đuôi al là loại từ gì

Key takeaways:

 • Các kể từ với đuôi -al sau gốc kể từ, thông thường là 1 trong danh kể từ, được gọi là tính kể từ đuôi -al. Tính kể từ này thông thường với nghĩa "thuộc về, tương quan đến".

  Bạn đang xem: đuôi al là loại từ gì

 • Một số tính kể từ đuôi -al thông thường gặp gỡ vô giờ Anh: annual, critical, experimental, medical, physical, natural, universal,…

 • Tính kể từ này hoàn toàn có thể được vận dụng vô phần tranh tài IELTS Speaking Part 1 Khi nói đến những chủ thể như: musical, historical, emotional,…

Tính kể từ đuôi -al là gì?

Tính kể từ đuôi -al là những kể từ được dẫn đến bằng phương pháp tăng đuôi -al vào sau cùng gốc kể từ, thông thường là 1 trong danh kể từ. Nó thông thường đem ý nghĩa sâu sắc “thuộc về, tương quan đến” gốc kể từ tê liệt. Ví dụ:

 • historical (thuộc lịch sử) được dẫn đến kể từ history (lịch sử)

 • physical (thuộc vật lý) được dẫn đến kể từ physics (vật lý)

 • economical (thuộc kinh tế) được dẫn đến kể từ economy (kinh tế)

Tính kể từ với đuôi -al hoàn toàn có thể trượt nghĩa cho tới danh kể từ, ví dụ:

 • a historical sự kiện (một sự khiếu nại lịch sử)

 • a physical exam (một bài bác đánh giá vật lý)

 • an economical solution (một biện pháp kinh tế)

Tính kể từ với đuôi -al cũng hoàn toàn có thể trượt nghĩa cho tới trạng kể từ, ví dụ:

 • historically speaking (nói về lịch sử)

 • physically fit (vóc dáng vẻ khỏe mạnh mạnh)

 • economically viable (khả đua về kinh tế)

Tính kể từ đuôi -al là gì?

Tổng hợp ý những tính kể từ đuôi -al thông thường gặp gỡ vô giờ Anh

Tính kể từ đuôi -al thông thường gặp gỡ vô giờ Anh có tương đối nhiều loại, hoàn toàn có thể thao diễn miêu tả tình trạng, đặc thù, mối quan hệ, xuất xứ, thuộc sở hữu nghành nào là, vân vân. Phần này tiếp tục tổ hợp những tính kể từ với đuôi -al thông thường gặp gỡ vô giờ Anh, cùng theo với dịch nghĩa và phiên âm.

STT

Tính từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

1

additional

Audio icon/əˈdɪʃ.ən.əl/

thêm vô, trượt sung

2

annual

Audio icon/ˈæn.ju.əl/

hàng năm, thông thường niên

3

artificial

Audio icon/ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/

nhân tạo ra, fake tạo

4

casual

Audio icon/ˈkæʒ.u.əl/

bình thông thường, ko trang trọng

5

classical

Audio icon/ˈklæs.ɪ.kəl/

cổ điển, kinh điển

6

critical

Audio icon/ˈkrɪt.ɪ.kəl/

phê bình, chỉ trích; cần thiết, cung cấp bách

7

cultural

Audio icon/ˈkʌl.tʃ.ər.əl/

thuộc văn hóa truyền thống, văn minh

8

digital

Audio icon/ˈdɪdʒ.ɪ.təl/

kỹ thuật số, số hóa

9

educational

Audio icon/ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən.əl/

có tính dạy dỗ, mang ý nghĩa giáo dục

10

emotional

Audio icon/ɪˈməʊ.ʃən.əl/

có tính xúc cảm, mang ý nghĩa cảm xúc

11

environmental

Audio icon/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/

thuộc môi trường xung quanh, bảo đảm môi trường

12

essential

Audio icon/ɪˈsen.ʃəl/

thiết yếu hèn, cần thiết thiết

13

experimental

Audio icon/ɪkˌsper.ɪˈmen.təl/

thí nghiệm, test nghiệm

14

financial

Audio icon/faɪˈnæn.ʃəl/

tài chủ yếu, thuộc sở hữu tài chính

15

formal

Audio icon/ˈfɔː.məl/

trang trọng, chủ yếu thức

16

general

Audio icon/ˈdʒen.ər.əl/

chung, tổng quát

17

historical

Audio icon/hɪˈstɒr.ɪ.kəl/ 

lịch sử, với tương quan cho tới lịch sử

18

individual

Audio icon/ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/ 

cá nhân, riêng biệt biệt

19

industrial

Audio icon/ɪnˈdʌs.tri.əl/ 

công nghiệp, thuộc sở hữu công nghiệp

20

international

Audio icon/ˌɪn.təˈnæʃ.n̩.əl/ 

quốc tế, thuộc sở hữu quốc tế

21

legal

Audio icon/ˈliː.ɡəl/

hợp pháp, thuộc sở hữu luật pháp

22

logical

Audio icon/ˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ 

hợp lý, với lý lẽ

Xem thêm: các đề văn thi thpt quốc gia qua các năm

23

medical

Audio icon/ˈmed.ɪ.kəl/ 

y tế, nó khoa, thuộc sở hữu nó tế, nó khoa

24

musical

Audio icon/ˈmjuː.zɪ.kəl/ 

âm nhạc, thuộc sở hữu âm nhạc

25

natural

Audio icon/ˈnætʃ.ər.əl/ 

tự nhiên, thuộc sở hữu tự động nhiên

26

original

Audio icon/əˈrɪdʒ.ɪ.nəl/ 

nguyên phiên bản, rất dị, sáng sủa tạo

27

personal

Audio icon/ˈpɜː.s(ə)n.əl/ 

cá nhân, riêng biệt tư

28

physical

Audio icon/ˈfɪz.ɪ.k(ə)l/ 

vật lý, thể hóa học, thuộc sở hữu vật lý cơ, thể chất

29

political

Audio icon/pəˈlɪt.ɪ.k(ə)l/ 

chính trị, thuộc sở hữu chủ yếu trị

30

practical

Audio icon/ˈpræk.tɪ.k(ə)l/ 

thực tế, thiết thực

31

professional

Audio icon/prəˈfeʃ.n̩.əl/

chuyên nghiệp, thuộc sở hữu nghề ngỗng nghiệp

32

rational

Audio icon/ˈræʃ.n̩.əl/ 

hợp lý, với lý trí

33

regional

Audio icon/ˈriː.dʒ.n̩.əl/ 

khu vực, khu vực, thuộc sở hữu chống, địa phương

34

social

Audio icon/ˈsəʊ.ʃ(ə).l̩/ 

xã hội, tiếp xúc, thuộc sở hữu xã hội, kí thác tiếp

35

special

Audio icon/ˈspeʃ.(j)(e).l̩/ 

đặc biệt, riêng biệt biệt

36

technical

Audio icon/ˈtek.nɪ.k(æ).l̩/

kỹ thuật, chuyên nghiệp môn

37

traditional

Audio icon/trəˈdɪʃ.n̩.əl/ 

truyền thống, thuộc sở hữu truyền thống

38

tropical

Audio icon/ˈtrɒp.ɪ.k(æ).l̩/ 

nhiệt đới, thuộc sở hữu nhiệt độ đới

39

universal

Audio icon/ˌjuː.nɪˈvɜː.s(ə).l̩/ 

toàn cầu, phổ quát tháo, thuộc sở hữu toàn thị trường quốc tế, phổ quát

40

visual

Audio icon/ˈvɪʒ.u.əl/ 

thị giác, hình hình ảnh, thuộc sở hữu cảm giác của mắt, hình ảnh

Ứng dụng tính kể từ đuôi -al vô IELTS Speaking Part 1

Dưới đó là những thắc mắc và câu vấn đáp dài hơn nữa dùng tính kể từ với đuôi -al vô chủ thể âm thanh vô IELTS Speaking Part 1:

Q: Do you enjoy listening to lớn classical music? (Bạn với mến nghe nhạc truyền thống không?)

A: Yes, I tự enjoy listening to lớn classical music from time to lớn time. I find it relaxing and soothing, especially when I need to lớn focus or unwind. I also appreciate the beauty and complexity of classical compositions and the skill and talent of the performers. Vâng, thỉnh phảng phất tôi mến nghe nhạc truyền thống. Tôi thấy nó thư giãn và giải trí và nhẹ dịu, nhất là Khi tôi cần thiết triệu tập hoặc thư giãn và giải trí. (Tôi cũng nhận xét cao vẻ rất đẹp và sự phức tạp của những kiệt tác truyền thống rưa rứa tài năng và tài năng của những người dân trình diễn.)

Q: How often tự you attend musical concerts or shows? (Bạn với thông thường xuyên tham gia những buổi hòa nhạc hoặc lịch trình trình diễn không?)

A: I don’t attend musical concerts or shows very often, maybe once or twice a year. It’s not that I don’t lượt thích them, but they can be quite expensive and sometimes hard to lớn get tickets for. However, when I tự get the chance to lớn go, I always have a wonderful time and enjoy the live atmosphere and the interaction with other music lovers. (Tôi ko thông thường xuyên tham gia những buổi hòa nhạc hoặc chương trình biểu diễn, hoàn toàn có thể một hoặc nhì phiên 1 năm. Không cần là tôi ko mến bọn chúng, tuy nhiên bọn chúng hoàn toàn có thể khá vướng và nhiều khi khó khăn mua sắm được vé. Tuy nhiên, Khi tôi với thời cơ cút, tôi luôn luôn có tầm khoảng thời hạn ấn tượng và tận thưởng khoảng không gian thẳng rưa rứa sự tương tác với những tình nhân âm thanh không giống.)

Q: Are musical instruments usually difficult to lớn learn? (Học nhạc cụ với khó khăn không?)

A: Yes, musical instruments can be quite challenging to lớn learn, especially if you don’t have any prior musical background or training. It takes a lot of practice, patience, and dedication to lớn master an instrument and play it well. However, it’s also very rewarding and satisfying to lớn see your progress and improvement over time. Learning an instrument can also enhance your creativity, memory, and coordination skills. (Có, nhạc cụ hoàn toàn có thể khá khó khăn học tập, đặc biệt quan trọng nếu khách hàng không tồn tại ngẫu nhiên nền tảng hoặc đào tạo và huấn luyện nào là về âm thanh trước tê liệt. Cần thật nhiều rèn luyện, kiên trì và hiến đâng nhằm thành thục một nhạc cụ và nghịch ngợm thành thục. Tuy nhiên, cũng tương đối hữu dụng và ưng ý thấy lúc sự tiến thủ cỗ và nâng cao của công ty theo đuổi thời hạn. Học một nhạc cụ cũng hoàn toàn có thể nâng lên tài năng tạo ra, trí lưu giữ và tài năng kết hợp của công ty.)

Ứng dụng tính kể từ đuôi -al vô IELTS Speaking Part 1

Xem thêm:

 • Tính kể từ đuôi -ly

 • Tính kể từ đuôi -ful và -less

 • Tính kể từ đuôi ing và ed

Bài tập luyện vận dụng

 1. He has a _______ mind and can solve any problem. (logic)

 2. She is very _______ and cares about the environment. (ecologic)

 3. She has a _______ talent for painting and can create amazing artworks. (natural)

 4. The movie was very _______ and made má cry a lot. (emotion)

 5. He is a _______ person and always follows the rules. (form)

 6. You need to lớn have a _______ plan before starting the project. (practice)

 7. She has a _______ voice and attracts everyone. (music)

 8. He is a _______ chess player and often wins competitions. (tactic)

 9. We had a _______ trip to lớn the highlands. (magic)

 10. He is an _______ writer and has many famous works. (origin)

Đáp án:

 1. logical

 2. ecological

 3. natural

 4. emotional

 5. formal

 6. practical

 7. musical

 8. tactical

 9. magical

 10. original

Tổng kết

Bài này vẫn phân tách và ví sánh tính kể từ đuôi -al vô nhì ngôn từ. Bài này vẫn chỉ ra rằng điểm tương đương và khác lạ của bọn chúng, về ngữ pháp và ngữ nghĩa. Tuy nhiên, bài bác này còn tồn tại giới hạn về tài liệu, phân loại, và gốc kể từ. Do tê liệt, cần phải có tăng phân tích về tính chất kể từ này vô sau này.

Nguồn tham lam khảo:

Xem thêm: c++ cơ bản

 • McIntosh, C. (2013). Cambridge advanced learner's dictionary. Cambridge University Press.

 • WordMom Finder. "Adjectives that kết thúc with AL." https://wordmom.com, wordmom.com/adjectives/end-al.

 • "Adjectives Ending With AL." Word Toolbox, wordtoolbox.com/adjectives-ending-with/al.