văn kiện nào của đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu

Văn khiếu nại này của Đảng tớ bịa đặt trách nhiệm chống đế quốc lên mặt hàng đầu?

Bạn đang xem: văn kiện nào của đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu

Văn khiếu nại này của Đảng tớ bịa đặt trách nhiệm chống đế quốc lên mặt hàng đầu?

A. Luận cương chủ yếu trị mon 10/1930.

B. Thư của Trung ương gửi cho những cấp cho đảng cỗ (1930).

C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt tự Hội nghị xây dựng Đảng trải qua.

D. Nghị quyết Đại hội lượt loại nhất của Đảng (1935).

Đáp án C

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: em vui đến trường lớp 3

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ