quá trình đô thị hóa làm nảy sinh hậu quả xã hội nào dưới đây

  1. Lớp 12

  2. Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội nào là bên dưới đây?

hint-header

Cập nhật ngày: 18-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Khánh Linh


Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội nào là bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu hụt việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều nghèo khó tạo thêm.

C

Sự phân bổ dân ở không được đều.

D

Trình phỏng đô thị mới thấp.

Chủ đề liên quan

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng thời gian nhanh trong mỗi năm mới đây đa phần do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị cải tiến và phát triển.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng số lượng dân sinh bất ngờ ở trở nên thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê đi ra trở nên thị.

Biểu hiện tại nào là tại đây chứng minh trình độ chuyên môn đô thị mới của VN còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống dân ở được nâng cao.

C

Xuất hiện tại nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

B

làm di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

D

gây mức độ nghiền cho tới môi trường xung quanh khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới cải tiến và phát triển kinh tế tài chính của VN không thể hiện tại ở việc

A

tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho tới quần chúng. #.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C

tạo đi ra sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải tiến và phát triển.

Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị ở VN trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo gót hướng

A

số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tăng.

B

số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tách.

C

số dân trở nên thị tăng tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị tách.

D

số dân trở nên thị tách tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị vẫn tăng.

Tác động xấu đi của đô thị mới ở VN không thể hiện tại ở

A

tăng nguy hại thất nghiệp.

B

gia tăng những tệ nàn xã hội.

C

di dân tự tại kể từ vùng quê vô trở nên thị.

D

đô thị hóa khởi đầu từ công nghiệp hóa.

Tác động tích rất rất của đô thị mới tới việc di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính ở VN là

A

ở VN sở hữu tỉ lệ thành phần dân trở nên thị tăng.

B

các khu đô thị ở VN sở hữu qui tế bào ko rộng lớn.

C

các khu đô thị VN triệu tập đa phần ở đồng vày.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải tiến và phát triển.

Phát biểu nào là tại đây đúng vào khi trình bày về việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Chủ yếu hèn ở vùng đồng vày và ven bờ biển.

B

Chủ yếu hèn ở vùng đống trung du và miền núi.

C

Chủ yếu hèn ở vùng đống trung du và ven bờ biển.

D

Chủ yếu hèn ở vùng đồng vày và đống trung du.

Phát biểu nào là tại đây đúng vào khi trình bày về việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Các khu đô thị rộng lớn triệu tập tối đa ở Trung du và miền núi Bắc Sở.

B

Các khu đô thị triệu tập tối đa ở Đông Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C

Đồng vày sông Hồng có rất nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

D

Đông Nam Sở có rất nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

Tác động lớn số 1 của đô thị mới với việc cải tiến và phát triển kinh tế tài chính là

Xem thêm: viết bài văn nghị luận

A

tăng thu nhập cho tất cả những người làm việc.

B

tạo thêm thắt nhiều việc thực hiện cho tới làm việc.

C

tạo thị ngôi trường rộng lớn sở hữu sức tiêu thụ rộng lớn.

D

thúc đẩy sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực vô thời hạn qua chuyện là.

A

Công nghiệp hoá cải tiến và phát triển mạnh.

B

Quá trình khu đô thị hoá fake tạo nên, tự động phân phát.

C

Mức sinh sống của những người dân cao.

D

Kinh tế cải tiến và phát triển thời gian nhanh.

Đâu là vẹn toàn nhân đa phần thực hiện cho tới tỉ lệ thành phần thị dân ở miền Bắc thấp rộng lớn miền Nam ?

A

hậu trái ngược của cuộc chiến tranh quy trình tiến độ 1754 - 1975.

B

nhiều khu đô thị rộng lớn được thi công ở miền Nam.

C

kinh tế của miền Bắc đa phần là nông nghiệp.

D

công nghiệp, công ty miền Nam cải tiến và phát triển rộng lớn.

Phần rộng lớn dân ở VN hiện tại sinh sống ở vùng quê do

A

quá trìnhcông nghiệp hóa, đô thị mới ra mắt chậm rãi.

B

có sự di dân kể từ trở nên thị về vùng quê.

C

nông nghiệp là ngành kinh tế tài chính cải tiến và phát triển nhất.

D

điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Nhận xét nào là tại đây chính với Đặc điểm đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt thời gian nhanh.

B

Phân tía khu đô thị không được đều trong những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở nên thị rung rinh tỉ lệ thành phần cao vô số dân.

Đặc điểm nào là tại đây ko cần là biểu thị của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê sở hữu Xu thế tăng.

B

Dân cư trở nên thị sở hữu Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập vô TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

D

Phổ biến hóa rộng thoải mái lối sinh sống trở nên thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhất ở VN vô thời kỳ nào là sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu nào là tại đây không chính với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở nên thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở nên thị nhiều hơn nữa vùng quê.

C

Dân số trở nên thị tăng thời gian nhanh rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn nữa trở nên thị.

Phát biểu nào là tại đây chính với Đặc điểm đô thị mới ở nước ta?

A

Phân tía khu đô thị đều theo gót vùng.

B

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tân tiến.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu nào là tại đây chính với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị bất biến.

B

Số khu đô thị kiểu như nhau ở những vùng.

D

Trình phỏng đô thị mới còn rất rất thấp.