công thức quá khứ hoàn thành

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vẫn khêu gợi ý theo phương thức trúng thì quá khứ trả thành

1. The tornado destroyed the tent that we (build) ………………..

Bạn đang xem: công thức quá khứ hoàn thành

2. She (not / be) ……………….. vĩ đại Hanoi before 2018.

3. When he went out vĩ đại play, he (do / already) ……………….. his homework.

4. My sister ate all of the cake that our mum (make) ……………….. .

5. The nurse took off the plaster that she (put on) ……………….. six weeks before.

6. The waitress brought a drink that I (not / order) ……………….. .

7. I could not remember the tuy vậy we (learn) ……………….. three week before.

8. The children collected mangos that (fall) ……………….. from the tree.

9. (she / phone) ……………….. Nam before she went vĩ đại see him in Laos?

10. He (not / ride) ……………….. an elephant before that day.

Bài tập dượt 2: Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên 1 câu hoàn hảo (chia động kể từ nếu như cần).

1. an tin nhắn / sent / a day off / he / before / his quấn / take / he / to

→ ..........................................................................................................................................

2. save / before / he / be able / an early retirement / a lot of / have / money / vĩ đại / he.

→ ..........................................................................................................................................

3.  brief / the clients / objectives / we / he / about / new year’s / before / us / the / before / meet.

→ ..........................................................................................................................................

4. go off / the office / we / after / the lights / leave.

→ ..........................................................................................................................................

5.  bring / the post office / here / you / package / you / the / come / before / to?

→ ........................................................................................................................................ ?

6. presence / she / Call / her house / after / fell / the / someone / in / the police / she / of.

→ ..........................................................................................................................................  

Bài tập dượt 3: Gạch chân bên dưới dạng trúng của động từ

1. When we reached / had reached the station, the train left / had left already.

2. Did you feel / Had you felt surprised when you heard / had heard the news?

3. It was / had been mid- night and most of the shops had just closed / just closed.

4. Mary didn’t want / hadn’t wanted to see the film because she saw / had seen it before.

5. John was delighted when he found out / had found out that he passed / had passed the exam.

6. My violin teacher got / had got angry because I didn’t practise / hadn’t practised.

7. She was / had been tired because she went / had gone vĩ đại bed late the night before.

8. By the time Jack decided / had decided to apply for the job, the position was filled / had been filled.

Đáp án:

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vẫn khêu gợi ý theo phương thức trúng thì quá khứ trả thành

Xem thêm: at the moment là thì gì

1. had built


2. had not been


3. had already done


4. had made


5. had put on

6. had not ordered


7. had learned


8. had fallen


9. had she phoned


10. had not ridden

Bài tập dượt 2: Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên 1 câu hoàn hảo (chia động kể từ nếu như cần).

1. He had sent an tin nhắn vĩ đại his quấn before he took a day off.

2. He had been able vĩ đại save a lot of money before he had an early retirement.

3. He had briefed us about the new year’s objectives before we met the clients.

4. The lights went off after we had left the office.

5. Had you brought the package vĩ đại the post office before you came here?

6. She called the police after she had felt the presence of someone in her house.

Bài tập dượt 3: Gạch chân bên dưới dạng trúng của động từ

1. reached – had left

2. did you feel – heard

3. was – had just closed

4. didn’t want – had seen

5. found out – had passed

6. got – hadn’t practised

7. was – had gone

8. decided – had been filled

Xem thêm:

Các thì quá khứ nhập giờ đồng hồ Anh

Thì Quá khứ đơn - Cách sử dụng và Bài tập dượt mẫu

Thì Quá khứ tiếp tục nhập Tiếng Anh

Thì Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

Xem thêm: phần ảo của số phức

Nắm rõ rệt cơ hội dùng thì Quá khứ hoàn thiện khi ôn tập dượt nằm trong IDP!

Hy vọng nội dung bài viết bên trên tiếp tục giúp đỡ bạn nắm vững cụ thể về Thì Quá khứ hoàn thiện (Past Perfect tense) nhằm tách những lầm lẫn ko xứng đáng đem nhập bài xích thực hiện. Dường như, bạn cũng có thể dữ thế chủ động học tập thêm thắt những công ty điểm ngữ pháp, kể từ vựng giờ đồng hồ Anh trải qua kho tư liệu ôn tập dượt không tính tiền của IDP nhé. 

Tại IDP, bạn cũng có thể tự do lựa lựa chọn ganh đua IELTS bên trên PC hoặc ganh đua IELTS trong giấy, tùy nhập kĩ năng học hành và sở trường của phiên bản thân mật. Khi vẫn lựa chọn lựa được bài xích ganh đua thích hợp, xem thêm tức thì những vị trí ganh đua IELTS của IDP và lịch ganh đua IELTS với thật nhiều buổi ganh đua linh động được tổ chức triển khai sản phẩm tuần. 

Và khi chúng ta vẫn sẵn sàng, hãy ĐK ganh đua IELTS với IDP ngay!