tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan biên soạn và đăng lên. Bài học tập này sẽ hỗ trợ những em rèn luyện về dạng bài xích tính thời gian nhanh, gia tăng kiến thức và kỹ năng, nâng lên khả năng giải bài xích tập dượt Toán lớp 4. Dưới đó là nội dung cụ thể, những em nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc điểm của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, … nhập việc giải việc tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội thời gian nhanh, hợp lý và phải chăng và đúng mực nhất.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Cách tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số nhập biểu thức trở thành từng group sở hữu tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn ngàn,…

Quy tắc 2: Phép với mọi số như thể nhau được trình diễn vì thế luật lệ nhân

Quy tắc 3: Vận dụng những đặc điểm của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, luật lệ trừ, luật lệ chia

  • Nhân một vài với 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một vài với 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ cút một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: Vận dụng những đặc điểm với những số quánh biệt

Các đặc điểm cơ là:

  • 0 nhân với 1 số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với 1 số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một vài mang lại 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng đặc điểm của 4 luật lệ tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở khuôn mẫu số nhằm mục tiêu đưa đến quá số như thể nhau ở cả khuôn mẫu số và tử số rồi triển khai rút gọn gàng biểu thức.

Ví dụ: \frac{2\times3\times4}{3\times4\times5} = =\frac{2}{5}

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + 20

= 10 + đôi mươi x 10

= 10 + 200

= 210

Bài thói quen bằng phương pháp thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

Xem thêm: em gái mưa lời bài hát

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b) \frac{2\times3\times7}{7\times6}

c) \frac{8\times5\times7}{4\times5\times6}

d) 25 x 675 x 4

e) 1500 : (3 x 5)

f) 365 - 215 + 475 - 155

g) 125 x 5 + 125 x 4 + 125

h) 32684 + 41325 + 316 + 675

i) 17 x 26 + 26 x 44 + 39 x 26

k) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Bài 8: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x đôi mươi – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – đôi mươi – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 9: Cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009

Xem thêm: điểm chuẩn đại học điện lực 2021

Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh sản phẩm của A – B ?

------------------------------------------

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan share bên trên trên đây. Hy vọng với bài xích tập dượt này những em sẽ sở hữu được thêm thắt tư liệu ôn tập dượt, nâng lên khả năng giải những dạng việc tính thời gian nhanh lớp 4, kể từ cơ gia tăng thêm thắt kiến thức và kỹ năng và học tập đảm bảo chất lượng môn học tập này rộng lớn. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng, chào những em tìm hiểu thêm thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 4 nhập phân mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé.