những bài toán lớp 5

Bài ôn luyện hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên xem thêm, gia tăng kiến thức và kỹ năng ôn luyện nhập thời hạn ở trong nhà ngủ hè, ôn luyện tận nơi.

Bạn đang xem: những bài toán lớp 5

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần mươi và 2 phần ngàn được ghi chép là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được gọi là:

A. Năm một nhị phẩy tư chín.

B. Năm trăm mươi nhị phẩy tư chín.

C. Năm trăm mươi nhị phẩy tư mươi chín.

D. Năm mươi nhị phẩy tư mươi chín.

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

Một hình trụ với 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình trụ này đó là …………………… dm.

c) Diện tích của hình trụ này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang với lòng rộng lớn 6,5cm; lòng bé bỏng 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang bại liệt.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loài cá nặng trĩu 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loài cá loại bại liệt với trọng lượng 1,2kg. Hỏi chưng Ba cần trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên hùn được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên hùn được số sách vày 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế 1/2 số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả tía lớp quyên hùn được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình trụ với 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này đó là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình trụ bại liệt là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình trụ này đó là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5

Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mày với toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày với toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang bại liệt là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên hùn được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên hùn được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên hùn được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

1. Phân số \frac{345}{10}được ghi chép trở thành số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được ghi chép trở thành số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là …………………… cm2.

b) Một hình thang với tổng chừng lâu năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một loại sàng gạo hình trụ với nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của loại sàng gạo bại liệt.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vày 80 tấm gạch men hình vuông vắn với cạnh 5dm. Tính diện tích S nền căn nhà bại liệt theo đòi đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi hạc của tía và con cái là 34 tuổi hạc. Sau 3 năm nữa, tuổi hạc tía vội vàng 4 thứ tự tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc tía lúc này.

Đáp án Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

1. Phân số \frac{345}{10}được ghi chép trở thành số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được ghi chép trở thành số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là 13,44 cm2.

b) Một hình thang với tổng chừng lâu năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày với vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một loại sàng gạo hình trụ với nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của loại sàng gạo bại liệt.

Bài giải

Chu vi loại sàng bại liệt là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích loại sàng bại liệt là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vày 80 tấm gạch men hình vuông vắn với cạnh 5dm. Tính diện tích S nền căn nhà bại liệt theo đòi đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch men nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền căn nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi hạc của tía và con cái là 34 tuổi hạc. Sau 3 năm nữa, tuổi hạc tía vội vàng 4 thứ tự tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc tía lúc này.

Tổng số tuổi hạc của tía và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi hạc tía vội vàng 4 thứ tự tuổi hạc con cái nên tớ với sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi hạc của tía và con cái chia thành số phần đều bằng nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của tía bố năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của tía lúc này là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Tỉ số tỷ lệ của nhị số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) lõi 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số bất ngờ x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số bất ngờ x cần thiết mò mẫm là …………………… Các số bất ngờ x cần thiết mò mẫm là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này đó là 13,32. Tìm nhị số bại liệt.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Tỉ số tỷ lệ của nhị số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) lõi 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày với toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số bất ngờ x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

Xem thêm: trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại bại liệt không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này đó là 13,32. Tìm nhị số bại liệt.

Bài giải

Số bé bỏng là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số bé bỏng : 17,7

Số lớn: 31,02

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

1. lõi 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số này bé bỏng nhất nhập tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác với diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này đó là …………………… dm.

b) Một hình tam giác với diện tích S là 40cm2, chừng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm chi phí trăng tròn 000 000 đồng với lãi vay 0,6% hàng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người bại liệt cảm nhận được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây với toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng thông qua số cây cam. Hỏi nhập vườn với từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn với chu vi 10dm và với diện tích S vày diện tích S của một hình tam giác với cạnh lòng 5dm. Tính chừng lâu năm độ cao của hình tam giác bại liệt.

Đáp án Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

1. lõi 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số này bé bỏng nhất nhập tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác với diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này đó là 4 dm.

b) Một hình tam giác với diện tích S là 40cm2, chừng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động bịa tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mày với toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người bại liệt cảm nhận được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn với số kilomet bòng và số kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

1. Số thập phân 0,725 được ghi chép trở thành tỉ số tỷ lệ là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 thông qua số này bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình trụ với chu vi 16,328cm. Đường kính của hình trụ này đó là …………………… centimet.

b) Một hình trụ với chu vi 254,24dm. Bán kính của hình trụ này đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật với chiều lâu năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tớ trồng rau xanh bên trên thửa khu đất bại liệt, cứ 100m2 người tớ thu hoạch được 45kg rau xanh. Hỏi bên trên cả thửa khu đất bại liệt, người tớ thu hoạch được từng nào tạ rau xanh ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang với tổng chừng lâu năm nhị lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang bại liệt.

Bài 10. Tính thời gian nhanh :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong những số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền nhập vị trí ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhị mươi tía phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích :

a) Số lớn số 1 trong những số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số phù hợp nhập vị trí chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập với 30 học viên nhập bại liệt với 14 con gái. Tỉ số % con gái đối với chúng ta nam giới là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số phù hợp điền nhập vị trí chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như nhập hình vẽ mặt mày.)

Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM tách AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng phù hợp ghi chép nhập vị trí chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền nhập vị trí chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính lâu năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số bất ngờ x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhị số: 45 và 61

b) Điền lốt < ; > ; = ; phù hợp nhập vị trí chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A với 18 học viên phái nữ và số học viên phái nữ lúc lắc 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A với toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tớ dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện căn nhà. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện căn nhà.

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền nhập vị trí chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương với cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc trọng lượng 0,5kg. Khối mộc bại liệt trọng lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 thứ tự thì thể tích hình lập phương vội vàng lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương vội vàng lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương với cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình này với diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài xích luyện sau:

Một bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

Xem thêm: chất không phản ứng với dung dịch naoh là

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa tồn tại nước, người tớ banh mang lại vòi vĩnh nước chảy nhập bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 5

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đó là toàn cỗ nội dung bài xích luyện Toán cho những em học viên xem thêm, ôn luyện hè, ôn luyện ở trong nhà tách rơi rụng kiến thức và kỹ năng Khi tới trường lại. Các bậc bố mẹ vận tải về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.