dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

Câu hỏi:

16/09/2019 76,399

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12

Đáp án chủ yếu xác

D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án C

Đáp án A sai vì thế C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án B sai vì thế C2H2 và C3H4 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án D sai vì thế C5H10 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của anken CnH2n.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan đem CTPT C5H12 đem từng nào đồng phân?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Cho ankan X đem CTCT là CH3 – CH(C2H5) – CH2 – CH(CH3) – CH3

Tên gọi của X theo gót IUPAC là

A. 2 – etyl – 4 – metylpentan.

B. 4 – etyl – 2 – metylpentan.

C. 3,5 – dimetylhexan

D. 2,4 – dimetylhexan.

Xem thêm: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Câu 3:

Ứng với CTPT C6H14 đem từng nào đồng phân mạch cacbon ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 4:

Ankan đem những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân group chức

B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân địa điểm group chức.

D. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

Câu 5:

Ankan X đem công thức phân tử C5H12, khi tính năng với clo tạo nên 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

A. pentan

B. iso-pentan

C. neo-pentan

D. 2,2-đimetylpropan

Câu 6:

Câu này đúng vào lúc nói đến hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là

A. hidrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ mất link đơn.

B. hợp hóa học hữu tuy nhiên vô phân tử chỉ mất link đơn.

C. hidrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ chứa chấp 1 nối song.

D. hợp hóa học cơ học vô phân tử chỉ mất nhị thành phần C và H.

Xem thêm: mặt sau của dao tiện là