tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan biên soạn và đăng lên. Bài học tập này sẽ hỗ trợ những em rèn luyện về dạng bài xích tính nhanh chóng, gia tăng kỹ năng, nâng lên tài năng giải bài xích tập dượt Toán lớp 4. Dưới đấy là nội dung cụ thể, những em nằm trong xem thêm nhé.

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc điểm của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân, … nhập việc giải Việc tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội nhanh chóng, hợp lý và phải chăng và đúng đắn nhất.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Cách tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số nhập biểu thức trở nên từng group sở hữu tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn ngàn,…

Quy tắc 2: Phép với những số giống như nhau được màn trình diễn vì thế quy tắc nhân

Quy tắc 3: Vận dụng những đặc điểm của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân, quy tắc trừ, quy tắc chia

  • Nhân một vài với 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một vài với 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ chuồn một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: Vận dụng những đặc điểm với những số đặc biệt

Các đặc điểm cơ là:

  • 0 nhân với 1 số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với 1 số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một vài mang lại 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng đặc điểm của 4 quy tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở hình mẫu số nhằm mục đích đưa đến quá số giống như nhau ở cả hình mẫu số và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

Ví dụ: \frac{2\times3\times4}{3\times4\times5} = =\frac{2}{5}

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + 20

= 10 + trăng tròn x 10

= 10 + 200

= 210

Bài thói quen bằng phương pháp thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

Xem thêm: cách đổi đơn vị đo khối lượng

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b) \frac{2\times3\times7}{7\times6}

c) \frac{8\times5\times7}{4\times5\times6}

d) 25 x 675 x 4

e) 1500 : (3 x 5)

f) 365 - 215 + 475 - 155

g) 125 x 5 + 125 x 4 + 125

h) 32684 + 41325 + 316 + 675

i) 17 x 26 + 26 x 44 + 39 x 26

k) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Bài 8: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 9: Cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009

Xem thêm: kết bài nói với con

Không tính A và B, em hãy tính nhanh chóng thành phẩm của A – B ?

------------------------------------------

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan share bên trên trên đây. Hy vọng với bài xích tập dượt này những em sẽ sở hữu tăng tư liệu ôn tập dượt, nâng lên tài năng giải những dạng Việc tính nhanh chóng lớp 4, kể từ cơ gia tăng tăng kỹ năng và học tập đảm bảo chất lượng môn học tập này rộng lớn. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng, chào những em xem thêm tăng những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 4 nhập thể loại Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé.