taj mahal is a giant mausoleum of white marble in agra india. it is considered to be an outstanding

Câu hỏi:

10/01/2024 4,100

Bạn đang xem: taj mahal is a giant mausoleum of white marble in agra india. it is considered to be an outstanding

C. impressive

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

C

Kiến thức: Từ đồng nghĩa tương quan

Giải thích:

outstanding (adj): nổi trội

A. significant (adj): xứng đáng kể

B. attractive (adj): hấp dẫn

C. impressive (adj): ấn tượng

D. fascinating (adj): hấp dẫn

→ outstanding = impressive

Dịch nghĩa: Taj Mahal là một trong những lăng tẩm to con bằng đá tạc đá hoa white ở Agra, nén Độ. Nó được xem như là một kiệt tác nghệ thuật và thẩm mỹ chất lượng tốt.

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Despite the wealth of information campaigns telling people about global warming and its causes, (42) _______ people have yet lớn realize how severe the problem is.

A. most

B. most of

C. almost           

D. many of

Câu 2:

Don't smoke in the forest. Fires ______ easily at this time of the year.

A. take off            

B. put out

C. break out         

D. turn down

Câu 3:

I want lớn take a photo in front of The Eiffel Tower. I have no chance lớn visit France.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình thang

A. I wish I had had a chance lớn visit France lớn take a photo in front of The Eiffel Tower

B. If I had a chance lớn visit France, I would take a photo in front of The Eiffel Tower.

C. As long as I have a chance lớn visit France, I would take a photo in front of The Eiffel Tower.

D. If I had had a chance lớn visit France, I would have taken a photo in front of The Eiffel Tower.

Câu 4:

I know you are angry with your employer, but don’t burn your ______. You may need their help.

A. clothes   

B. bridges

C. forests    

D. houses

Câu 5:

All of my students expect ______ the coming exam with flying colours.

A. lớn passing

B. lớn pass

C. pass        

D. passing

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

After the document was screened, the television station was besieged with calls from worried home-owners.

A. document         

B. station

C. worried   

D. besieged

Xem thêm: hành tinh gần mặt trời nhất