vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 17

Với giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 Bài 42: Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc nằm trong trang 17, 18, 19, trăng tròn sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích luyện về căn nhà nhập vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2.

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 Kết nối trí thức Bài 42: Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng

Quảng cáo

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 17

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 17, 18 Bài 42 Tiết 1

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 17

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 17 Bài 1: Tính tự nhì cơ hội (theo mẫu).

Mẫu: 26 × (5 + 4) = ?

Cách 1:

26 × (5 + 4) = 26 × 9

                    = 234

Cách 2:

26 × (5 + 4) = 26 × 5 + 26 × 4

                    = 130 + 104 = 234

 a) 25 × (3 + 4) = ?

Cách 1:

…………………………………………..

…………………………………………..

Cách 2:

……………………………………………

……………………………………………

 b) (15 + 9) × 8 = ?

Cách 1:

…………………………………………..

…………………………………………..

Cách 2:

……………………………………………

……………………………………………

Quảng cáo

Lời giải

a) 25 × (3 + 4) = ?

Cách 1:

25 × (3 + 4) = 25 × 7

                    = 175

Cách 2:

25 × (3 + 4) = 25 × 3 + 25 × 4

                    = 75 + 100 = 175

 b) (15 + 9) × 8 = ?

Cách 1:

(15 + 9) × 8 = 24 ×8

                    = 192

Cách 2:

(15 + 9) × 8 = 15 × 8 + 9 × 8

                    = 120 + 72 = 192

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 17 Bài 2:

a) Tính độ quý hiếm của biểu thức với m = 4, n = 2, p = 7.

m × (n + p) = …………………………

(m + n) × p = …………………………

m × n + m × p = ………………………

m × p + n × p = ………………………

Quảng cáo

b) Đ, S ?

Trong câu a, tớ có:

m × (n + p) = (m × n) + p           

(m + n) × p = m + n × p

m × (n + p) = m × n + m × p       

(m + n) × p = m × p + n × p

Lời giải

a) Với m = 4, n = 2, p = 7 thì:

m × (n + p) = 4 × (2 + 7) = 4 × 9 = 36

(m + n) × p = (4 + 2) × 7 = 6 × 7 = 42

m × n + m × p = 4 × 2 + 4 × 7 = 8 + 28 = 36

m × p + n × p = 4 × 7 + 2 × 7 = 28 + 14 = 42

b)Trong câu a, tớ có:

m × (n + p) = (m × n) + p           

S

(m + n) × p = m + n × p

S

m × (n + p) = m × n + m × p       

Đ

(m + n) × p = m × p + n × p

Đ

Quảng cáo

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18 Bài 3: Có 5 túi cam và 4 túi xoài, từng túi đều phải sở hữu 12 ngược. Hỏi cả cam và xoài với từng nào quả?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải

Số túi cam và túi xoài là:

5 + 4 = 9 (túi)

Số ngược cam và xoài với toàn bộ là:

12 × 9 = 108 (quả)

Đáp số: 108 quả

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18 Bài 4: Viết số tương thích nhập điểm chấm.

Với a = 50, b = 30, c = trăng tròn, độ quý hiếm của biểu thức 36 × (a + b + c) là: …………………

Lời giải

Với a = 50, b = 30, c = trăng tròn thì:

36 × (a + b + c)

= 36 × (50 + 30 + 20)

= 36 × 100

= 3 600

Vậy số cần thiết điền nhập điểm chấm là 3 600.

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18, 19 Bài 42 Tiết 2

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18 Bài 1: Tính tự nhì cơ hội (theo mẫu).

Mẫu: 34 × 8 + 4 × 2 = ?

Cách 1:

34 × 8 + 4 × 2 = 272 + 68

                       = 340

Cách 2:

34 × 8 + 4 × 2 = 34 × (8 + 2)

                        = 34 × 10

                        = 340

a) 37 × 4 + 37 × 3 = ?

Cách 1:

………………………………………

………………………………………

Cách 2:

………………………………………

………………………………………

b) 103 × 4 + 103 × 6 = ?

Cách 1:

………………………………………

………………………………………

Cách 2:

………………………………………

………………………………………

Lời giải

a)

Cách 1:

37 × 4 + 37 × 3 = 148 + 111

                          = 259

Cách 2:

37 × 4 + 37 × 3 = 37 × (4 + 3)

                          = 37 × 7 = 259

b)

Cách 1:

103 × 4 + 103 × 6 = 412 + 618

                             = 1030

Cách 2:

103 × 4 + 103 × 6 = 103 × (4 + 6)

                             = 103 × 10 = 1030

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19 Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện.

a) 76 × 7 + 76 × 3

……………………….

……………………….

b) 136 × 80 + 136 × 20

……………………….

……………………….

c) 41 × 5 + 59 × 5

……………………….

……………………….

Xem thêm: tranh vẽ tiết kiệm nước

Lời giải

a) 76 × 7 + 76 × 3

= 76 × (7 + 3)

= 76 × 10 = 760

b) 136 × 80 + 136 × 20

= 136 × (80 + 20)

= 136 × 100 = 13 600

c) 41 × 5 + 59 × 5

= 5 × (41 + 59)

= 5 × 100 = 500

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19 Bài 3: Tính.

a) 417 × 5 + 417 × 2 + 417 ×3 = ……………………………………………………

b) 87 × 3 + 87 × 6 + 87 = …………………………………………………………...

Lời giải

a) 417 × 5 + 417 × 2 + 417 ×3 = 417 × (5 + 2 + 3) = 417 × 10 = 4 170

b) 87 × 3 + 87 × 6 + 87 = 87 × (3 + 6 + 1) = 87 × 10 = 870

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19 Bài 4: Cô giáo mua sắm mang đến lớp học tập vẽ 5 vỏ hộp cây bút chì color loại 55 000 đồng một vỏ hộp và 5 vỏ hộp cây bút chì color loại 45 000 đồng một vỏ hộp. Hỏi gia sư vẫn mua sắm không còn toàn bộ từng nào tiền?

Lời giải

Cô giáo mua sắm 5 vỏ hộp cây bút chì color loại 55 000 đồng một vỏ hộp không còn số chi phí là:

55 000 × 5 = 275 000 (đồng)

Cô giáo mua sắm 5 vỏ hộp cây bút chì color loại 45 000 đồng một vỏ hộp không còn số chi phí là:

45 000 × 5 = 225 000 (đồng)

Cô giáo vẫn mua sắm không còn toàn bộ số chi phí là:

275 000 + 225 000 = 500 000 (đồng)

Đáp số: 500 000 đồng

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19, trăng tròn Bài 42 Tiết 3

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19 Bài 1:

a) Tính

24 × (8 – 4) = ………………….

                   = …………………..

24 × 8 – 24 × 4 = ………………..

                         = ………………..

(9 – 3) × 8 = ……………………

                  = ……………………

9 × 8 – 3 × 8 = …………………

                    = …………………

b) >; <; =?

24 × 8 – 24 × 4 ….. 24 × (8 – 4)

15 × 6 – 15 × 4 ….. 15 × (6 – 3)

9 × 8 – 3 × 8 ….. (9 – 3) × 8

25 × (10 – 5) ….. 25 × 10 – 25 × 5

Lời giải

a)

24 × (8 – 4) = 24 × 4

                   = 96

24 × 8 – 24 × 4 = 192 – 96

                         = 96

(9 – 3) × 8 = 6 × 8

                  = 48

9 × 8 – 3 × 8 = 72 – 24

                     = 48

b)

24 × 8 – 24 × 4 = 24 × (8 – 4)

15 × 6 – 15 × 4 < 15 × (6 – 3)

9 × 8 – 3 × 8 = (9 – 3) × 8

25 × (10 – 5) = 25 × 10 – 25 × 5

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 20

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang trăng tròn Bài 2:

a) Tính độ quý hiếm của biểu thức (theo mẫu) rồi viết lách vệt >; < hoặc = tương thích nhập điểm chấm.

a

b

c

a × (b – c)

a × b – a × c

5

9

2

5 × (9 – 2) = 35

5 × 9 – 5 × 2 = 35

18

7

2

36

4

3

Ta có: a × (b – c) …… a × b – a × c

b) Nối từng biểu thức với độ quý hiếm của biểu thức cơ.

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Kết nối trí thức Bài 42: Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng

Lời giải

a)

a

b

c

a × (b – c)

a × b – a × c

5

9

2

5 × (9 – 2) = 35

5 × 9 – 5 × 2 = 35

18

7

2

18 × (7 – 2) = 90

18 × 7 – 18 × 2 = 90

36

4

3

36 × (4 – 3) = 36

36 × 4 – 36 × 3 = 36

Ta có: a × (b – c) = a × b – a × c

b) Nối từng biểu thức với độ quý hiếm của biểu thức cơ.

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Kết nối trí thức Bài 42: Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang trăng tròn Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện.

a) 125 × 8 – 125 × 7

………………………….

………………………….

b) 208 × 9 – 108 × 9

………………………

………………………

Lời giải

a) 125 × 8 – 125 × 7 = 125 × (8 – 7)

                                 = 125 × 1 = 125

b) 208 × 9 – 108 × 9 = (208 – 108) × 9

                                  = 100 × 9 = 900

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang trăng tròn Bài 4: Cửa sản phẩm văn chống phẩm với 100 vỏ hộp cây bút color, từng vỏ hộp với 12 cái cây bút color. Cửa sản phẩm vẫn phân phối 90 vỏ hộp cây bút color vì vậy. Hỏi siêu thị sót lại từng nào cái cây bút color loại đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải

Cửa sản phẩm sót lại số vỏ hộp cây bút color là:

100 – 90 = 10 (hộp)

Cửa sản phẩm sót lại số cái cây bút color là:

12 × 10 = 120 (chiếc)

Đáp số: 120 cái cây bút màu

Xem tăng những bài xích giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

  • Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Bài 43: Nhân với số với nhì chữ số

  • Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Bài 44: Chia mang đến số với nhì chữ số

  • Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Bài 45: Thực hành và hưởng thụ ước tính nhập tính toán

  • Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Bài 46: Tìm số khoảng cộng

  • Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Bài 47: Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị

Săn SALE shopee Tết:

  • Nước làm sạch mỹ phẩm làm sạch sẽ L'Oreal tách 50k
  • Kem khử mùi hương Dove tách 30k
  • Khăn mặt mày thô Chillwipes chỉ với 35k

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và bài xích luyện vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: kể chuyện tiếng vĩ cầm ở mỹ lai

Loạt bài xích Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sách VBT Toán lớp 4 Kết nối trí thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 4 Kết nối trí thức khác