we arrived too late to see the first film

Câu hỏi:

25/10/2022 2,788

Finish the second sentence sánh that it has a similar meaning vĩ đại the first one, beginning with the given words

Bạn đang xem: we arrived too late to see the first film

We arrived too late vĩ đại see the first film.

A.We didn’t arrive enough early vĩ đại see the first film

B.We didn’t arrive early enough vĩ đại see the first film

Đáp án chủ yếu xác

C.We didn’t arrive late enough vĩ đại see the first film

D.We didn’t arrive too early vĩ đại see the first film

 Xem điều giải

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Đáp án B

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

London is …………far the most popular tourist destination in the world.

Câu 2:

Tom: “How did you get vĩ đại the airport?" - John: “…………………”

Câu 3:

Câu 4:

My sister _________in the ngân hàng for five years before she was sent vĩ đại Da Nang.

Câu 5:

- “ I think we should use less paper sánh that we can save trees in the forests.”

- “ ________”.

Câu 6:

We started cooking for the các buổi party four hours ago. (HAVE)

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, D vĩ đại indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part from 15 vĩ đại 16

It will be fine tomorrow. But if it should rain tomorrow, the match will be postponed.

Câu 8:

The artisan ______ this statue in bronze.

Câu 9:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word (s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) from 15 vĩ đại 16

He decided not vĩ đại buy the fake watch and wait until he had more money.

Câu 10:

Don’t sit too near the screen, ................?

Câu 11:

Find a mistake in the four underlined parts of each sentence from 29 vĩ đại 30

The country has significant changed since we came here in 2007.

Câu 12:

“I’m sorry that I broke the glass” said Peter.

Xem thêm: luyện tập toán lớp 5

Câu 13:

There has been no rain for a long time, sánh land is getting more and more barren.

Câu 14:

His parents made him study hard for the exams. (TO STUDY)

Câu 15:

I was downing, but he saved mạ.