3 đường thẳng đồng quy

Bài viết lách Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy.

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: 3 đường thẳng đồng quy

- Để chứng tỏ 3 điểm A; B; C trực tiếp sản phẩm tớ chứng tỏ 3 điểm cơ nằm trong tuỳ thuộc 1 đường thẳng liền mạch hoặc chứng tỏ 3 điểm cơ là vấn đề công cộng của nhì mặt mũi phẳng lặng (α) và (β) - Khi cơ bọn chúng nằm trong tuỳ thuộc uỷ thác tuyến của 2 mặt mũi phẳng lặng (α) và (β).

- Để chứng tỏ phụ vương đường thẳng liền mạch đồng quy tớ rất có thể tuân theo những cơ hội sau:

   + Cách 1: chứng tỏ uỷ thác điểm của hai tuyến phố này là vấn đề công cộng của nhì mặt mũi phẳng lặng tuy nhiên uỷ thác tuyến là đường thẳng liền mạch loại ba

   + Cách 2: Dựa vô quyết định lí: Ba mặt mũi phẳng lặng phân biệt rời nhau theo gót phụ vương uỷ thác tuyến Lúc đó; phụ vương uỷ thác tuyến cơ đồng quy hoặc song một tuy vậy song

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi M; N thứu tự là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng lặng (P) qua loa MN và rời AD; BC thứu tự bên trên P.. và Q. sành MP rời NQ bên trên I. Ba điểm này tại đây trực tiếp hàng?

A. I; A; C        B. I; B; D         C. I; A; B        D. I; C; D

Lời giải

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Ta có: (ABD) ∩ (BCD) = BD    (1)

Lại với Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (1) và (2) suy ra: I ∈ BD hoặc 3 điểm I; B; D trực tiếp hàng

Chọn B

Ví dụ 2: Cho tứ diện SABC. Gọi L; M; N thứu tự là những điểm bên trên những cạnh SA; SB và AC sao cho tới LM ko tuy vậy song với AB và LN ko tuy vậy song với SC. Mặt phẳng lặng (LMN) rời những cạnh AB; BC và SC thứu tự bên trên K; I; J. Ba điểm này tại đây trực tiếp hàng?

A. K; I và J        B. M; I và J        C. N ; I và J        D. M; K và J

Lời giải

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Ta có

- M ∈ SB suy rời khỏi M isin; (LMN) ∩ (SBC)    (1)

- I ∈ BC ⊂ (SBC) và I ∈ NK ⊂ (LMN)

⇒ I ∈ (LMN) ∩ (SBC)   (2)

- J ∈ SC ⊂ (SBC) và J ∈ LN ⊂ (LMN)

⇒ J ∈ (LMN) ∩ (SBC)     (3)

Vậy M ; I; J trực tiếp sản phẩm vì như thế nằm trong tuỳ thuộc uỷ thác tuyến của mp (LMN) và (SBC)

Chọn B

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD; M là trung điểm CD; I nằm trong đoạn AG; BI rời mp (ACD) bên trên J. Chọn mệnh đề sai

A. Giao tuyến của (ACD) và (ABG) là AM

B. 3 điểm A; J; M trực tiếp sản phẩm.

C. J là trung điểm của AM.

D. Giao tuyến của mp(ACD) và (BDJ) là DJ.

Lời giải

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Ta xét những phương án:

   + Ta có: A là vấn đề công cộng loại nhất thân thích nhì mp (ACD) và mp (GAB)    (1)

Do M là uỷ thác điểm của BG và CD nên:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (1) và (2) suy ra: uỷ thác tuyến của (ABG) và (ACD) là AM ⇒ A đúng

   + Ta với Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy ⇒ AM và BI đồng phẳng

⇒ J = BI ∩ AM nên 3 điểm A; J; M trực tiếp sản phẩm → B trúng.

   + Ta với Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ D trúng

   + Điểm I địa hình bên trên AG nên J rất có thể ko nên là trung điểm của AM.

⇒ C sai

Chọn C

Ví dụ 4: Cho tứ diện ABCD. Gọi E; F; G là những điểm thứu tự với những cạnh AB; AC; BD sao cho tới EF rời BC bên trên I; EG rời AD bên trên H. Ba đường thẳng liền mạch này sau trên đây đồng quy?

A. CD; EF; EG          B. CD; IG; HF          C. AB; IG; HF          D, AC; IG; BD

Lời giải

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Gọi O là uỷ thác điểm của HF và IG . Ta với

- O ∈ HF tuy nhiên HF ⊂ (ACD) suy rời khỏi O ∈ (ACD)

- O ∈ IG tuy nhiên IG ⊂ (BCD) suy rời khỏi O ∈ (BCD)

Do cơ O ∈ (ACD) ∩ (BCD)    (1)

Mà (ACD) ∩ (BCD) = CD   (2)

Từ (1) và (2), suy rời khỏi O ∈ CD.

Vậy phụ vương đường thẳng liền mạch CD; IG; HF đồng quy bên trên O.

Chọn B

Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD ko nên là hình thang. Trên cạnh SC lấy điểm M . Gọi N là uỷ thác điểm của SD và mp (AMB). Mệnh đề này tại đây đúng?

A. Ba đường thẳng liền mạch AB; CD; MN song một tuy vậy song

B. Ba đường thẳng liền mạch AB; CD; MN song một rời nhau

C. Ba đường thẳng liền mạch AB; CD; MN đồng quy

D. Ba đường thẳng liền mạch AB; CD; MN nằm trong tuỳ thuộc một phía phẳng

Quảng cáo

Lời giải

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

- Trong mp (ABCD) gọi I là uỷ thác điểm của AD và BC

Trong mp (SBC), gọi K là uỷ thác điểm của BM và SI

Trong mp (SAD); gọi N là uỷ thác điểm của AK và SD

Khi cơ N là uỷ thác điểm của đường thẳng liền mạch SD với mp(AMB)

- Gọi O là uỷ thác điểm của AB và CD. Ta có:

   + O ∈ AB tuy nhiên AB ⊂ (AMB) suy rời khỏi O ∈ (AMB)

   + O ∈ CD tuy nhiên CD ⊂ (SCD) suy rời khỏi O ∈ (SCD

⇒ O ∈ (AMB) ∩ (SCD)    (1)

Mà MN = (AMB) ∩ (SCD)    (2)

Từ (1) và (2) , suy rời khỏi O ∈ MN.

Vậy phụ vương đường thẳng liền mạch AB; CD và MN đồng quy.

Chọn C

Ví dụ 6: Cho tứ diện ABCD với G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm CD, I là vấn đề bên trên đoạn trực tiếp AG, BI rời mặt mũi phẳng lặng (ACD) bên trên J. Khẳng quyết định này tại đây sai?

A. AM = (ACD) ∩ (ABG)

B. A; J; M trực tiếp hàng

C. J là trung điểm AM

D. DJ = (ACD) ∩ (BDJ)

Lời giải

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Chọn C

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Ba điểm A; J và M nằm trong tuỳ thuộc nhì mặt mũi phẳng lặng phân biệt (ACD) và (ABG) nên A; J; M trực tiếp sản phẩm, vậy B đúng

   + Vì I là vấn đề tùy ý bên trên AG nên J ko nên khi nào thì cũng là trung điểm của AM.

Ví dụ 7: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình thang ABCD; AD // BC. Gọi I là uỷ thác điểm của AB và CD, M là trung điểm SC. DM rời mặt mũi phẳng lặng (SAB) bên trên J. Khẳng quyết định này tại đây sai?

A. S, I; J trực tiếp hàng

B. DM ⊂ mp (SCI)

C. JM ⊂ mp(SAB)

D. SI = (SAB) ∩ (SCD)

Lời giải

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Chọn C

   + Ba điểm S; I và J trực tiếp sản phẩm vì như thế phụ vương điểm nằm trong tuỳ thuộc nhì mp

(SAB) và (SCD) nên A đúng

Khi đó: uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (SAB) và (SCD) là SI

⇒ D trúng

   + M ∈ SC ⇒ M ∈ (SCI) nên DM ⊂ mp(SCI) vậy B đúng

   + M ∉ (SAB) nên JM ⊄ mp(SAB) vậy C sai

Ví dụ 8: Cho tứ diện SABC với D; E thứu tự là trung điểm của AC; BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Mặt phẳng lặng (α) trải qua AC rời SE; SB thứu tự bên trên M, N. Một mặt mũi phẳng lặng (β) trải qua BC rời SD; SA ứng bên trên P.. và Q. Gọi I = AM ∩ Doanh Nghiệp, J = BP ∩ EQ. Khẳng quyết định này sau đấy là đúng?

A. Bốn điểm S, I, J, G trực tiếp hàng

B. Bốn điểm S, I, J, G ko trực tiếp hàng

C. Ba điểm P.., I, J trực tiếp hàng

D. Bốn điểm I, J, Q trực tiếp hàng

Quảng cáo

Lời giải

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (1), (2), (3) và (4) tớ với S; I; J ; G là vấn đề công cộng của nhì mặt mũi phẳng lặng (SBD) và (SAE) nên bọn chúng trực tiếp hàng

Chọn A

C. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình thang ABCD (AD // BC) . Gọi I là uỷ thác điểm của AB Và CD , M là trung điểm SC; DM rời mặt mũi phẳng lặng (SAB) tạị J. Khẳng quyết định này tại đây sai?

A. S; I; J trực tiếp hàng

B. DM ⊂ mp(SCI)

C. JM ⊂ mp(SAB)

D. SI = (SAB) ∩ (SCD)

Lời giải:

Chọn C

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Ta xét những phương án:

   + Ba điểm S; I; J trực tiếp sản phẩm vì như thế phụ vương điểm nằm trong tuỳ thuộc nhì mp (SAB) và (SCD) nên A trúng.

   + M ∈ SC nên M ∈ mp (SCI) nên DM ⊂ mp(SCI) vậy B trúng.

   + M ko nằm trong mp (SAB) nên JM ko phía trên mp (SAB) vậy C sai

   + Hiển nhiên D phù hợp phân tích và lý giải A

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD, AC và BD rời nhau bên trên O. Một mặt mũi phẳng lặng rời những cạnh SA; SB; SC; SD thứu tự bên trên A’; B’; C’ và D’. Giả sử AD rời BC bên trên E; A’D’ rời B’C’ bên trên E’. Tìm mệnh đề đúng?

A. 2 đường thẳng liền mạch SE; EE’ rời nhau

B. Ba điểm S; E, E’ trực tiếp sản phẩm.

C. Ba điểm S; E; E’ xác lập một phía phẳng

D. Tất cả sai

Lời giải:

   + Ta có:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Tương tự động tớ có:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Mà S ∈ (SAB) ∩ (SCD)     (3)

Từ (1); (2); (3) sua rời khỏi 3 điểm S; E; E’ nằm trong tuỳ thuộc uỷ thác tuyến của 2 mp (SBC) và (SAD)

⇒ 3 điểm S; E; E’ trực tiếp hàng

Chọn B

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, O là uỷ thác điềm của AC và BD. Gọi M là trug điểm của SC và AM rời SO bên trên I. Chứng minh 3 đường thẳng liền mạch SI ; AC; BD đồng quy.

Lời giải:

   + Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SO

   + Giao tuyến của (SAC) và mp (ABCD) = AC

   + Giao tuyên của (SBD) và (ABCD) = BD.

⇒ Ba mặt mũi phẳng lặng (SAC); (SBD) và (ABCD) đồng quy bên trên một điểm

Mà AC rời BD bên trên O nên 3 đường thẳng liền mạch này đồng quy bên trên O

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD, AC và BD rời nhau bên trên O. Một mặt mũi phẳng lặng rời những cạnh SA; SB; SC; SD thứu tự bên trên A’; B’; C’ và D’. Giả sử AD rời BC bên trên E; A’D’ rời B’C’ bên trên E’. Chứng minh 3 đường thẳng liền mạch A’C’; B’D’; SO đồng quy?

Lời giải:

   + vô mp (A’B’C’D’); gọi K là uỷ thác điểm của A’C’ và B’D’ tớ có:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ K ∈ (SAC) ∩ (SBD)    (1)

   + Mà (SAC) ∩ (SBD = SO     (2)

   + Từ (1) và (2) suy ra: K ∈ SO

⇒ 3 đường thẳng liền mạch A’C’; B’D’ và SO đồng quy bên trên K

Câu 5: Cho tứ diện SABC. Trên SA; SB và SC lấy những điểm D; E và F sao cho tới DE rời AB bên trên I; EF rời BC bên trên J, FD rời CA bên trên K. Tìm mệnh đề đúng? Chứng minh phụ vương điểm I; J ; K trực tiếp sản phẩm.

A. Hai đường thẳng liền mạch EF và IK chéo cánh nhau

B. 3 điểm I; J; K trực tiếp hàng

C. Hai đường thẳng liền mạch JK và DE chéo cánh nhau

D. Tất cả sai

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Ta với I = DE ∩ AB, DE ⊂ (DEF) ⇒ I ∈ (DEF)

AB ⊂ (ABC) ⇒ I ∈ (ABC)   (1)

   + Tương tự:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Từ (1),(2) và (3) tớ với I; J ; K là vấn đề công cộng của nhì mặt mũi phẳng lặng (ABC) và (DEF) nên bọn chúng trực tiếp sản phẩm.

Chọn B

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, gọi O là uỷ thác điểm của hai tuyến phố chéo cánh AC và BD. Một mặt mũi phẳng lặng (α) rời những cạnh mặt mũi SA; SB;SC và SD ứng bên trên những điểm M, N, P.., Q. Khẳng quyết định này đúng?

A. Các đường thẳng liền mạch MP, NQ, SO đồng qui

B. Các đường thẳng liền mạch MP, NQ, SO chéo cánh nhau

C. Các đường thẳng liền mạch MP, NQ, SO tuy vậy song

D. Các đường thẳng liền mạch MP, NQ, SO trùng nhau

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Trong mặt mũi phẳng lặng (MNPQ) gọi I = MP ∩ NQ

Ta tiếp tục chứng tỏ I ∈ SO

   + Dễ thấy SO = (SAC) ∩ (SBD)

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Vậy MP, NQ, SO đồng qui bên trên I

Chọn A

Câu 7: Cho nhì mặt mũi phẳng lặng (P) và (Q) rời nhau theo gót uỷ thác tuyến là đường thẳng liền mạch a. Trong (P) lấy nhì điểm A, B tuy nhiên ko nằm trong a và S là 1 trong những điểm ko nằm trong (P). Các đường thẳng liền mạch SA; SB rời (Q) ứng bên trên những điểm C; D. Gọi E là uỷ thác điểm của AB và a. Khẳng quyết định này đúng?

A. AB; CD và a đồng qui

B. AB; CD và a chéo cánh nhau

C. AB; CD và a tuy vậy song nhau

D. AB; CD và a trùng nhau

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Trước tiên tớ với vì như thế ngược lại thì S ∈ AB ⊂ (P) ⇒ S ∈ (P) (mâu thuẫn fake thiết)

Do cơ S; A và B ko trực tiếp sản phẩm, vậy nên tớ xuất hiện phẳng lặng (SAB)

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Vậy AB; CD và a đồng qui bên trên E

Chọn A

D. Bài tập luyện tự động luận

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình bình hành tâm O, nhì điểm M, N thứu tự là trung điểm của SB, SD; điểm P.. nằm trong SC và ko là trung điểm của SC.

a. Tìm uỷ thác điểm của SO với mặt mũi phẳng lặng (MNP)

b. Tìm uỷ thác điểm của SA với mặt mũi phẳng lặng (MNP)

c. Gọi F; G; H thứu tự là uỷ thác điểm của QM và AB; QP và AC; QN và AD. Chứng minh phụ vương điểm F; G; H trực tiếp hàng

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Trong mp(SBD) gọi E = SO ∩ MN

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

b) Trong mp(SAC) gọi Q = SA ∩ PE

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

c)

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (1) (2) và (3) suy rời khỏi phụ vương điểm F, G, H nằm trong uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (MNP) và (ABCD). Do cơ phụ vương điểm F, G, H trực tiếp sản phẩm.

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD với AD ko tuy vậy song với BC. Lấy M nằm trong SB và O là uỷ thác điểm AC với BD.

a) Tìm uỷ thác điểm N của SC với (AMC)

b) AN rời DM bên trên I. Chứng minh S, I, O trực tiếp sản phẩm.

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Trong mp(ABCD) gọi

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (1) và (2) suy rời khỏi (AMD) ∩ (SBC) = EM

   + Trong mp(SBC) gọi

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD với AB ko tuy vậy song CD. Gọi M là trung điểm SC và O là uỷ thác điểm AC với BD

a) Tìm uỷ thác điểm N của SD với (MAB)

b) Chứng minh: SO; AM; BN đồng quy

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Trong mp(ABCD) gọi

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Chứng tỏ phụ vương đường thẳng liền mạch SO; AM;BN đồng quy bên trên điểm I

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD, gọi E, F; H thứu tự là những điểm nằm trong cạnh SA; SB; SC

a. Tìm uỷ thác điểm K = SD ∩ (EFH)

b. AC ∩ BD = O; EH ∩ FK = I. Chứng minh: S; I; O trực tiếp sản phẩm.

c. AD ∩ BC = M; EK ∩ FH = N. Chứng minh: S, M, N trực tiếp sản phẩm.

d. AB ∩ CD = P; EF ∩ HK = O. Chứng minh: A, P.., Q trực tiếp sản phẩm.

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Có S ∈ (SAC) ∩ (SBD)   (1)

   + Trong mp(ABCD) gọi O = AC ∩ BD

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ O ∈(SAC) ∩ (SBD)   (2)

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

Từ (1) và (2) suy rời khỏi

(SAC) ∩ (SBD) = SO

   + Trong mp(SAC) gọi I = EH ∩ SO

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (3) và (4) suy rời khỏi (EFH) ∩ (SBD) = FI

Trong mp(SBD) gọi K = SD ∩ FI

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

b) Có S ∈ (SAD) ∩ (SBC)    (5)

Có M = AD ∩ BC

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (5) và (6) suy rời khỏi (SAD) ∩ (SBC) = SM

Theo đề N = EK ∩ FH

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Có nghĩa N nằm trong uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (SAD) và (SBC), hoặc N ∈ SM. Từ cơ suy rời khỏi phụ vương điểm S, M, N trực tiếp hàng

c) Có S ∈ (SAB) ∩ (SCD)   (7)

Có P.. = AB ∩ CD ⇒ Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

P ∈ (SAB) ∩ (SCD)   (8)

Từ (7) và (8) suy rời khỏi (SAB) ∩ (SCD) = SP

Theo đề Q = EF ∩ KH

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Có nghĩa Q nằm trong uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (SAB) và (SCD). Hay Q ∈ SP. Từ cơ suy rời khỏi phụ vương điểm S, P.., Q trực tiếp hàng

Câu 5: Cho tứ diện ABCD. Gọi M; N; P.. thứu tự là những điểm nằm trong cạnh AB; AC; BD MN ∩ BC = I; MP ∩ AD = J; NJ ∩ IP = K. Chứng minh C, D, K trực tiếp sản phẩm.

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Vì MN và BC nằm trong mp(ABC) nên bọn chúng rời nhau bên trên I và MP và AD nằm trong tuỳ thuộc mặt mũi phẳng lặng (ABD) nên bọn chúng rời nhau bên trên J. Hai đường thẳng liền mạch IP và NJ nằm trong tuỳ thuộc mặt mũi phẳng lặng (MNP) nên bọn chúng rời nhau bên trên K

   + Có (ACD) ∩ (BCD) = CD

Và với K = IP ∩ NJ mà

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Có nghĩa K nằm trong uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (ACD) và (BCD), nên phụ vương điểm C, D, K trực tiếp sản phẩm.

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi I và J là nhì điểm bên trên nhì cạnh AD; SB.

a. Tìm uỷ thác tuyến của nhì mp (SBI) và (SAC). Tìm uỷ thác điểm K của IJ và mp(SAC)

b. Tìm uỷ thác tuyến của nhì mp (SBD) và (SAC). Tìm uỷ thác điểm L của DJ và mp(SAC)

c. AD rời BC bên trên O; OJ rời SC bên trên M. Chứng minh rằng: A; K; L; M trực tiếp hàng

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Có S ∈ (SBI) ∩ (SAC)   (1)

   + Trong mp(ABCD) gọi

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ E ∈ (SBI) ∩ (SAC)     (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi (SBI) ∩ (SAC) = SE

Trong mp(SBI) gọi

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

b) Có S ∈ (SBD) ∩ (SAC)   (3)

Trong mp(ABCD) gọi F = AC ∩ BD

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ F ∈ (SBD) ∩ (SAC)    (4)

Từ (3) và (4) suy rời khỏi (SBD) ∩ (SAC) = SF

Trong mp(SBD) gọi L = DJ ∩ SF

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

c) Có A ∈ (SAC) ∩ (AJO)  (5)

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (5), (6), (7) và (8) suy rời khỏi tứ điểm A, K, L, M nằm trong uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (SAC) và (AJO)

Do cơ tứ điểm A, K, L, M trực tiếp hàng

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD với AB ∩ CD = E, AD ∩ BC = K. Gọi M, N, P.. thứu tự là trung điểm của SA; SB; SC.

a) Tìm uỷ thác tuyến của (SAC) và (SBD)

b) Tìm uỷ thác tuyến của (MNP) và (SBD)

c) Tìm uỷ thác điểm của Q của SD và (MNP)

d) Gọi H = MN ∩ PQ. Chứng minh: S; H; E trực tiếp hàng

e) Chứng minh: SK; QM; NP đồng quy

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Có S ∈ (SBD) ∩ (SAC)   (1)

Trong mp(ABCD) gọi I = AC ∩ BD

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (1) và (2) suy rời khỏi (SBD) ∩ (SAC) = SI

b) Có N ∈ (SBD) ∩ (MNP)   (3)

Trong mp(SAC) gọi

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (3) và (4) suy rời khỏi (SBD) ∩ (MNP) = NJ

c) Trong mp(SBD) gọi Q = SD ∩ NJ

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

d) Có SE = (SAB) ∩ (SCD)

Theo fake thuyết với H = MN ∩ PQ

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Hay H ∈ SE nên 3 điểm S, H, E trực tiếp hàng

e) Có SK = (SAD) ∩ (SBC)

Theo fake thuyết với R = MQ ∩ NP

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Hay R ∈ SK nên phụ vương đường thẳng liền mạch SK, MQ, NP đồng quy bên trên điểm R

Câu 8: Cho tứ diện S.ABC với I trung điểm của SA, J là trung điểm của BC. Gọi M là vấn đề địa hình bên trên IJ và N là vấn đề địa hình bên trên SC.

a) Xác quyết định uỷ thác điểm P.. của MC và (SAB)

b) Tìm uỷ thác tuyến của (SMP) và (ABC)

c) Tìm uỷ thác điểm E của MN và (ABC)

d) Gọi F = IN ∩ AC. Chứng minh rằng EF luôn luôn trải qua một điểm thắt chặt và cố định Lúc M, N di động

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Chọn mp(BCI) chứa chấp MC. Có IB = (SAB) ∩ (BCI)

Trong mp(BCI) gọi Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ P.. = CM ∩ (SAB)

b) Có Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ C ∈ (ABC) ∩ (SMP)   (1)

Trong mp(SAB) gọi Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy  (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi (ABC) ∩ (SMP) = CH

c) Trong mp(SHC) gọi E = MN ∩ CH

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (3) và (4) suy rời khỏi (IJN) ∩ (ABC) = EF

Ngoài rời khỏi với J ∈ (IJN) ∩ (ABC). Hay J ∈ EF

Kết luận đường thẳng liền mạch EF luôn luôn trải qua điểm J thắt chặt và cố định Lúc M, N thay cho đổi

Câu 9: Cho tứ giác ABCD với những cạnh đối song một ko tuy vậy tuy vậy, S ko nằm trong (ABCD). Lấy điểm nằm trong cạnh AD, lấy điểm J nằm trong cạnh SB.

a) Tìm K = IJ ∩ (SAC)

b) Tìm L = DJ ∩ (SAC)

c) Gọi O = AD ∩ BC, M = OJ ∩ SC. Chứng minh rằng: K, L, M trực tiếp sản phẩm.

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Có S ∈ (SAC) ∩ (SBI)   (1)

   + Trong mp(ABCD) gọi E = AC ∩ BI, với

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Từ (1) và (2) suy rời khỏi (SAC) ∩ (SBI) = SE

   + Trong mp(SBI) gọi K = IJ ∩ SE, có

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

b) Có S ∈ (SAC) ∩ (SBD)   (1)

   + Trong mp(ABCD) gọi F = AC ∩ BD, có

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (1) và (2) suy rời khỏi (SAC) ∩ (SBD) = SF

   + Trong mp(SBD) gọi L = DJ ∩ SF, với

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Từ (3), (4) và (5) suy rời khỏi phụ vương điểm K, L, M nằm trong uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (AJO) và (SAC)

suy rời khỏi phụ vương điểm K, L, M trực tiếp hàng

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M,N thứu tự là trung điểm của SA, SC

a) Tìm uỷ thác tuyến của ( BMN) với những mp ( SAB), ( SBC)

b) Tìm I = SO ∩ (BMN), K = SD ∩ (BMN)

c) Tìm E = AD ∩ (BMN), F = CD ∩ (BMN)

d) Chứng minh rằng: B, E, F trực tiếp sản phẩm.

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (1), (2) và (3) suy rời khỏi phụ vương điểm E, B, F nằm trong uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (ABCD) và (BMN)

Suy rời khỏi phụ vương điểm E, B, F trực tiếp sản phẩm.

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N là 2 điểm thứu tự phía trên 2 cạnh BC và SD.

a) Tìm uỷ thác điểm I của BN và (SAC)

b) Tìm uỷ thác điểm J của MN và (SAC)

c) Chứng minh: I, J, C trực tiếp hàng

d) Xác quyết định tiết diện của mặt mũi phẳng lặng (BCN) với hình chóp

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

a) Có S ∈ (SAC) ∩ (SBD)   (1)

Trong mp(ABCD) gọi E = AC ∩ BD, có

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ E ∈ (SAC) ∩ (SBD)    (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi (SAC) ∩ (SBD) = SE

Trong mp(SBD) gọi I = BN ∩ SE, có

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

b) Có S ∈ (SAC) ∩ (SMD)    (3)

Trong mp(ABCD) gọi F = AC ∩ MD, với

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (3) và (4) suy rời khỏi (SAC) ∩ (SMD) = SF

Trong mp(SMD) gọi J = MN ∩ SF, với

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

c) Có C ∈ (SAC) ∩ (BCN)   (*)

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Từ (*); (**) và (***) suy rời khỏi 3 điểm C, I, J nằm trong uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (SAC) và (BCN)

Suy rời khỏi 3 điểm C, I, J trực tiếp hàng

d) Trong mp(SAC) gọi L = CI ∩ SA

Có BL = (BCN) ∩ (SAB)

LN = (BCN) ∩ (SAD)

NC = (BCN) ∩ (SCD)

Do cơ tiết diện cần thiết dò thám là tứ giác BCNL

Câu 12: Cho tứ diện ABCD với K là trung điểm của AB . Lấy I, J thứu tự nằm trong AC, BD sao cho tới IA = 2IC; JB = 3JD.

a) Tìm uỷ thác điểm E của AD và ( IJK)

b) Tìm uỷ thác tuyến d của (IJK) và (BCD)

c) Gọi O là uỷ thác điểm của d với CD. Chứng minh I, O, E trực tiếp hàng

d) Tính những tỉ số OI/OE, OC/OD

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

d)

   + Gọi H trung điểm của BD, suy rời khỏi J trung điểm của HD và KH // AD.

Ta với ΔJHK = ΔJDE (g.c.g)⇒ JK = JE và HK = DE ⇒ AD = 2DE

Tam giác ADE được vẽ lại ở hình 2.

   + Dựng DQ // EI; Q nằm trong AC. gí dụng hệ ngược quyết định lí Ta let tớ có:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

   + Trong tam giác CDQ, với OI // DQ áp dụng hệ ngược quyết định lí Ta let tớ có:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thang ,AD là lòng rộng lớn và AD = 2BC. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của SB; SC và O là uỷ thác điểm của AC và BD.

a) Tìm uỷ thác tuyến của (ABN) và (SCD)

b) Tìm uỷ thác điểm P.. của Doanh Nghiệp và (SAB)

c) Gọi K là uỷ thác điểm của AN và DM. Chứng minh 3 điểm S, K, O trực tiếp sản phẩm. Tính KS/KO

Lời giải:

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

b) Có SE là uỷ thác tuyến của mp(SAB) và mp(SCD)

Suy rời khỏi điểm P.. cần thiết dò thám là uỷ thác điểm của Doanh Nghiệp và SE

c)

   + Có SO là uỷ thác tuyến của mp(SAC) và mp(SBD)

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Kết luận 3 điểm S, K, O trực tiếp sản phẩm.

   + Trong ΔADE với Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

⇒ B, C thứu tự trung điểm của AE và DE.

Suy rời khỏi O là trọng tâm tam giác ADE

   + Tam giác SAC được vẽ lại ở hình 2

Dựng OR // SC với R ∈ AN

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

D. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1. Cho tứ điểm A, B, C và D ko đồng phẳng lặng. Gọi GA, GB, GC, GD thứu tự là trọng tâm của những tam giác sau: BCD, CDA, ADB, Ngân Hàng Á Châu ACB. Chứng minh rằng AGA, BGB, CGC, DGD đồng quy.

Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD lòng ABCD  với những cạnh đối ko tuy vậy song và AC ∩ BD = O. Gọi E, F, H  thứu tự là những điểm nằm trong cạnh SA, SB, SC.

a) Tìm uỷ thác điểm I của EH và (SBD) , uỷ thác điểm K của SD  và (EFH).

b) Gọi AD ∩ BC = M, EK ∩ FH = N. Chứng minh: S, M, N trực tiếp sản phẩm.

c) Gọi AB ∩ CD = P.. Chứng minh: EF, HK, SP đồng quy.

Bài 3. Cho phụ vương đường thẳng liền mạch x, hắn, z ko nằm trong ở trong một phía phẳng lặng và song một rời nhau. Chứng minh rằng phụ vương đường thẳng liền mạch x, hắn, z nằm trong trải qua một điểm, hoặc hay còn gọi là phụ vương đường thẳng liền mạch đồng quy.

Bài 4. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P.., Q, R, S thứu tự là trung điểm của những đoạn trực tiếp AB, CD, BC, DA, AC, BD. Chứng minh phụ vương đoạn trực tiếp MN, PQ và RS đồng quy bên trên trung điểm G của từng đoạn. Điểm G cơ gọi là trọng tâm của tứ diện ABCD tiếp tục cho tới.

Bài 5. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD với lòng là 1 trong những tứ giác lồi. Gọi M, N, E, F thứu tự là trung điểm của những cạnh mặt mũi SA, SB, SC và SD. Chứng minh rằng:

a. ME // AC, NF // BD.

b. Ba đường thẳng liền mạch ME, NF, và SO (O là uỷ thác điểm của AC và BD) đồng quy.

c. Bốn điểm M, N, E, F đồng phẳng lặng.

Bài 6. Cho hình bình hành ABCD. S là vấn đề ko nằm trong (ABCD), M và N thứu tự là trung điểm của đoạn AB và SC.

1. Xác quyết định uỷ thác điểm I = AN ∩ (SBD).

2. Xác quyết định uỷ thác điểm J = MN ∩ (SBD).

3. Chứng minh I, J, B trực tiếp sản phẩm.

Bài 7. Cho tứ giác ABCD và S ∉ (ABCD). Gọi I, J là hai điểm bên trên AD và SB, AD rời BC bên trên O và OJ rời SC bên trên M.

1. Tìm uỷ thác điểm K của IJ và (SAC).

2. Xác quyết định uỷ thác điểm L của DJ và (SAC).

3. Chứng minh A, K, L, M trực tiếp sản phẩm.

Bài 8. Cho tứ diện SABC. Gọi L, M, N thứu tự là những điểm bên trên những cạnh SA, SB và AC sao cho tới LM không tuy vậy song với AB, LN ko tuy vậy song với SC.

1. Tìm uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng lặng (LMN) và (ABC).

2. Tìm uỷ thác điểm I = BC ∩ (LMN) và J = SC ∩ (LMN).

3. Chứng minh M, I, J trực tiếp sản phẩm.

Bài 9. Cho hình chóp S.ABCD, M là 1 trong những điểm bên trên cạnh BC, N là 1 trong những điểm bên trên cạnh SD.

a) Tìm uỷ thác điểm I của BN và (SAC) và uỷ thác điểm J của MN và (SAC).

b) DM rời AC bên trên K. Chứng minh S, K, J trực tiếp sản phẩm.

c)  Xác quyết định tiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt mũi phẳng lặng (BCN).

Bài 10. Cho tứ diện SABC. Trên những cạnh SA, SB, SC thứu tự lấy những điểm D, E, F sao cho tới DE rời AB kéo dãn dài bên trên I, EF rời BC kéo dãn dài bên trên J, FD rời CA kéo dãn dài bên trên K. Chứng minh rằng 3 điểm I, J, K trực tiếp sản phẩm.

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 11 với vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Câu chất vấn trắc nghiệm lý thuyết về đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng
  • Cách dò thám uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi phẳng
  • Cách dò thám uỷ thác điểm của đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng
  • Cách dò thám tiết diện của hình chóp
  • Cách chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm, 3 đường thẳng đồng quy
  • Cách dò thám quỹ tích uỷ thác điểm của hai tuyến phố thẳng

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi kiểu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đề minh họa tiếng anh 2023

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

duong-thang-va-mat-phang-trong-khong-gian-quan-he-song-song.jsp


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học