unit 5 lớp 8 getting started


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Match the phrases with the correct pictures. 4. Complete the sentences with the verbs from the box. 5. QUIZ New Years around the world People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 5 lớp 8 getting started

Video chỉ dẫn giải

Tet is coming!

(Sắp cho tới Tết rồi!)

1. Listen and read. 

(Nghe và hiểu.)

Elena: Wow, this girl looks sánh đáng yêu.

Trang: Yeah ... She’s my cousin. She's at Sa Dec Flower Village. Tet is coming soon, sánh many people visit flower villages to tát take pictures with the blooming flowers.

Elena: Oh, I'm fond of admiring the flowers. Does your family visit places lượt thích this too? 

Trang: Yes, we tự. We usually visit Nhat Tan Village to tát buy kumquat trees and peach blossoms.

Elena: I see flowers and ornamental trees everywhere these days. What are they for? 

Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

Elena: And what's that tall tree in the photo?

Trang: Well, it's actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They lỗ decorative items lượt thích small bells and lanterns on it. They want to tát chase away bad luck and pray for a lucky new year.

Elena: Interesting! I didn’t know that.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Elena: Quào, cô bé bỏng này coi cute quá.

Trang: Ừa… con cái bé bỏng là con cháu bản thân bại liệt. Nó đang được ở thôn hoa Sa Đéc. Tết chuẩn bị cho tới rồi, nên nhiều người cho tới thôn hoa nhằm tự sướng với những hoa lá đang được nở.

Elena: Ồ, bản thân rất rất quí coi hoa. mái ấm cậu đem đến những điểm thế này không? 

Trang: Có chứ. Nhà bản thân hoặc cho tới thôn Nhật Tân để sở hữ cây quất và hoa đục.

Elena: Những thời nay bản thân thấy cây và hoa dùng làm tô điểm ở mọi chỗ. Chúng dùng làm làm những gì thế?

Trang: Người nước ta người sử dụng cây và hoa nhằm tô điểm và cúng bái. Đó là một trong phần cần thiết nhập truyền thống cuội nguồn Tết.

Elena: Và dòng sản phẩm cây cao nhập hình là đồ vật gi thế?

Trang: Thực rời khỏi nó là một trong cây nêu. Mọi người bịa đặt nó ở Sảnh đình. Họ treo những vật tô điểm như chuông nhỏ và đèn lồng lên bại liệt. Họ mong muốn xua xua đuổi những điều xấu xí và nguyện cầu 1 năm mới mẻ như mong muốn.

Elena: Thú vị quá! Mình ko biết điều này đấy!

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick () T (True) or F (False).

(Đọc đoạn đối thoại đợt tiếp nhữa và ghi lại () T (True) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Elena and Trang are at Sa Dec Flower Village.

2. Many people visit flower villages to tát take photos.

3. Trang’s family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhat Tan Village.

4. Flowers are not part of any Vietnamese traditions.

5. People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Years.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

1. F

Elena and Trang are at Sa Dec Flower Village.

(Elena và Trang đang được ở thôn hoa Sa Đéc.)

Thông tin: Trang: Yeah ... She’s my cousin. She's at Sa Dec Flower Village. 

(Ừa… con cái bé bỏng là con cháu bản thân bại liệt. Nó đang được ở thôn hoa Sa Đéc.)

2. T

Many people visit flower villages to tát take photos.

(Nhiều người cho tới thôn hoa nhằm tự sướng.)

Thông tin: Trang: Tet is coming soon, sánh many people visit flower villages to tát take pictures with the blooming flowers.

(Tết chuẩn bị cho tới rồi, nên nhiều người cho tới thôn hoa nhằm tự sướng với những hoa lá đang được nở.)

3. T

Trang’s family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhat Tan Village.

(Gia đình Trang thông thường mua sắm cây quất và hoa đục ở thôn Nhật Tân.)

Thông tin: Trang: Yes, we tự. We usually visit Nhat Tan Village to tát buy kumquat trees and peach blossoms.

(Có chứ. Nhà bản thân hoặc cho tới thôn Nhật Tân để sở hữ cây quất và hoa đục.)

4. F

Flowers are not part of any Vietnamese traditions.

(Hoa ko nên là một trong phần nhập truyền thống cuội nguồn của những người Việt.)

Thông tin: Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

(Người nước ta người sử dụng cây và hoa nhằm tô điểm và cúng bái. Đó là một trong phần cần thiết nhập truyền thống cuội nguồn Tết.)

5. T

People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Years.

(Mọi người tô điểm cây nêu với những trái ngược chuông nhỏ và lồng đèn mang lại Năm mới mẻ.)

Thông tin: Trang: Well, it's actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They lỗ decorative items lượt thích small bells and lanterns on it. They want to tát chase away bad luck and pray for a lucky new year.

(Thực rời khỏi nó là một trong cây nêu. Mọi người bịa đặt nó ở Sảnh đình. Họ treo những vật tô điểm như chuông nhỏ và đèn lồng lên bại liệt. Họ mong muốn xua xua đuổi những điều xấu xí và nguyện cầu 1 năm mới mẻ như mong muốn.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the phrases with the correct pictures.

(Nối những cụm kể từ với hình hình ảnh trúng.)

Lời giải chi tiết:

1 – d. ornamental tree: cây nhằm chưng/ trang trí

2 – a. bamboo pole: cây nêu

3 – e. decorative items: đồ trang trí

4 – b. blooming flowers: hoa nở

Xem thêm: văn tả cây cối lớp 5 ngắn gọn

5 – c. communal house: đình làng

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences with the verbs from the box.

(Hoàn trở thành những câu với những động kể từ từ vỏ hộp.)

                         admire                    chase                          pray                      place

1. The British decorate their Christmas trees and _____ presents under them.

2. Tomi likes to tát _____ the view from the hill.

3. In many cultures, knocking on wood is a way to tát _____ away bad spirits.

4. Many Asians go to tát Buddhist temples to tát _____ for good luck.

Phương pháp giải:

- admire (v): chiêm ngưỡng/ ngưỡng mộ

- chase (v): đuổi theo

- pray (v): cầu nguyện

- place (v): đặt/ để

Lời giải chi tiết:

1. place

2. admire

3. chase

4. pray

1. The British decorate their Christmas trees and place presents under them.

(Người Anh tô điểm cây Giáng sinh và bịa đặt rubi bên dưới nó.)

2. Tomi likes to tát admire the view from the hill.

(Tomi quí tận thưởng cảnh vật kể từ ngọn ụ.)

3. In many cultures, knocking on wood is a way to tát chase away bad spirits.

(Trong nhiều nền văn hóa truyền thống, gõ nhập đồ dùng mộc là một trong gách nhằm xua xua đuổi ma tà.)

4. Many Asians go to tát Buddhist temples to tát pray for good luck.

(Nhiều người châu Á cho tới điểm thờ Phật nhằm cầu chúc như mong muốn.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. QUIZ New Years around the world

(QUIZ Năm mới mẻ bên trên từng thế giới)

People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below.

(Mọi người bên trên từng trái đất ăn mừng năm mới tết đến không giống nhau. Chọn vương quốc với từng truyền thống cuội nguồn tiếp sau đây.)

1. Visiting pagodas 

A. The US     

B. Viet Nam

2. Throwing water at each other

A. Thailand     

B. Japan

3. Ringing a bell 108 times

A. Japan     

B. Viet Nam

4. Giving and receiving lucky money

A. The US     

B. Viet Nam

5. Watching a ball drop at midnight in Times Square

A. Thailand     

B. The US

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

1. B

Visiting pagodas - Viet Nam

(Đi miếu – Việt Nam)

2. A

Throwing water at each other – Thailand

(Té nước nhập người nhau – Thái Lan)

3. A

Ringing a bell 108 times – Japan

(Rung chuông 108 lượt – Nhật Bản)

4. B

Giving and receiving lucky money - Viet Nam

(Cho và nhận chi phí thiên lí – Việt Nam)

5. B

Watching a ball drop at midnight in Times Square - The US

(Xem trái ngược cầu rơi xuống khi nửa tối ở Quảng ngôi trường Thời đại - Mỹ)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

  1. Write a phrase from the box under each picture. 2. Complete each sentence with the correct option A, B, or C. 3. Complete the sentences with the words from the box. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to tát the sounds /n/ and /ŋ/. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /n/ and circle the words with the sound /ŋ/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option in each sentence below. 2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 3. Complete the sentences with a, an, the, or Ø (zero article). 4. Complete the text with the or Ø (zero article). GAME Bingo! Work in groups.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation below. Pay attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the text about the lion dance in nhật bản and complete the table with the information from the text. 4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following questions. 2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C. 3. Read the text again. Complete the mind map about a family các buổi party. 4. Work in pairs. Put the questions (A - E) in the correct blanks (1- 5) to tát make a complete dialogue. Then role-play it. 5. Make notes about a normal family sự kiện that you take part in. Use the questions below as cues.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. 2. Listen to tát part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than thở TWO words. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column. 5. Tom sent you an gmail. Read part of his gmail below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: năm 1945 nhân dân một số nước đông nam á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.