vị trí địa lý và hình thể đã tạo nên

Câu hỏi:

22/06/2023 671

Bạn đang xem: vị trí địa lý và hình thể đã tạo nên

A. tài nguyên vẹn tài nguyên phong phú và đa dạng.

B. sự phân hóa nhiều chủng loại của đương nhiên.

Đáp án chủ yếu xác

C. địa hình sở hữu tính phân bậc rõ ràng rệt.

D. khí hậu nhiệt đới gió mùa sở hữu mùa ướp đông.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí đương nhiên. 

Cách giải: 

Vị trí địa lí và hình thể VN vẫn tạo sự phân hóa nhiều chủng loại của đương nhiên. 

Chọn B. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 12, cho thấy rừng ôn đới núi cao sở hữu ở vùng núi nào  sau đây? 

A. Trường Sơn Nam.

A. Trường Sơn Nam.

C. Tây Bắc.

D. Đông Bắc.

Câu 2:

Vùng núi nằm trong lòng sông Hồng và sông Cả là 

A. Trường Sơn Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Đông Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 3:

Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN năm ngoái – 2020

Quốc gia 

In-đô-nê-xi-a

Cam-pu-chia

Ma-lai-xi-a

Phi-lip-pin

Diện tích (nghìn km2

1916,9

181,0

330,3

300,0

Dân số (triệu người) 

271,7

15,5

32,8

109,6

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi tiêu của VN tiến độ năm ngoái - 2020, dạng biểu vật nào là sau đó là phù hợp nhất? 

A. Miền.

B. Đường.

C. Cột.       

D. Kết hợp ý.

Xem thêm: trái đất có hình gì

Câu 4:

Nguyên nhân đa số thực hiện tác động cho tới quality thành phầm cây lâu năm ở nước ta  lúc này là 

A. phương thức phát hành còn lỗi thời.

B. sử dụng vật tư nhập phát hành còn không nhiều.

C. giống cây lâu năm quality thấp.

D. công nghệ chế đổi thay còn giới hạn.

Câu 5:

Cho biểu đồ: 

Theo biểu vật, đánh giá nào là tại đây chính về việc thay cho thay đổi GDP năm 2020 đối với năm năm ngoái  (ảnh 1)

GDP CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A NĂM năm ngoái VÀ 2020

(Nguồn: Niên giám đo đếm ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org) 

Theo biểu vật, đánh giá nào là tại đây chính về việc thay cho thay đổi GDP năm 2020 đối với năm năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và  Ma-lai-xi-a? 

A. Ma-lai-xi-a tăng và In-đô-nê-xi-a hạn chế.

B. Ma-lai-xi-a tăng cấp rộng lớn 5 chuyến In-đô-nê-xi-a.

C. In-đô-nê-xi-a tăng thời gian nhanh rộng lớn Ma-lai-xi-a.

D. Ma-lai-xi-a tăng nhiều hơn thế In-đô-nê-xi-a.

Câu 6:

Cho biểu đồ: 

Tình hình cách tân và phát triển ngành thủy sản VN, tiến độ 2010 - 2019 

Biểu vật thể hiện tại nội dung nào là tại đây A. Quy tế bào sản lượng khai quật, nuôi trồng và tỉ trọng sản lượng  (ảnh 1)

Biểu vật thể hiện tại nội dung nào là sau đây? 

A. Quy tế bào sản lượng khai quật, nuôi trồng và tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng.

A. Quy tế bào sản lượng khai quật, nuôi trồng và tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng.

C. Tốc phỏng phát triển sản lượng khai quật, nuôi trồng và tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng.

D. Quy tế bào, tổ chức cơ cấu sản lượng khai quật, nuôi trồng và tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng.

Câu 7:

Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2020

Năm 

2015 

2017 

2019 

2020

Diện tích (nghìn ha) 

101,6 

152,0 

140,2 

131,8

Sản lượng (nghìn tấn) 

176,8 

252,6 

264,8 

270,2

(Nguồn: Niên giám thông kê VN 2020, NXB Thông kê, 2021) 

Theo bảng số liệu, cho thấy vương quốc nào là tại đây sở hữu tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất? 

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Cam-pu-chia.

C. Ma-lai-xi-a.

Xem thêm: sự sinh sản của ếch

D. Phi-lip-pin.