trắc nghiệm kinh tế chính trị

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KTCT

Bạn đang xem: trắc nghiệm kinh tế chính trị

CHƯƠNG 1:

Câu 1: Kinh tế chủ yếu trị Mác - Lênin vẫn thừa kế và cách tân và phát triển thẳng

những trở thành tựu của:

a. Chủ nghĩa trọng thương

b. Chủ nghĩa trọng nông

c. Kinh tế chủ yếu trị truyền thống Anh

d. Kinh tế chủ yếu trị tầm thường

Câu 2: Đối tượng nghiên cứu và phân tích của tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin là gì?

a. Sản xuất của nả vật chất

b. Quan hệ xã hội đằm thắm người với người

c. Quan hệ phát hành trong quan hệ hiệu quả tương hỗ với lực

lượng phát hành và phong cách xây dựng thượng tằng tương ứng.

d. Quá trình phát hành, phân phối, trao thay đổi và chi tiêu và sử dụng.

Câu 3: Ai là kẻ được xem là mái ấm tài chính thời kỳ công trường thi công thủ công?

a. A. Smith

b. D. Ricardo

c. W. Petty

d. R.T.Mathus

Câu 4: Ai là kẻ được xem là gây dựng đi ra tài chính chủ yếu trị tư sản cổ điển?

a. Smith

b. D. Ricardo

c. W. Petty

d. R.T.Mathus

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Xem thêm: những câu hỏi hack não

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Xem thêm: tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium lớn read the whole document.