cường độ dòng điện hiệu dụngBài viết lách Cách viết lách biểu thức Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế nhập Dòng năng lượng điện xoay chiều với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách viết lách biểu thức Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế nhập Dòng năng lượng điện xoay chiều.

Cách viết lách biểu thức Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế nhập Dòng năng lượng điện xoay chiều (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Bạn đang xem: cường độ dòng điện hiệu dụng

Quảng cáo

Để viết lách biểu thức cần thiết xác định:

- Biên chừng, tần số, trộn ban đầu

- Viết uR, uL, uC, uRL, uRC, uLC,... tao lần trộn của i hoặc viết lách biểu thức của i trước rồi dùng chừng lệch sóng của uR, uL, uC, uRL, uRC, uLC,... đối với i nhằm suy rời khỏi biểu thức

Chú ý:

- Phương trình u và i: i = Iocos(ωt + φi) và u = Uocos(ωt + φu).

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

ZL > ZC thì u nhanh chóng trộn rộng lớn i

ZL < ZC thì u chậm chạp trộn rộng lớn i.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi bịa hiệu năng lượng điện thế u = 120√2cos100πt (V) nhập 2 đầu đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau bao gồm năng lượng điện trở 150Ω , tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 200μ/π F và cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 2/π H . Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện cực kỳ đại:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Độ lệch sóng thân thích u và i:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Suy rời khỏi phương trình:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Đáp án D

Quảng cáo

Ví dụ 2: Đặt năng lượng điện áp u = 100cos(100πt) (V) nhập 2 đầu mạch năng lượng điện RLC tiếp nối đuôi nhau. Điện trở R = 50√3Ω , L là cuộn thừng thuần cảm với L = 1/π H , năng lượng điện dung C = 10-3/5π F , viết lách biểu thức năng lượng điện áp 2 đầu RC.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

    + Cảm kháng: ZL = ωL = 100Ω, dung kháng: ZC = 1/ ωC = 50Ω .

Tổng trở:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Độ lệch sóng thân thích u và i:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Độ lệch sóng của URC đối với i:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Đáp án A.

Ví dụ 3: Cho mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 10Ω , cuộn thừng thuần cảm L và tụ năng lượng điện C = 10-3/2π F giắt tiếp nối đuôi nhau. Biểu thức của năng lượng điện áp thân thích 2 bạn dạng tụ là uC = 50√2cos(100πt - 0,75π)(V) . Viết biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập mạch.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Độ lệch sóng của tụ năng lượng điện đối với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch là: φ = -π/2

Do cơ phương trình độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Đáp án B.

B. Bài luyện trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Đặt năng lượng điện áp u = 120√2cos100πt (V) nhập nhì đầu đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau bao gồm năng lượng điện trở 150 Ω, tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 200/π μF và cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 2/π H. Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc mạch là

A. i = 1,8cos(100πt + π/4 ) (A).

B. i = 1,8cos(100πt - π/4 ) (A).

C. i = 0,8cos(100πt + π/4 ) (A).

D. i = 0,8cos(100πt - π/4 ) (A).

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D.

Câu 2. Khi bịa hiệu năng lượng điện thế ko thay đổi 30 V nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần giắt tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 1/(4π) H thì dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc mạch là loại năng lượng điện một chiều với độ mạnh 1 A. Nếu bịa nhập nhì đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150√2cos120πt (V) thì biểu thức của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc mạch là

A. i = 5√2cos(120πt - π/4) (A).

B. i = 5cos(120πt + π/4) (A).

C. i = 5√2cos(120πt + π/4) (A).

D. i = 5cos(120πt - π/4) (A).

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D.

Câu 3. (ĐH 2009). Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đoạn mạch với R, L, C giắt tiếp nối đuôi nhau. lõi R = 10 Ω, cuộn cảm thuần với L = 1/(10π) H, tụ năng lượng điện với C = 10-3/(2π) F và năng lượng điện áp thân thích nhì đầu cuộn cảm thuần là uL = 20√2cos(100πt + π/2 ) (V). Biểu thức năng lượng điện áp thân thích nhì đầu đoạn mạch là

A. u = 40√2cos(100πt + π/4 ) (V).

B. u = 40√2cos(100πt - π/4 ) (V).

C. u = 40cos(100πt + π/4 ) (V).

D. u = 40cos(100πt - π/4 ) (V).

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D.

Câu 4. Một mạch năng lượng điện xoay chiều giắt tiếp nối đuôi nhau bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 15Ω, cuộn thuần cảm với cảm kháng ZL = 25 Ω và tụ năng lượng điện với dung kháng ZC = 10 Ω. Nếu dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa mạch với biểu thức i = 2√2cos(100πt + π/4) (A) thì biểu thức năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch là

A. u = 60cos(100πt + π/2) (V)

B. u = 30√2cos(100πt + π/4) (V)

C. u = 60cos(100πt - π/4) (V)

D. u = 30√2cos(100πt - π/2) (V)

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

Câu 5. Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm năng lượng điện trở 30 Ω, cuộn thừng với năng lượng điện trở thuần 30 Ω và với cảm kháng 40 Ω, tụ năng lượng điện với dung kháng 10 Ω. Dòng mạch chủ yếu với biểu thức i = 2cos(100πt + π/6) (A) (t đo vì như thế giây). Viết biểu thức năng lượng điện áp thân thích nhì đầu đoạn mạch chứa chấp cuộn thừng và tụ năng lượng điện.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Quảng cáo

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D

Câu 6. Một cuộn thừng thuần cảm có tính tự động cảm 1/π (H) và tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 2.10-4/π (F) ghép tiếp nối đuôi nhau, rồi nối nhì đầu đoạn mạch nhập mối cung cấp với năng lượng điện áp u = 100√2cos(100πt + π/6) (V). Dòng năng lượng điện qua loa mạch là

A. i = 2cos(100πt + π/2) (A)

B. i = 2cos(100πt - π/2) (A)

C. i = 2√2cos(100πt - π/3) (A)

D. i = 2√2cos(100πt + π/2) (A)

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn C

Câu 7. Một đoạn mạch bao gồm cuộn thừng có tính tự động cảm 0,6/π (H) giắt tiếp nối đuôi nhau với cùng 1 tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 1/(14π) (mF). Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều với biểu thức: u = 160cos(100πt - π/12) (V) thì hiệu suất dung nạp nhập mạch là 80 W. Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch là

A. i = 2cos(100πt - π/6) (A)

B. i = √2cos(100πt + π/6) (A)

C. i = √2cos(100πt + π/4) (A)

D. i = √2cos(100πt - π/4) (A)

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B

Câu 8. Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = 10cos(100πt + π/4) (V) nhập nhì đầu đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau bao gồm một tụ năng lượng điện với dung kháng 30 Ω, năng lượng điện trở thuần R = 10 Ω và cuộn thừng với năng lượng điện trở thuần 10 Ω với cảm kháng 10 Ω. Viết biểu thức năng lượng điện áp thân thích nhì đầu cuộn dây

Xem thêm: truyện gió ấm không bằng anh thâm tình

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

Câu 9. (ĐH-2009) Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đoạn mạch với R, L, C giắt tiếp nối đuôi nhau. lõi R = 10 Ω, cuộn cảm thuần với L = 0,1/π (H), tụ năng lượng điện với C = 0,5/π (mF) và năng lượng điện áp thân thích nhì đầu cuộn cảm thuần là uL = 20√2cos(100πt + π/2) (V). Biểu thức năng lượng điện áp thân thích nhì đầu đoạn mạch là

A. u = 40cos(100πt + π/4) (V)

B. u = 40cos(100πt - π/4) (V)

C. u = 40√2cos(100πt + π/4) (V)

D. u = 40√2cos(100πt - π/4) (V)

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Điện áp u trễ rộng lớn i là π/4 nhưng mà i trễ trộn rộng lớn uL là π/2 nên u trễ trộn rộng lớn uL là 3π/4 và

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B

Câu 10. Đoạn mạch xoay chiều ko phân nhánh bao gồm những thành phần theo như đúng loại tự: năng lượng điện trở thuần 30 (Ω), cuộn thừng thuần cảm có tính tự động cảm 0,6/π (H) và tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 100/π (μF). Điện áp thân thích bên trên đoạn mạch chỉ bao gồm cuộn cảm và tụ năng lượng điện với biểu thức uLC = 160cos(100πt - π/3) (V) (t đo vì như thế giây). Biểu thức dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa mạch là

A. i = 4√2cos(100πt + π/6) (A)

B. i = 4cos(100πt + π/3) (A)

C. i = 4cos(100πt - π/6) (A)

D. i = 4cos(100πt + π/6) (A)

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D

Câu 11. (ĐH-2010) Đặt năng lượng điện áp u = U0cosωt nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C giắt tiếp nối đuôi nhau. Gọi i là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời trong khúc mạch; u1, u2 và u3 theo thứ tự là năng lượng điện áp tức thời thân thích nhì đầu năng lượng điện trở, thân thích nhì đầu cuộn cảm và thân thích nhì đầu tụ năng lượng điện. Hệ thức trúng là

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Chỉ u1 nằm trong trộn với i nên i = u1/R. Chọn C

Câu 12. Một đoạn mạch bao gồm cuộn thừng với năng lượng điện trở thuần 100√3 Ω, có tính tự động cảm L tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 0,00005/π (F). Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt - π/4) (V) thì biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời qua loa mạch i = √2cos(100πt - π/12) (A). Xác quyết định L.

A. L = 0,4/π (H)     B. L = 0,6/π (H)

C. L = 1/π (H)     D. L = 0,5/π (H)

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn C

Câu 13. Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt (V) nhập nhì đầu đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau bao gồm năng lượng điện trở R = 50 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ năng lượng điện C thì dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa mạch với biểu thức i = 2√2cos(100πt + π/4) (A). Gọi UL và UC theo thứ tự là năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên L và bên trên C. Hệ thức trúng là

A. UL - UC = 100 V     B. UC - UL = 100 V

C. UL - UC = 50√2 V     D. UC - UL = 100√2 V

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B

Câu 14. Điện áp bịa u = U0cos(ωt + π/4) (V) nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuẩn R và cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L giắt tiếp nối đuôi nhau thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa đoạn mạch là i = I0sin(ωt + 5π/12) (A). Tỉ số năng lượng điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là

A. 1/√3     B. 1     C. 0,5√3     D. √3

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

C. Bài luyện té sung

Câu 1: Một dòng sản phẩm năng lượng điện với phương trình i = 2cos100πt (A). Giá trị hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện là:

A. 2A

B. 4A

C. √2A

D. 6A

Câu 2: Giá trị hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều với biểu thức i=32cos100πt+π3A là

A. 6A

B. 1,5√2A

C. 3√2A

D. 3A

Câu 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua loa đoạn mạch với biểu thức i = 2√3cosωt (A). Giá trị hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều là

A. 2A

B. 2√3A

C. √6A

D. 3√2A

Câu 4: Dòng năng lượng điện xoay chiều với biểu thức i=4cos100πt+π3 A, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện cực to là

A. I0 = 2√2A

B. I0 = 2A

C. I0 = 4A

D. I0 = 4√2A

Câu 5: Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện i=4cos120πt+π3 A với trộn lúc đầu là

A. 4 rad

B. 120 π rad

C. π/6rad

D. π/3 rad

Câu 6: Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện nhập một quãng mạch là i=62cos100πt-2π3A. Tại thời gian t = 0, độ quý hiếm của i là

A. 3√6A

B. -3√6A

C. 3√2A

D. -3√2A

Câu 7: Dòng năng lượng điện chạy qua loa một quãng mạch với độ mạnh i=8cos2πT (A) (T > 0). Đại lượng T được gọi là

A. Tần số góc của dòng sản phẩm năng lượng điện.

B. Tần số của dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Pha lúc đầu của dòng sản phẩm năng lượng điện.

D. Chu kì của dòng sản phẩm năng lượng điện.

Câu 8: Xét về tính năng lan sức nóng nhập một thời hạn lâu năm, dòng sản phẩm năng lượng điện nào là tại đây tương tự với cùng 1 dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi với độ mạnh I = I0√2

A. i=2I0cosωt+φ

B. i=I20cosωt+φ

C. i=2I0cosωt+φ

D. i=I0cosωt+φ

Câu 9: Dòng năng lượng điện xoay chiều với độ mạnh tức thời i=42cos100πt-π4A. Tần số của dòng sản phẩm năng lượng điện là

A. f = 100πHz

B. f = 50 Hz

C. f = 100 Hz

D. f = 50π Hz

Câu 10: Biểu thức của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều là i = I0cos(ωt + φ) (A). Cường chừng hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều cơ là:

A. I = I02

B. I = 2I0

C. I = I0√2

D. I = I02

Xem tăng những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 12 với nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tính tổng trở của đoạn mạch RLC giắt nối tiếp

  • Dạng 3: Bài toán nằm trong hưởng trọn điện

  • 50 bài bác luyện trắc nghiệm Mạch năng lượng điện xoay chiều RLC tiếp nối đuôi nhau với điều giải (phần 1)

    Xem thêm: điểm chuẩn đh giao thông vận tải

  • 50 bài bác luyện trắc nghiệm Mạch năng lượng điện xoay chiều RLC tiếp nối đuôi nhau với điều giải (phần 2)

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi hình mẫu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


mach-dien-xoay-chieu-rlc-mac-noi-tiep.jsp