tính bằng cách thuận tiện lớp 4

Thư viện Đề ganh đua - Trc nghim - Tài liu hc tp min p

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện lớp 4

Trang ch: https://vndoc.com/ | Thư điện tử h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

Tính bng cơ hội thun tin nht Toán lp 4

1) Thế nào là là tính bng cách thun tin nht?

+ Trong các i toán tính giá tr ca biu thc, các em hc sinh s gp nhiu bài toán

phc tp phi thc hin tính toán nhiu bước. Bi vy tính giá tr ca biu thc

bng cách thun tin nht s giúp các em tính toán sao cho hp thu được kết

qu nhanh chóng nht.

+ Tính bng cách thun tin nht vic áp dng các tính cht ca phép cng, phép

nhân, vào vic gii bài toán tính gtr ca biu thc mt cách nhanh, hp và

chính xác nht.

2) Các cơ hội tính giá tr ca biu thc bng cơ hội thun tin nht

Dng 1: Nhóm các s trong biu thc thành tng nhóm tng (hoc hiu) các s

tròn chc, tròn trĩnh trăm, tròn nghìn,

Ví d: Tính bng cơ hội thun tin nht:

Xem thêm: i haven't visited the museum for three months

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 345

Li gii:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 345 = (2345 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dng 2: Vn dng các tính cht ca phép cng, phép tắc nhân, phép tr, phép tắc chia

Nhân mt s vi mt tng: a x (b + c) = a x b + a x c

Nhân mt s vi mt hiu: a x (b c) = a x b a x c

Mt tng phân tách mang lại mt s: (a + b) : c = a : c + b : c

Mt s tr đi một tng: a (b + c) = a b c

Ví d: Tính bng cách thun tin nht:

a) 326 x 728 + 326 x 272

Xem thêm: chỉnh hợp chập k của n

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tướng read the whole document.