hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y

hint-header

Hỗn ăn ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 0,78 mol CO 2 và 0,76 mol H 2 O. Mặt không giống, m gam X thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 0,045 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam láo ăn ý muối hạt natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Cập nhật ngày: 08-03-2022

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y


Chia sẻ bởi: .


Hỗn ăn ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 0,78 mol CO2 và 0,76 mol H2O. Mặt không giống, m gam X thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 0,045 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam láo ăn ý muối hạt natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Chủ đề liên quan

Chất này sau đấy là đisaccarit?

Số nguyên vẹn tử oxi nhập phân tử glucozơ là

Chất này tại đây bị thủy phân Lúc đun rét nhập môi trường xung quanh axit?

Tinh thể hóa học rắn X ko color, vị ngọt, dễ dàng tan nội địa. X có khá nhiều nhập mật ong nên thực hiện mang lại mật ong sở hữu vị ngọt sắc. Trong công nghiệp, X được pha trộn vị phản xạ thủy phân hóa học Y. Tên gọi của X và Y theo lần lượt là

C

saccarozơ và xenlulozơ.

Polisaccarit X là hóa học rắn, white color, dạng sợi. Trong bông nõn có khoảng gần 98% hóa học X. Thủy phân X, nhận được monosaccarit Y. Phát biểu này tại đây đúng?

A

Y sở hữu đặc thù của ancol nhiều chức.

B

X sở hữu phản xạ tráng bạc.

Xem thêm: hợp tử phát triển thành gì

C

Phân tử khối của Y vị 342.

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A

Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) đưa đến sobitol.

B

Xenlulozơ tan chất lượng tốt nội địa và etanol.

C

Thủy phân trọn vẹn tinh anh bột nhập hỗn hợp H2SO4, đun rét, đưa đến fructozơ.

D

Saccarozơ sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

Cho những tuyên bố sau:
(a) Glucozơ được gọi là đàng nho bởi có khá nhiều nhập ngược nho chín.
(b) Chất phệ là đieste của glixerol với axit phệ.
(c) Phân tử amilopectin sở hữu cấu hình mạch phân nhánh.
(d) Tại nhiệt độ phỏng thông thường, triolein ở tình trạng rắn.
(e) Trong mật ong đựng được nhiều fructozơ.
(g) Tinh bột là 1 trong mỗi hoa màu cơ bạn dạng của loài người.
Số tuyên bố chính là

Xem thêm: con người có bao nhiêu xương sườn

Cho m gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, nhận được 17,92 lít khí CO2. Giá trị của m là

Đốt cháy trọn vẹn 3,15 gam láo ăn ý bao gồm xenlulozơ, tinh anh bột, glucozơ và saccarozơ cần thiết V lít O2 (đktc), thu được một,8 gam nước. Giá trị của V là

Hỗn ăn ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 0,78 mol CO2 và 0,76 mol H2O. Mặt không giống, m gam X thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 0,045 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam láo ăn ý muối hạt natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là