tìm x biết lớp 6

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to tát Premium to tát unlock it.

Was this document helpful?

Bạn đang xem: tìm x biết lớp 6

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to tát Premium to tát unlock it.

Was this document helpful?

This is a preview

Do you want full access? Go Premium and unlock all 10 pages

  • Access to tát all documents

  • Get Unlimited Downloads

  • Improve your grades

1

TỔNG HỢP MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X LỚP 6

Dạng 1: Tìm x nhờ vào đặc điểm những phép toán, đặt điều nhân tử

chung.

Bài 1: Tìm x biết

a, (x – 10).11 = 22 b, 2x + 15 = -27 c, -765 – (305 + x) = 100

d, 2x : 4 = 16 e, 25< 5x< 3125 f, (17x – 25): 8 + 65 = 92

g, 5.(12 – x ) – đôi mươi = 30 h, (50 – 6x).18 =

23.32.5 i, 128 – 3( x + 4 ) = 23

k, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5

= 35 l, ( 3x – 24 ) .73 =

2.74m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x

+ 317)

n, ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

Bài 2: Tìm x biết

a, x +

1 1 1

3 x .1 1

2 4 20



1 3

Xem thêm: tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi

.x + . x 2 3

2 5

1 2 2

3 x .

6 3 3

l, 2x + 4.2x = 5 m, ( x + 2 ) 5 = 210

n, 1 + 2 + 3 + … + x =

78 o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 ) 3

= 0 p, (x – 4). (x – 3 ) = 0

q, 12x + 13x = 2000 r, 6x + 4x = 2010 s, x.(x+y) = 2

t, 5x – 3x – x = 20 u, 200 – (2x + 6) = 43v, 135 – 5(x + 4) = 35

Dạng 2 : Tìm x nhập lốt độ quý hiếm tuyệt đối

a, |x| = 5 b, |x| < 2 c, |x| = -1

d, |x| =|-5| e, |x +3| = 0 f, |x- 1| = 4

g, |x – 5| = 10 h, |x + 1| = -2 j, |x+4| = 5 – (-1)

k, |x – 1| = -10 – 3 l, |x+2| = 12 + (-3) +|-

4| m,

p, |x – 3 | = 7 – ( -2)

q,

1 1 1 15 18

2 3 6 4 8

x

Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc gửi vế, quy tắc lốt

ngoặc, nhân huỷ ngoặc

Th vi n Đềề ganh đua – Trắắc nghi m – Tài li u h c t p miềễn phíư

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tát read the whole document.

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tát read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tát read the whole document.