chương trình toán lớp 4

Tổng hợp ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập luyện lại những dạng toán cơ bạn dạng và cần thiết ở chương trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 5.

Bài học tập này mamnontritueviet.edu.vn tiếp tục tổng hợp ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 các Việc, nội dung kiến thức và kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn tập luyện và gia tăng kiến thức và kỹ năng.

Bạn đang xem: chương trình toán lớp 4

1. Ôn tập luyện về số bất ngờ.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số đem 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số đem 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số đem 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số bất ngờ nhỏ nhất là số 0. Số bất ngờ lớn số 1 ko có

- Hai số bất ngờ thường xuyên rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 1 trong, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ thường xuyên rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng hợp ý trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn hợp ý trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách hiểu số bất ngờ.

Để hiểu những số bất ngờ tớ hiểu kể từ trái ngược lịch sự cần, hoặc kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp.

 • Các chữ số kể từ cần lịch sự trái ngược thứu tự nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn hợp ý trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn hợp ý trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n thứ tự mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một số trong những chính vị (n - 1) thứ tự số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị giảm xuống n thứ tự, mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm xuống một số trong những chính vị (1 -) số hạng bị giảm xuống.

 • Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn

 • Tổng của một số trong những lẻ và một số trong những chăn là một số trong những lẻ

 • Tổng của nhì số bất ngờ thường xuyên là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc hạn chế n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n thứ tự và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một số trong những chính vị (n - 1) thứ tự số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n thứ tự thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) thứ tự số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm xuống n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n thứ tự mặt khác mang 1 quá số không giống bị giảm xuống n thứ tự thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n thứ tự mặt khác, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n thứ tự và ngược lại vô một tích mang 1 quá số bị giảm xuống n thứ tự, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm xuống n thứ tự (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như đem tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được thêm thắt a thứ tự tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và đem tối thiểu 1 quá số đem tận nằm trong là 5 thì tích đem tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong luật lệ phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc giảm xuống n thứ tự (n > 0) mặt khác số phân tách không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n thứ tự.

 • Trong một luật lệ phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n thứ tự (n > 0) mặt khác số bị phân tách không thay đổi thì thương giảm xuống n thứ tự và ngược lại. 

 • Trong một luật lệ phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc hạn chế n thứ tự thì thương ko thay đổi.

 • Trong một luật lệ phân tách đem dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được vội vàng (giảm) n thứ tự (n > 0) thì số dư cũng khá được vội vàng (giảm) n thứ tự.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2: Các số đem tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang đến 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5: Các số đem tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang đến 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3: Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 3 thì phân tách không còn mang đến 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9: Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 9 thì phân tách không còn mang đến 9.

2. Ôn tập luyện về phân số và những luật lệ tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một số trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số đang được mang đến.

 • Nếu phân tách cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một số trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số đang được mang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong kiểu số

Trong nhì phân số đem nằm trong kiểu số:

 •  Phân số này đem tử số bé nhiều hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 • Phân số này đem tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số cân nhau thì nhì phân số cơ cân nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhì phân số đem nằm trong tử số:

 •  Phân số này đem kiểu số bé nhiều hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số này đem kiểu số to hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 •  Nếu kiểu số cân nhau thì nhì phân số cơ cân nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhì phân số không giống kiểu số, tớ rất có thể quy đồng kiểu số nhì phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới mẻ.

2.4. Các luật lệ tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhì phân số đem nằm trong kiểu số, tớ nằm trong nhì tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu số.

 • Muốn nằm trong nhì phân số không giống kiểu số, tớ quy đồng kiểu số nhì phân số, rồi nằm trong nhì phân số cơ.

  Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhì phân số đem nằm trong kiểu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang đến kiểu số của phân số loại nhì và không thay đổi kiểu số.

 • Muốn trừ nhì phân số không giống kiểu số, tớ quy đồng kiểu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhì phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành kiểu số, kiểu số trở thành tử số.

3. Ôn tập luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn ki-lô-gam, người tớ sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn gam, người tớ sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 thứ tự đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều kém cỏi 1/10 thứ tự đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng lâu năm đều vội vàng 10 thứ tự đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng lâu năm đều kém cỏi 1/10 thứ tự đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon chục, mon chục nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một có: 30 ngày.

Tháng nhì đem 28 ngày (vào năm nhuận đem 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập luyện về số tầm cộng

4.1. Bài toán dò thám số tầm cộng

Một vài ba kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn dò thám số tầm nằm trong của đa số số, tớ tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách mang đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của mặt hàng cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ đồ vật nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn tập luyện dạng dò thám nhì số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập luyện dò thám nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhì số cơ.

6.1. Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập luyện dạng toán bịa tính của luật lệ nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi triển khai luật lệ tính tớ triển khai kể từ cần qua quýt trái

 • Ta thứu tự đem những tích riêng biệt loại 1, 2, 3… khi để tính lưu giữ phải kê trực tiếp mặt hàng những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện tại luật lệ tính bám theo trật tự kể từ trái ngược qua quýt cần.

 • Có đầy đủ 3 luật lệ tính vô luật lệ phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi sau cuối trừ.

 • Trong luật lệ phân tách đem dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng mặt hàng bám theo trật tự kể từ cần lịch sự trái ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng mặt hàng bám theo trật tự kể từ cần lịch sự trái ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … 

8. Ôn tập luyện hình học

 • Nếu tăng chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu hạn chế chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu hạn chế chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào thứ tự thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy thứ tự.

 • Nếu hạn chế một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào thứ tự thì diện tích S tiếp tục giảm xuống số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a thứ tự thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD đem AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa vô hình vẽ tớ có:

Diện tích hình thoi ABCD vị diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vị tích của chừng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: góc phần tư thứ nhất

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là chừng lâu năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đấy là bài tổng hợp ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 nhằm canh ty những em ôn tập luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng đáp ứng mang đến học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc thêm thắt khóa huấn luyện và đào tạo toán online của mamnontritueviet.edu.vn để tìm hiểu nhiều kiến thức và kỹ năng hoặc nhé.