các thì trong tiếng anh lớp 8

Tất tần tật về Các Thì vô Tiếng Anh lớp 8 rất đầy đủ, chi tiết

Tài liệu Tất tần tật về Các Thì vô Tiếng Anh lớp 8 rất đầy đủ, cụ thể trình diễn bao quát lại ngữ pháp, cấu hình, cách sử dụng tương đương bài xích tập dượt với đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu hùn học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt thành phẩm cao trong những bài xích thi đua môn Tiếng Anh lớp 8.

Cấu trúc những thì cơ bạn dạng vô giờ Anh 

Bạn đang xem: các thì trong tiếng anh lớp 8

Như tất cả chúng ta đều biết rõ vô giờ Anh với tổng 13 thì và sẽ giúp đỡ những chúng ta có thể nắm vững cách sử dụng cũng như thể cấu hình, tín hiệu nhận ra của từng thì thì tiếp sau đây đó là bảng tổng kết những kỹ năng nhưng mà chúng ta cần thiết nắm rõ so với từng thì

Tenses

Form ( cấu trúc)

Use (cách sử dụng)

Adverb( trạng tự động nhận biết)

Notes

( ghi chú)

Present simple

( Hiện bên trên đơn)

❖                                                                                                                       To be:

S + is/ am/ are + O

❖                                                                                                                       V:

(+) S + V(s/es) + O

(-) S + don’t/ doesn’t + V + O

(?) Do/ Does + S + V + O?

Example: 

- Two and two is/ are four

- He usually gets up at 5 o’clock.

- My cousin doesn’t love collecting stamps.

- There is a ten-hour train every day in Long Bien railway Station.

- Diễn mô tả một thực sự phân minh, một chân lý luôn luôn đích.

- Diễn mô tả vụ việc thông thường xẩy ra ở thời điểm hiện tại.

- Diễn mô tả những thói quen thuộc, sở trường, tập dượt quán hoặc đặc điểm vô thời điểm hiện tại.

- Dùng vô chương trình tàu xe cộ, thời khóa biểu/ gian dối biểu.

- Always, usually, often, sometimes, seldom, hardly, rarely, never,…

- Every + time

Sau until/ as soon as

Nguyên tắc thêm thắt “es” sau V (S: he, she, it) hoặc N ( số nhiều)

- Từ tận nằm trong là / sh/ch/s/ss/x/ thì thêm thắt “es” 

eg: watch/watches, mix/ mixes

- Từ tận nằm trong là phụ âm + y: thay đổi nó trở nên i, thêm thắt “es”. 

Eg: study/ studies, cry/ cries.

- Lưu ý: 

do/ does, go/ goes, tomato/ tomatoes, potato/ potatoes. Nhưng: kilo/ kilos

Present continuous

( Hiện bên trên tiếp diễn)

(+) S + is/am/are + V-ing + O

(-) S + is/am/are + not + V-ing + O

(?) Is/ Am/ Are + S + V-ing + O

Example: 

- We are studying English now.

- they are building a super market near my house.

- At present Lam is listening lớn the teacher, An is writing a letter and Kien is chatting merrily.

- She is always talking loudly in the class.

- Diễn mô tả một vụ việc đang được xẩy ra bên trên thời khắc trình bày.

- Diễn mô tả một vụ việc đang được xẩy ra tuy nhiên ko nhất thiết bên trên thời khắc nói

- Diễn mô tả nhị hoặc nhiều hành vi đang được nằm trong xẩy ra một khi ở thời điểm hiện tại.

- Lưu ý: tao hem “always” vô thì này nhằm nhấn mạnh vấn đề, phê bình, chỉ trích một hành vi xấu đi, ko chất lượng tốt.

Now, at the moment, at present, right now,today, this + time …

Note: Những V chỉ cảm xúc, xúc cảm ko hem trong những thì tiếp diễn: love, lượt thích, hate, smell, feel,…

Nguyên tắc hem “ing” vào sau cùng V:

- V tận nằm trong là “e” thì vứt “e” trước lúc hem “ing”. Eg: write/ writing, ride/ riding

- V tận nằm trong là “ee”, không thay đổi hem “ing”. 

Eg: see/ seeing, agree/ agreeing

- V tận nằm trong là “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” trước lúc hem “ing”. 

Eg: die/ dying, lie/ lying.

- V là phụ âm- vẹn toàn âm- phụ âm, thì gấp hai phụ âm cuối trước lúc hem “ing”. 

Eg: stop/ stopping, rob/ robbing, plan/ planning.

- V với nhị âm tiết, nếu như trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai, thì gấp hai phụ âm cuối trước lúc hem “ing”. 

Eg: begin/ beginning, prefer/ preferring, regret/ regretting, permit/ permitting

- V tận nằm trong là “l”, tao thông thường gấp hai “ll” trước lúc hem “ing”. 

Eg: travel/ travelling, cancel/ cancelling.

- V tận nằm trong là “ic”, tao hem “k” trước lúc hem “ing”.

Eg: picnic/ picnicking, traffic/ trafficking

Present perfect

( Hiện bên trên trả thành)

(+) S + have/has + P2 + O

(-) S + have/has + P2 + O

(?) Have/ Has + S + P2 +O?

Example:

- He has just repaired the TV mix. He is washing his hand now.

- Mai has learnt/ learned English for 10 years.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra vô vượt lên khứ và còn tương quan cho tới thời điểm hiện tại.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra vô vượt lên khứ, kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể nối tiếp vô sau này.

For, since, just, already, yet, recently, for a long time, for ages, ever, never,up lớn now, up lớn present,..

- In the last + time (month/ year..) 

Present perfect continuous

( Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn)

(+) S + have/has + been + V-ing + O

(-) S + have/ has + not + been + V-ing + O

(?) Have/ Has + S + been + V-ing + O?

Example: 

- I have been walking since early morning. I am very tired now.

- Nhấn mạnh một hành vi xẩy ra vô vượt lên khứ, kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể nối tiếp vô sau này.

Since, for, for a long time, for ages,…

Past simple

( Quá khứ đơn)

✔                                                                                                                    To be:

S + was/ were + O

✔                                                                                                                    V:

(+) S + V-ed + O

(-) S + didn’t + V + O

(?) Did + S + V + O?

Example: 

- It was very hot yesterday.

- My family went lớn Da Lat last summer holiday.

- It was midnight. He closed the window, turned off the light and then went lớn bed.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra vô vượt lên khứ và đang được kết đốc, không hề tương quan cho tới thời điểm hiện tại.

- Diễn mô tả hàng loạt những hành vi tiếp nối nhau nhau vô vượt lên khứ.

- Ago, last, yesterday, in/ on + time in the past,…

Nguyên tắc thêm thắt “ed” vào sau cùng động kể từ ( với quy tắc):

- V tận nằm trong là “e”, không thay đổi “e” rồi thêm thắt “d”. Eg: tie/ tied, smoke/ smoked, hope/ hoped.

- V với phụ âm- vẹn toàn âm- phụ âm, tao gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “ed”. 

Eg: stop/ stopped, rob/ robbed.

- V với nhị âm tiết, nếu như trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai, tao gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “ed”. Eg: prefer/ preferred, regret/ regretted.

- V tận nằm trong là “l”, tao thông thường gấp hai “ll” trước lúc thêm thắt “ed”. 

Eg: travel/ travelled, cancel/ cancelled.

- V tận nằm trong là phụ âm + y,  đổi nó trở nên i, thêm thắt “ed”. 

Eg: study/ studied, cry/ cried.

- V tận nằm trong là “ic”, tao thêm thắt “k” trước lúc thêm thắt “ed”.

Eg: picnic/ picnicked, traffic/ trafficked

Past continuous

( Quá khứ tiếp diễn)

(+) S + was/were + V-ing + O

(-) S + was/ were + not + V-ing + O

(?) Were/ Was + S + V-ing +O?

Example:

- At 8 pm yesterday, I was going out with my friends.

- While Tom Cat was sleeping, Jerry Mouse appeared and took a piece of cheese away.

- Diễn mô tả (những) hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm xác lập vô vượt lên khứ.

-  Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen vô.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while

Past perfect

( Quá khứ trả thành)

(+) S + had + P2 + O

(-) S + hadn’t + P2 + O

(?) Had + S + P2 + O?

Example: 

- When Henry came last Sunday, Ann had left for Paris.

- This hospital had been built for children before 1985.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống ở vô vượt lên khứ.

Xem thêm: muốn tính chu vi hình chữ nhật

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra trước 1 thời điểm vô vượt lên khứ.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while, before, after

Past perfect continuous

( Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn)

(+) S + had + been + V-ing + O

(-) S + hadn’t + been+ V-ing +O

(?) Had + S+ been + V-ing + O?

Example:

- She had been waiting for you for nearly three hours before you were present.

- Nhấn mạnh một hành vi xẩy ra trước một hành vi khác/ 1 thời điểm ở vô vượt lên khứ.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while

Simple future

( Tương lai đơn)

(+) S + will/ shall + V + O

(-) S + will/ shall + not + V + O

(?) Will/ Shall + S + V + O?

Example: 

- It is raining cats and dogs, I will stay here till it clears up.

- I will help you when you have trouble.

- Will you stop talking please?

- Quyết ấn định tiếp tục làm những gì ngay lập tức bên trên thời khắc trình bày ( ko chắc chắn là tiếp tục xảy ra)

- Lời hứa hứa làm những gì, ngỏ ý hùn ai,…

- Yêu cầu ai làm những gì một cơ hội nhã nhặn.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

Near future

( Tương lai gần)

●                                                                                                                         S + is/am/are + going lớn + V + O

●                                                                                                                         S + is/am/are +V-ing + O

Example:

- We are going lớn Finish this course on August.

- There are many Black clouds in the sky. It is going lớn rain.

- I am studying Chinese next year.

- Kế hoạch, dự tính đang được chuẩn bị sẵn kể từ trước

- Dự đoán một việc chắc chắn là tiếp tục sớm xẩy ra phụ thuộc vào trường hợp của thời điểm hiện tại.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

- Động kể từ “come, go” ko được ung vô cấu hình Be + going lớn + V

Example: 

I am going lớn come/go to Hanoi next month

Future continuous

( Tương lai tiếp diễn)

(+) S + will+ be + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + be + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + be + V-ing + O?

Example:

- At 8 am tomorrow, we will be attending a meeting.

- When he comes back, the children will be sleeping.

- Diễn tả/ Dự kiến một hành vi tiếp tục đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm vô tương lai

- Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

Future perfect

( Tương lai trả thành

(+) S + will + have + P2 + O

(-) S + will/ shall + not + have + P2 + O

(?) Will/ Shall + S + have + P2 + O?

Example:

- When he returns, they will have built this bridge.

- By the over of this year, my parents will have got married for 50 years.

- Diễn mô tả một hành vi tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm/ hành vi vô tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es 

- By + time in the future

- Before

Future perfect continuous

( Tương lai hoàn thành xong tiếp diễn)

(+) S + will + have + been + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + have + been + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + have been + V-ing + O?

Example: 

- By June he will have been living here for 10 years.

- Nhấn mạnh một hành vi tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm/ hành vi vô tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When

- By + time in the future

- before 

Bài tập dượt ứng dụng

1. ............................ (you/have)  a nice time in Rome?

2. ............................ (you/finish)  your homework yet?

3. He (be)........................ at his computer for six hours.

4. How many people (die)................... in the fire yesterday?

5. I (not/know).................... much about art, but I lượt thích some artists.

6. I (wait)...................... for ages when finally the bus arrived.

7. I (receive)....................... a postcard from Jane yesterday.

8. I (never/be).................. sailing, what’s it like?

9. It was late.  Most of the shops (close)..................... .

10. It (rain)...................... when I got up this morning.

11. Janet (start)................... a new job in September.

12. Nelly (have) ........................ a great time in Thủ đô New York at the moment.

13. She was cooking dinner when we (arrive)....................  .

14. She (just/come) ....................... back from a Mediterranean cruise.

14. When I got the airport I realized I (forget)....................my passport.

15. As soon as they (arrive).....................we had dinner.

16. When they were driving trang chính last night they (see)..............a terrible accident.

17. Where ...............................(Robert/live) now?

18. Who (Mandy/talk)..... …. ..........to?

19. What would he have done if he (be)………..……. there?

20. I am very sorry but I (not finish) …………….…….  reading the book yet.

21. She (be)…..………. ill since last Monday. She won’t be able lớn go lớn the sea-side next week-end.

22. I decided lớn learn Greek while we (live)………………… in Delphes.

23. They were going lớn town when I (see)………….. them this morning.

24. If  I (bump) ………….. into a ghost, I think I would lập cập away fast or scream.

25. He was caught after he (wander)……………… in the eastern Highlands all night.

26. We know he (buy)………..…….. a new house in a small lane quite recently, but we don’t know whether he has sold his old house.

27. I have never seen him again since I (leave)…………… nước Australia in 1964.

28. Who is this lady? She (move)…………… into No 4 last month.

29. This khách sạn is empty, it (not live)…………..…. in for a long time.

30. Yesterday afternoon he (have)……..……… a nap in the garden chair when a boy dropped a ball on his head.

31.It’s the first time I …………….(eat) this.

32This is the worst storm I ……………(ever see).

33. It was the first time I ……………………(ever see) such a beautiful girl.

34. It was the most exciting film I …………………(ever see).

35. This was the dirtiest looking dog I ……………….(ever see).

36.My friend…………….. (not see) má for many years when I ……… (meet) him last week.

37.After John………………… (wash) his clothes, he (begin) ………….lớn study.

38.She came into the room when they ……………….(watch) television.

39.As soon as we find another apartment, we ………………. (move).

40.She …………… (play) the piano when our guests ………… (arrive) last night.

Xem thêm thắt những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 rất đầy đủ, cụ thể khác:

  • Ngữ pháp, bài xích tập dượt Câu con gián tiếp lớp 8 với đáp án

  • Ngữ pháp, bài xích tập dượt Câu đơn, câu ghép, câu phức lớp 8 với đáp án

  • Bài tập dượt Must và Have lớn lớp 8 với đáp án

  • Bài tập dượt Should – Shouldn’t lớp 8 với đáp án

  • Trọn cỗ kể từ vựng Tiếng Anh lớp 8 rất đầy đủ, chi tiết

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa đào tạo và huấn luyện lớp 9 mang đến con cái, được tặng không tính tiền khóa ôn thi đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập demo mang đến con cái và được tư vấn không tính tiền. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.