22)5

=>x + 2 = 22

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78

Số số hạng: (x - 1) + 1 = x

=> (x +1).x : 2 = 78

x.(x+1) = 78.2

x.(x+1) = 156

x.(x+1) = 12.13

=> x = 12

o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 ) 3 = 0

=> 3x–4 = 0 hoặc (x – 1)3 = 0

Với 3x – 4 = 0 => x = 4/3

Với (x – 1)3 = 0 => x = 1

p, (x – 4). (x – 3 ) = 0

=> x-4 = 0 hoặc x-3 = 0

Với x – 4 = 0 => x = 4

Xem thêm: những câu hỏi hack não

Với x – 3 = 0 => x = 3

q, 12x + 13x = 2000

x.(12 + 13) = 2000

x.25 = 2000

x = 2000 : 25

x = 80

r, 6x + 4x = 2010

x.(6 + 4) = 2010

x.10 = 2010

x = 2010 : 10

x = 201

s, x.(x+y) = 2

TH1: x.(x + y) = 2.1

=> x = 2 và hắn = -1

TH2: x.(x + y) = 1.2

=> x = 1 và hắn = 1

TH3: x.(x+y) = (-1).(-2)

=> x = -1 và hắn = -1

TH4: x.(x+y) = (-2).(-1)

=> x = -2 và hắn = 3

t, 5x – 3x – x = 20

x.(5 – 3 - 1) = 20

x.1 = 20

x = 20

u, 200 – (2x + 6) = 43

200 – (2x + 6) = 64

2x + 6 = 200 – 64

2x + 6 = 136

2x = 136 – 6

2x = 130

x = 130 : 2

x = 65

v, 135 – 5(x + 4) = 35

5.(x + 4) = 135 – 35

5.(x + 4) = 100

x + 4 = 100 : 5

x + 4 = 20

x = đôi mươi – 4

x = 16

Dạng 2 : Tìm x vô vệt độ quý hiếm tuyệt đối

a, |x| = 5

=> x = 5 hoặc x = - 5

b, |x| < 2

=>

c, |x| = -1

Vì |x| 0 với từng x nên |x| = -1 vô lý

d, |x| =|-5|

=> |x| = 5

=> x = 5 hoặc x = - 5

e, |x +3| = 0

=> x + 3 = 0

x = 0 – 3 = - 3

f, |x- 1| = 4

=> x – 1 = 4 hoặc x – 1 = -4

Với x – 1 = 4 thì x = 5

Với x – 1 = -4 thì x = -3

g, |x – 5| = 10

=> x – 5 = 10 hoặc x– 5 = -10

Với x – 5 =10 thì x = 15

Với x – 5 = -10 thì x = -5

h, |x + 1| = -2

Vì |x + 1| 0 với từng x nên |x + 1| = -2 vô lý

j, |x+4| = 5 – (-1)

|x+4| = 6

=> x +4 = 6 hoặc x+4 = -6

Với x +4 =6 thì x = 2

Với x + 4 = -6 thì x = -10

k, |x – 1| = -10 – 3

|x – 1| = - 13

Vì |x - 1| 0 với từng x nên |x - 1| = -13 vô lý

l, |x+2| = 12 + (-3) +|-4|

|x+2| = 12 – 3 + 4

|x+2| = 13

=> x + 2 = 13 hoặc x+ 2 = -13

Với x + 2 = 13 thì x = 11

Với x + 2 = -13 thì x = -15

m,

=> x + 2 = 11 hoặc x+2 = -11

Với x + 2 = 11 thì x = 9

Với x + 2 = -11 thì x = -13

n,

=> 9 – x = 100 hoặc

9 - x = -100

Với 9 – x = 100 thì x = -91

Với 9 – x = -100 thì x = 109

o,

=> 2x + 3 = 5 hoặc 2x+ 3 = -5

Với 2x + 3 = 5 thì x = 1

Với 2x + 3 = -5 thì x = -4

p, |x – 3 | = 7 – ( -2)

|x – 3 | = 9

=> x – 3 = 9 hoặc x – 3 = - 9

Với x – 3 = -9 thì x = -6

Với x – 3 = 9 thì x = 12

Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc đem vế, quy tắc vệt ngoặc, nhân phá huỷ ngoặc

a, 3x – 10 = 2x + 13

3x – 2x = 13 + 10

x = 23

b, x + 12 = -5 – x

x + x = -5 -12

2x = -17

x = -17/2

c, x + 5 = 10 –x

x + x = 10 – 5

2x = 5

x = 5/2

d, 6x + 23 = 2x – 12

6x – 2x = -12 - 23

4x = -12 – 8

4x = -20

x = -5

e, 12 – x = x + 1

-x – x = 1 – 12

-2x = -11

x = 11/2

f, 14 + 4x = 3x + 20

4x – 3x = đôi mươi – 14

x = 6

g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4

2.x – 2.1 + 3.x – 3.2 = x – 4

2x + 3x – x = -4 + 6 + 2

4x = 4

x = 1

h, 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20

3.4 – 3.x – 2.x + 2.1 = x + 20

-3x – 2x – x = đôi mươi – 2 – 12

-6x = 6

x = -1

i, 3(x – 2) + 2x = 10

3.x – 3.2 + 2x = 10

3x + 2x = 10 + 6

5x = 16

x = 16/5

j, (x + 2).(3 – x) = 0

=> x + 2 = 0 hoặc 3 – x = 0

Với x + 2 = 0 thì x = -2

Với 3 – x = 0 thì x = 3

k, 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24

4.2x + 4.7 – 3.3x + 3.2 = 24

8x – 9x = 24 – 6 – 28

-x = -10

x = 10

l, (-37) – |7 – x| = – 127

TH1: 7 – x 0 thì |7 – x| = 7-x

=> (-37) – (7-x) = -127

x = -127 + 7 + 37

x = -83 (thỏa mãn)

TH2: 7 – x <0 thì |7 – x|= x- 7

=> (-37) – (x - 7) = -127

-x = -127 – 7 + 37

-x = -97

x = 97 (thỏa mãn)

m, (x + 5).(x.2 – 4) = 0

=> x + 5 = 0 hoặc x.2 – 4 = 0

Với x + 5 = 0 thì x = -5

Với x.2 – 4 = 0 thì x = 2

n*, 3x + 4y –xy = 15

x.(3-y) + 4y – 12 = 15 – 12

x.(3-y) – 4.(3-y) = 3

(x- 4).(3-y) = 3

=> x – 4 và 3 – hắn nằm trong tập luyện ước của 3

o, (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)

15 – x + x – 12 = 7 + 5 – x

3 = 12 – x

x = 9

p, x -{57 – [42 + (-23 – x)]} = 13 –{47 + [25 – (32 -x)]}

x-{57 – [42 -23 - x]} = 13 –{47 + [25 – 32 + x]}

x -{57 – 42 + 23 + x} = 13 –{47 + 25 – 32 + x}

x – 57 + 42 – 23 – x = 13 – 47 – 25 + 32 – x

-38 = -27 – x

x = 11

Xem thêm: diện tích toàn phần khối trụ

Để coi trọn vẹn cỗ điều giải và đáp án cụ thể, chào vận tải tư liệu về!

-------------------------------

Để xem thêm những tư liệu Toán 6 không giống, chào chúng ta vô thể loại Toán lớp 6 và những đề ganh đua học tập kì 2 lớp 6 bên trên VnDoc nhé.

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 6
 • Bộ đề ganh đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 6
 • 10 đề ganh đua demo học tập kì 2 môn Toán lớp 6
 • Bộ đề ganh đua thân ái học tập kì 2 môn Ngữ văn lớp 6
 • Toán 6 - Ôn tập luyện Hình học tập chương 2
 • 100 thắc mắc Trắc nghiệm môn Toán lớp 6 (Cả năm)
 • Bài tập luyện ôn tập luyện chương 3 Toán lớp 6: Phân số