tiếng anh 9 unit 9 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary 

1. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B.

(Nối những kể từ, cụm kể từ vô cột A với những khái niệm vô cột B.) 

A

B

1. bilingual

2. fluent

3. rusty

4. pick up a language

5. reasonably

6. get by in a language

A. not as good at a language as you used đồ sộ be because you have not used it for a long time

B. able đồ sộ speak two languages equally well because you learned them as a child

C. know just enough of a language for simple communication

D. learn a language by practising it, rather phàn nàn by learning it in a class

E. able đồ sộ speak, read or write a language easily, quickly, and well

F. đồ sộ a degree that is fairly good, but not very good

Lời giải chi tiết:

1-b

2-e

3-a

4-d

5-f

6-c

1. bilingual – able đồ sộ speak two languages equally well because you learned them as a child

(song ngữ - kĩ năng trình bày nhì ngôn từ chất lượng như nhau vì như thế các bạn được học tập kể từ bé)

2. fluent – able đồ sộ speak, read or write a language easily, quickly and well

(lưu loát - kĩ năng trình bày, hiểu, viết lách một ngôn từ một cơ hội đơn giản, thời gian nhanh và tốt)

3. rusty – not as good at a language as you used đồ sộ be because you have not used it for a long time

(phai lờ mờ - ko chất lượng về một ngôn từ nào là cơ như các bạn từng vì như thế dường như không dùng vô một thời hạn dài)

4. pick up a language – learn a language by practicing it, rather phàn nàn by learning it in a class

(học lỏm một ngôn từ - học tập một ngôn từ bằng phương pháp thực hành thực tế nó chứ không học tập bên trên lớp)

5. reasonably – đồ sộ a degree that is fairly good, but not very good

(vừa nên - ở một cường độ nào là cơ tương đối tốt tuy nhiên ko chất lượng lắm)

6. get by in a language – know just enough of a language for simple communication

(biết sơ sơ - biết vừa phải đầy đủ một ngôn từ nhằm tiếp xúc đơn giản)

Bài 2 a

Video chỉ dẫn giải

2.a Choose the correct words in the following phrases about language learning.

(Chọn đích thị kể từ trong số cụm kể từ sau đây về sự việc học tập ngôn từ.) 

1. be bilingual in/at the language (thành thạo 2 loại tiếng)

2. be reasonably good on/at the language

3. can get to/by in the language

4. be fluent at/in the language

5. can't speak a word of/with the language

6. can speak the language, but it's a lot/bit rusty

7. pick up/off a bit of the language on holiday

Lời giải chi tiết:

2. at 3. by 4. in
5. of 6. bit 7. up

2. be reasonably good at the language (giỏi về ngôn ngữ)

3. can get by in the language (có thể phát hiện vì thế ngôn ngữ)

4. be fluent in the language (thành thạo ngôn ngữ)

5. can't speak a word of the language (không thể trình bày nổi một kể từ của ngôn ngữ)

6. can speak the language, but it's a bit rusty (có thể trình bày ngôn từ cơ, tuy nhiên bị quên một chút)

7. pick up a bit of the language on holiday (học lỏm một ngôn từ vào trong ngày nghỉ)

Bài 2 b

2.b. Choose phrases from 2a đồ sộ make sentences about yourself or people you know.

(Chọn cụm kể từ từ bài xích 2.a nhằm triển khai xong những câu về phiên bản đằm thắm bản thân hoặc người tuy nhiên các bạn biết.)

I picked up a bit of Thai on holiday in Phuket. I can say "sawadeeka", which means "hello".

(Tôi học tập được một không nhiều giờ đồng hồ Thái vô kỳ nghỉ ngơi ở Phuket. Tôi có thể nói rằng "sawadeeka", Tức là "xin chào".)

Lời giải chi tiết:

- I can't speak a word of Korean.

(Tôi ko thể trình bày một kể từ nào là giờ đồng hồ Hàn cả.)

- My brother can speak Japanese, but it's a bit rusty.

(Anh tôi có thể nói rằng giờ đồng hồ Nhật, tuy nhiên bị quên một không nhiều vì thế lâu ko người sử dụng cho tới.)

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

3.a Match the words/phrases in the column A with the words/phrases in the column B đồ sộ make expressions about language learning. 

(Nối những kể từ, cụm kể từ vô cột A với những kể từ, cụm kể từ vô cột B nhằm tạo ra cơ hội trình diễn về sự việc học tập ngôn từ.)

A

B

1. know what a

2. have

3. make

4. guess

5. imitate

6. translate from

7. correct a

8. look up a word

A. other speakers

B. the meaning of a word

C. your first language

D. mistake

E. word means

F. in a dictionary

G. mistakes

H. an accent

Lời giải chi tiết:

1 - e

2 - h

3 - g

4 - b

5 - a

6 - c

7 - d

8 - f 

1. know what a word means (biết 1 kể từ Tức là gì)

2. have an accent (có hóa học giọng)

3. make mistakes (gây rời khỏi lỗi)

Xem thêm: trùng hợp buta 1 3 đien

4. guess the meaning of a word (đoán nghĩa của từ)

5. imitate other speakers (mô phỏng những người dân trình bày khác)

6. translate from your first language (dịch kể từ giờ đồng hồ u đẻ của bạn)

7. correct a mistake (sửa 1 lỗi sai)

8. look up a word in a dictionary (tra 1 kể từ vô kể từ điển)

Bài 3 b

3.b. Fill the blanks with the verbs in the box.

(Điền vô dù rỗng tuếch với những động kể từ vô khuông.)

guess                 know                 have                 make                 translate                 correct                 imitate                 look up

If you don't (1) _______ what a word means, try đồ sộ (2) _______ the meaning, or (3) _______ the word in your dictionary. All foreign speakers (4) _______ an accent, but that doesn't matter. To make your pronunciation better, listen đồ sộ English speakers and try đồ sộ (5) _______ them. Don't worry if you (6) _______ mistakes or don't try đồ sộ (7) _______ a mistake – that's normal! It's often useful đồ sộ (8) _______ words from one language đồ sộ the other, but it's best when you can start đồ sộ think in the new language.

Lời giải chi tiết:

1. know

2. guess

3. look up

4. have

5. imitate

6. make

7. correct

8. translate

If you don’t (1) know what a word means, try đồ sộ (2) guess the meaning, or (3) look up the word in your dictionary. All foreign speakers (4) have an accent, but that doesn’t matter. To make your pronunciation better, listen đồ sộ English speakers and try đồ sộ (5) imitate them. Don’t worry if you (6) make mistakes or don’t try đồ sộ (7) correct a mistake – that’s normal! It’s often useful đồ sộ (8) translate words from one language đồ sộ the other, but it’s best when you can start đồ sộ think in the new language.

Tạm dịch:

Nếu các bạn ko biết một kể từ Tức là gì, hãy nỗ lực đoán nghĩa của chính nó, hoặc tra tự điển. Tất toàn bộ cơ thể quốc tế đều sở hữu giọng đặc thù tuy nhiên cơ ko nên là yếu tố. Để vạc âm chất lượng rộng lớn hoặc nghe người Anh trình bày và tế bào phỏng bám theo bọn họ. Đừng lo ngại nếu như khách hàng giắt lỗi sai và đứng cố sửa nó, việc này đó là thông thường. Rất tiện ích Khi dịch từ là một ngôn từ thanh lịch ngôn từ không giống, tuy nhiên cơ hội rất tốt là hãy nghĩ về về một ngôn từ mới mẻ.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Listen and repeat, paying attention to the tones of the underlined words in each conversation.

(Nghe và hiểu lại, để ý cho tới tông giọng của những kể từ gạch ốp chân trong những đoạn đối thoại.)

1. A: I’d lượt thích some oranges, please.

    (Làm ơn mang lại tôi một không nhiều cam.)

    B: But we don’t have any oranges ⤻.

    (Nhưng Shop chúng tôi không tồn tại ngược cam nào là.)

2. A: What would you lượt thích, sir?

    (Thưa ông, ông ham muốn gì?)

    B: I’d lượt thích some oranges ↷.

    (Tôi ham muốn một không nhiều cam.)

3. A: I’ll come here tomorrow.

    (Tôi sẽ tới trên đây vào trong ngày mai.)

   B: But our cửa hàng is closed tomorrow ⤻.

   (Nhưng cửa hàng của Shop chúng tôi ngày mai tạm dừng hoạt động.)

4. A: When is your cửa hàng closed?

    (Khi nào là cửa hàng của người sử dụng đóng góp cửa?)

   B: It is closed tomorrow ↷.

   (Nó được tạm dừng hoạt động vào trong ngày mai.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen đồ sộ the conversation. Do you think the voice goes up or down at the kết thúc of each second sentence? Draw a suitable arrow at 1 kết thúc of each line.

(Nghe đoạn đối thoại. Quý Khách với nghĩ về là tiếng nói tăng trưởng hoặc trở xuống bên trên cuối từng câu loại hai? Vẽ mũi thương hiệu thích hợp bên trên cuối từng dòng sản phẩm.) 

1. A: Tom found a watch on the street.

   (Tom nhìn thấy một cái đồng hồ đeo tay bên trên đàng.)

    B: No. He found a wallet on the street ⤻.

    (Không. Anh ấy nhìn thấy một cái ví bên trên phố.)

2. A: Where did Tom find this watch?

    (Tom nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay này ở đâu?)

    B: He found it on the street ↷.

    (Anh ấy nhìn thấy nó bên trên trên phố.)

3. A: Let’s have some coffee.

    (Chúng tao hãy tu coffe.)

    B: But I don’t lượt thích coffee ⤻.

    (Nhưng tôi ko quí coffe.)

4. A: Let’s have a drink. What would you like?

    (Chúng tao hãy tu gì cơ. Quý Khách ham muốn gì?)

    B: I’d lượt thích some coffee ↷.

    (Tôi ham muốn tu coffe.)

5. A: This hat is nice.

    (Mũ này thiệt đẹp nhất.)

    B: I know it’s nice, but it’s expensive ↷.

    (Tôi biết nó đẹp nhất, tuy nhiên nó cao giá.)

6. A: This bed is big.

   (Giường này đồ sộ.)

   B: I know it’s big but that one’s bigger ⤻.

   (Tôi biết nó rộng lớn tuy nhiên kiểu cơ to hơn.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Read the conversation. Does the voice go up or down on the underlined words? Draw a suitable arrow at the kết thúc of each line. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Đọc đoạn đối thoại. Giọng trình bày với tăng trưởng hoặc trở xuống trong mỗi kể từ gạch ốp chân? Vẽ mũi thương hiệu thích hợp bên trên cuối từng dòng sản phẩm. Sau cơ nghe, đánh giá và hiểu lại.) 

A: What make of TV shall we buy?

(Chúng tao tiếp tục mua sắm TV nào?)

B: Let’s get the Samsung ↷.

(Hãy mua sắm Samsung.)

A: I think we should get the Sony. It’s really nice.

(Tôi nghĩ về tất cả chúng ta nên chọn mua Sony. Nó thực sự đẹp nhất.)

B: (trying đồ sộ persuade A đồ sộ buy a Samsung) But the Samsung is nicer ⤻.

((cố thuyết phục A để sở hữ một Samsung) Nhưng Samsung đẹp lung linh hơn.)

A: But the Sony has a guarantee.

(Nhưng Sony với Bảo hành.)

B: They both have a guarantee ⤻.

(Cả nhì đều sở hữu Bảo hành.)

A: How much is the Sony?

(Sony giá bán bao nhiêu?)

B: It’s $600 ↷. (600 đô la.)

A: It’s too expensive ↷. (Nó quá giắt.)

B: I know it’s expensive, but it’s of better quality ⤻.

(Tôi biết nó cao giá, tuy nhiên nó với unique chất lượng rộng lớn.)

A: (trying đồ sộ persuade B đồ sộ buy a Sony) They’re both of good quality⤻.

((cố thuyết phục B mua sắm Sony) Cả nhì đều sở hữu unique chất lượng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: tiếng anh lớp 2 sách mới

4. 

5. 

6.