tiếng anh 8 unit 11 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 looking back

Video chỉ dẫn giải

1. Write the correct size of the words in brackets.

(Viết kiểu dáng chính của kể từ nhập ngoặc.)

1. My friend said he really enjoyed doing (science) _______ experiments and finding out how things worked.

2. Production of these chemicals causes serious (environment) _______ pollution.

3. There have been major new (develop) _______ in space research and satellite technology.

4. It is known that new scientific (discover) _______ are being made all the time.

5. It seems (natural) _______ for a child vĩ đại spend sánh much time by himself or herself.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- environment (n): môi trường

- develop (v): phân phát triển

- discover (v): nhà pha phá

- natural (adj): thuộc sở hữu tự động nhiên

Lời giải chi tiết:

1. scientific

2. environmental

3. developments

4. discoveries

5. unnatural

 

1. May friend said he really enjoyed doing scientific experiments and finding out how things worked.

(Bạn tôi rằng cô ấy quí thực hiện thử nghiệm khoa học tập và dò la rời khỏi cơ hội tuy nhiên những loại sinh hoạt.)

Giải thích: Trước danh kể từ "experiments" cần thiết tính kể từ => scientific (adj): mang tính chất khoa học

2. Production of these chemicals causes serious environmental pollution.

(Việc tạo ra rời khỏi những hóa hóa học này tạo ra độc hại môi trường xung quanh nguy hiểm.)

Giải thích: Trước danh kể từ "pollution" cần thiết tính kể từ => environmental (adj): thuộc sở hữu môi trường

3. There have been major new developments in space research and satellite technology.

(Có sự cách tân và phát triển rộng lớn, mới mẻ nhập nghiên cứu và phân tích không khí và technology vệ tinh anh.)

Giải thích: Sau "there have been" cần thiết danh kể từ số nhiều => developments (pl.n): sự phân phát triển

4. It is known that new scientific discoveries are being made all the time.

(Người tao hiểu được những tò mò khoa học tập mới mẻ đang rất được tiến hành xuyên suốt.)

Giải thích: Trước doongjd kể từ "are" cần thiết danh kể từ số nhiều vào vai trò mái ấm ngữ => discoveries (n): sự nhà pha phá

5. It seems unnatural for a child vĩ đại spend too much time by himself or herself.

(Dường như ko ngẫu nhiên cho 1 đứa nhỏ nhắn dành riêng rất nhiều thời hạn mang lại chủ yếu nó.)

Giải thích: Sau "seem" là tính kể từ, xét về nghĩa cần thiết tính kể từ đem nghĩa xấu đi => unnatural (adj): ko tự động nhiên

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2.  Complete the word trang web with the fields that could benifit from science and technology.

(Hoàn trở nên lưới kể từ với những nghành nghề dịch vụ tuy nhiên rất có thể đem đến quyền lợi kể từ khoa học tập và technology.)

Lời giải chi tiết:

engineering (kĩ thuật)

farming (nuôi trồng)

home life (gia đình)

entertainment (giải trí)

energy (năng lượng)

medicine (dược phẩm)

space exploration (khám đập vũ trụ)

communication (giao tiếp)

architecture (kiến trúc)

leisure (lợi ích)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each gap with a word from the box vĩ đại complete the passage. 

(Điền nhập điểm trống rỗng với 1 kể từ nhập sườn nhằm triển khai xong đoạn văn.)

science                   inventions                 inventing                   benefits               productive               laboratory

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more than vãn one thousand (1) _______ including the electric light bulb and the record player. He also created the world's first industrial research (2) _______.

Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he phối up a small laboratory after he had read a (3) _______ book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began vĩ đại make inventions. In 1876 he built a new laboratory sánh that he could spend all his time (4) _______. He planned vĩ đại turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick' every six months. He developed many devices that brought great (5) _______ vĩ đại people's life. He once said that the value of an idea lắc in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) _______  life.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- inventions (plr.n): sự phân phát minh

- inventing (V-ing): phát minh

- benefits (plr.n): lợi ích

- productive(adj): hiệu suất cao

- laboratory (n): phòng thí nghiệm

Lời giải chi tiết:

1. inventions

2. laboratory

3. science

4. inventing

5. benefits

6. productive

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more than vãn one thousand (1) inventions including the electric light bulb and the record player. He also created the world’s first industrial research (2) laboratory.
Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he phối up a small laboratory after he had read a (3) science book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began vĩ đại make inventions. In 1876 he built a new laboratory sánh that he could spend all his time (4) inventing. He planned vĩ đại turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick’ every six months. He developed many devices that brought great (5) benefits to people’s life. He once said that the value of an idea lắc in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) productive life.

Giải thích:

(1) one thousand + danh kể từ số nhiều

(2) Sau tính kể từ "industrial" và danh kể từ "research" cần thiết một danh kể từ nữa muốn tạo trở nên cụm danh kể từ => industrial research laboratory (n.p): chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích công nghiệp

(3) Sau mạo kể từ "a" và trước danh kể từ "book" cần thiết một tính kể từ hoặc danh kể từ muốn tạo trở nên cụm danh kể từ => a science book: sách khoa học

(4) Cấu trúc: spend time + Ving (dành thời hạn thao tác gì)

(5) Sau tính kể từ "great" cần thiết danh từ 

(6) Sau trạng kể từ "remarkably" và trước danh kể từ "life" cần thiết tính kể từ.

Tạm dịch:

Thomas Edison là 1 trong những trong mỗi mái ấm phát minh sáng tạo lớn số 1 bên trên toàn cầu. Ông tiếp tục phát minh sáng tạo rời khỏi rộng lớn 1000 phát minh sáng tạo bao hàm đèn điện năng lượng điện và máy thu thanh. Ông đã và đang tạo nên chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích trước tiên toàn cầu. Edison sinh vào năm 1847 ở Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi tác, ông tiếp tục dựng một chống thử nghiệm nhỏ sau khoản thời gian ông gọi một cuốn sách khoa học tập tuy nhiên u ông mang lại coi. Vào năm 1869, ông tiếp tục mượn không nhiều chi phí và chính thức thực hiện phát minh sáng tạo. Trong năm 1876 ông tiếp tục xây đắp một chống thử nghiệm mới mẻ nhằm tuy nhiên ông rất có thể dành riêng toàn bộ thời hạn của tôi nhằm phát minh sáng tạo. Ông lên plan đã cho ra những phát minh sáng tạo nhỏ sau từng 10 ngày và một phát minh sáng tạo rộng lớn sau từng 6 mon. Ông tiếp tục cách tân và phát triển nhiều vũ trang tuy nhiên mang lại quyền lợi rộng lớn mang lại cuộc sống thường ngày nhân loại. Ông từng bảo rằng độ quý hiếm của một ý tưởng phát minh nằm tại việc dùng nó. Edison mất mặt năm 1931, với 1 cuộc sống hiến đâng lưu niệm.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Change the sentences into reported speech.

(Thay thay đổi câu trở nên câu trần thuật.)

1. “They are doing an experiment.”

(Họ đang khiến thử nghiệm.)

He said that ___________

2. “You have vĩ đại sign the paper again.”

(Bạn cần lý lại giấy má tiwf này.)

She told má that ___________

3. “We watched a television documentary on the future of nuclear power.”

(Chúng tôi tiếp tục coi phim tư liệu truyền hình về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Tam said ___________

4. “The 10 o'clock flight vĩ đại Kuala Lumpur will be an hour late.”

(Chuyến cất cánh khi 10 giờ cho tới Kuala Lumpur có khả năng sẽ bị trễ 1 giờ.)

They announced that ___________

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta rất có thể sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Scientists said that ___________

Phương pháp giải:

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta rất có thể sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Scientists said that ___________

Lời giải chi tiết:

1. He said that they were doing an experiment.

(Anh ấy bảo rằng chúng ta đang khiến một thử nghiệm.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng sang trọng con gián tiếp tao tiến hành quy đổi thì lúc này tiếp nối trở nên quá khứ tiếp diễn: are going => were going

2. She told má that I had vĩ đại sign the paper again.

(Cô ấy bảo rằng tôi cần ký giấy má lại.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng sang trọng con gián tiếp tao tiến hành gửi đổi:

- you => I

- have vĩ đại => had to 

3. Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.

(Tâm bảo rằng chúng ta tiếp tục coi phim tư liệu về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng sang trọng con gián tiếp tao tiến hành gửi đổi:

- we => they

- thì quá khứ đơn => quá khứ trả thành: watched => had watched

4. They announced that the 10 o’lock flight vĩ đại Kualar Lumpur would be an hour late.

(Họ thông tin rằng chuyến cất cánh 10 giờ cho tới Kualar Lumpur tiếp tục trễ 1 giờ đồng hồ thời trang.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng sang trọng con gián tiếp tao tiến hành gửi đổi: will => would

5. Scientists said that in 50 years’ time we might be living on the moon.

(Những mái ấm khoa học tập bảo rằng nhập 50 năm nữa tất cả chúng ta tiếp tục sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Giải thích: Khi gửi câu thẳng sang trọng con gián tiếp tao tiến hành gửi đổi: may => might

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Rewrite these sentences in direct speech.

(Viết lại những câu này trở nên câu thẳng.)

Example: Louise told má that he had rung rinh má the night before.

(Ví dụ: Louise rằng với toi rằng tối qua loa anh ấy tiếp tục gọi mang lại tôi.)

→ Louise: “I rang you last night.”

(Louise: "Tối qua loa tôi tiếp tục gọi năng lượng điện cho chính mình.")

1. Kien said that he had missed the train.

(Kiên bảo rằng anh ấy đã trở nên lỡ chuyến tàu.)

2. Duong said that he could lập cập very fast.

(Dương bảo rằng anh ấy rất có thể chạy vô cùng thời gian nhanh.)

3. Mia told má that she would hand in the report the next day.

(Mia rằng với tôi rằng cô ấy tiếp tục nộp phiên bản report vào trong ngày ngày sau.)

4. She said that she was reading a science fiction book about life on Venus.

(Cô ấy bảo rằng cô ấy đang được gọi một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống thường ngày bên trên sao Kim.)

5. He told má he would be a lawyer when he grew up.

(Anh ấy rằng với tôi rằng anh ấy tiếp tục là 1 trong những trạng sư khi anh ấy lớn mạnh.)

Phương pháp giải:

Khi gửi kể từ câu con gián tiếp về thẳng thì Note những động kể từ chủ yếu nhập câu tiến thủ về trước 1 thì:

quá khứ đơn => lúc này đơn

quá khứ triển khai xong => quá khứ đơn/hiện bên trên toàn thành

would => will.

Lưu ý những trạng kể từ chỉ thời hạn.

Lời giải chi tiết:

1. Kien said: “I missed the train.”

(Kiên rằng, "Tôi tiếp tục bỏ qua chuyến tàu.")

Giải thích: Khi gửi câu con gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những gửi đổi:

- he => I

- had missed => missed

2. Duong said: “I can lập cập very fast.”

(Dương rằng, "Tôi rất có thể chạy vô cùng thời gian nhanh.")

Giải thích: Khi gửi câu con gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những gửi đổi:

- he => I

- could => can

3. Mia told me: “I’ll hand in the report tomorrow.”

(“Tôi tiếp tục fake report vào trong ngày mai,” Mia rằng với tôi.)

Giải thích: Khi gửi câu con gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những gửi đổi:

- she => I

- would => will

- the next day => tomorrow

4. She said: “I’m reading a science fiction book about life on Venus.”

(Cô ấy rằng, "Tôi đang được gọi một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống thường ngày bên trên sao Kim.")

Giải thích: Khi gửi câu con gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những gửi đổi:

- she => I

- was reading => am reading

5. He told me: “I’ll be a lawyer when I grow up.”

("Tôi tiếp tục là 1 trong những trạng sư khi tôi lớn mạnh," anh rằng với tôi.)

Giải thích: Khi gửi câu con gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những gửi đổi:

- he => I

- would => will

- grew => grow

Bài 6

6.  Write one prediction for each of the following fields, based on the cues and your own ideas. Then share it with the class. 

(Viết một Dự kiến cho từng nghành nghề dịch vụ sau, dựa vào những khêu ý và ý riêng biệt của em. Sau cơ share với lớp.)

Example: In transport, we will probably travel faster and further in flying cars and spaceships.

(Ví dụ: Về phương tiện đi lại đi đi lại lại, tất cả chúng ta rất có thể tiếp tục dịch chuyển thời gian nhanh rộng lớn và xa xôi rộng lớn bên trên xe hơi cất cánh và tàu dải ngân hà.)

Cues: (Gợi ý)

- solar energy all year round (năng lượng mặt mày trời xung quanh năm)

-  no schools, lessons on the Net (không ngôi trường học tập, bài học kinh nghiệm bên trên mạng)

-  nutrition pills instead of normal food (thuốc đủ chất chứ không thực phẩm bình thường)

-  5D-cinema at trang chủ (rạp phim 5D ở nhà)

-  trang chủ security protection with cameras (bảo vệ bình an mái ấm cửa ngõ với Ϲɑmerɑ phim)

-  entertainment centre at home (trung tâm vui chơi giải trí ở nhà)

-  smart phone tiện ích (ứng dụng điện thoại thông minh di động)

Lời giải chi tiết:

- In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.

(Về dạy dỗ, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục không tồn tại ngôi trường học tập. Chúng tao tiếp tục học tập bài bác bên trên Internet.)

- For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.

(Về đồ ăn thức uống, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục dùng dung dịch bồi bổ chứ không đồ ăn thức uống thường thì.)

- For leisure, we will probably watch 5D-cinema at trang chủ.

(Về vui chơi giải trí, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục coi rạp chiếu phim 5D ở trong nhà.)

- In energy, energy saving devices will be used in trang chủ and industry.

(Về tích điện, những vũ trang tiết kiệm ngân sách tích điện sẽ tiến hành dùng nhập mái ấm gia đình và công nghiệp.)

- In trang chủ life, robots will probably bởi the household chores.

Xem thêm: để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu

(Về cuộc sống thường ngày mái ấm gia đình, robot rất có thể tiếp tục thao tác mái ấm.)

- In communication, tin nhắn will probably replace snail mail.

(Về tiếp xúc, tin nhắn rất có thể tiếp tục thay cho thế thư gửi chậm trễ.)