tiếng anh lớp 7 global success


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and choose the correct answer. 3. Write one word from the conversation to tướng complete each sentence. 4. Look at the pictures and write a word under each. 5. Find someone who ... Write your friends' names in the blanks. Then report to tướng the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 global success

Video chỉ dẫn giải

Meeting in the schoolyard

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Lan: Hi, Mark. How are you?

Mark: Good, thanks. And you? What did you bởi last Sunday? 

Lan: I'm fine. Last Sunday afternoon, I cycled round the lake near my trang chính. 

Mark: That sounds really healthy. By the way, bởi you cycle to tướng school too? 

Lan: Yes, but sometimes my mum takes bủ on her motorbike. 

Mark: How far is it from your trang chính to tướng school? 

Lan: It's about two kilometres. 

Mark: How long does it take you to tướng cycle there? 

Lan: About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer. 

Mark: You should be careful, especially when you cross the road. 

Lan: Right. The roads get really crowded. 

Mark: Hey, how about going cycling round the lake this Sunday? 

Lan: Great! Can you come to tướng my house at 3 p.m

Mark: OK, Lan. See you then. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Cuộc chạm mặt ở sảnh trường 

Lan: Chào, Mark. quý khách khỏe khoắn không?

Mark: Mình khỏe khoắn, cảm ơn chúng ta. Còn bạn? quý khách đã từng gì vô ngôi nhà nhật tuần trước?

Lan: Tôi cũng khỏe khoắn. Chiều ngôi nhà nhật vừa vặn rồi, bản thân giẫm xe pháo một vòng xung quanh hồ nước sát ngôi nhà.

Mark: Nghe dường như rất hay cho tới sức mạnh. Nhân tiện, chúng ta đem giẫm xe pháo cho tới ngôi trường không?

Lan: Có, tuy nhiên thỉnh phảng phất u bản thân chở bởi xe pháo máy của bà ấy.

Mark: Từ ngôi nhà cho tới ngôi trường của người tiêu dùng bao xa?

Lan: Khoảng nhì cây số.

Mark: quý khách rơi rụng bao lâu nhằm giẫm xe pháo cho tới đó?

Lan: Khoảng 10 phút. đa phần Khi tắc đàng còn nên mất không ít thời hạn rộng lớn.

Mark: quý khách nên cảnh giác, nhất là khi chúng ta thanh lịch đàng.

Lan: Đúng vậy. Các tuyến đường trở thành thực sự nhộn nhịp.

Mark: Này, nằm trong cút giẫm xe pháo xung quanh hồ nước vô Chủ nhật tuần này thì sao?

Lan: Tuyệt vời! quý khách hoàn toàn có thể cho tới ngôi nhà tôi khi 3h chiều được không

Mark: OK, Lan. Gặp chúng ta sau.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Read the conversation again and choose the correct answer.

(Đọc lại đoạn đối thoại và lựa chọn câu vấn đáp chính.)

1. How does Lan often go to tướng school?

A. By bicycle.

B. By motorbike.

C. On foot.

2. It normally takes Lan _______ to tướng get to tướng school.

A. two minutes

B. ten minutes

C. twenty minutes

3. Lan and Mark agree to tướng go cycling _______.

A. tomorrow

B. every day

C. at the weekend

Lời giải chi tiết:

1. A

How does Lan often go to tướng school? - By bicycle. 

 (Bạn Lan thông thường cho tới ngôi trường như vậy nào? - Bằng xe đạp điện.)

Giải thích: 

Mark: ...By the way, bởi you cycle to tướng school too? 

(...À này, chúng ta đem giẫm xe pháo cho tới ngôi trường không?)

Lan: Yes, but sometimes my mum takes bủ on her motorbike. 

(Có, tuy nhiên thỉnh phảng phất u bản thân chở bởi xe pháo máy của bà ấy.)

2. B

It normally takes Lan ten minutes to tướng get to tướng school. 

(Lan thông thường mất mười phút nhằm cho tới ngôi trường.) 

Giải thích: Lan: About 10 minutes. (Khoảng 10 phút.)

3. C

Lan and Mark agree to tướng go cycling at the weekend. 

(Lan và Mark đồng ý cút xe đạp điện vào cuối tuần.)

Giải thích:Mark: Hey, how about going cycling round the lake this Sunday? 

(Này, nằm trong cút giẫm xe pháo xung quanh hồ nước vô Chủ nhật tuần này thì sao?)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

 3. Write one word from the conversation to tướng complete each sentence.

(Viết một kể từ từ cuộc truyện trò nhằm hoàn thành xong từng câu sau.)

1. Last Sunday afternoon, Lan _______ round the lake near her trang chính.

2. Mark says to tướng Lan: "You _______ careful, especially when you cross the road.

3. Traffic _______ are a problem in big cities.

4. - _______ does your mum go shopping?

- She often walks.

5. This road is very _______ during the rush hours.

Lời giải chi tiết:

1. Last Sunday afternoon, Lan cycled round the lake near her trang chính. 

(Chiều ngôi nhà nhật vừa vặn rồi, Lan giẫm xe pháo một vòng xung quanh hồ nước sát ngôi nhà.)

2. Mark says to tướng Lan: "You should be careful, especially when you cross the road." 

(Mark nói với Lan: "Bạn nên đi cẩn thận, nhất là khi chúng ta thanh lịch đàng.")

3. Traffic jams are a problem in big cities. 

(Tắc đường là một yếu tố nan giải ở những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.)

4. - How does your mum go shopping? 

(Mẹ chúng ta cút sắm sửa bởi phương tiện đi lại gì?)

- She often walks. 

Xem thêm: at the moment là thì gì

(Bà ấy thông thường đi dạo.)

5. This road is very crowded during the rush hours. 

(Con đàng này rất nhiều đúc vô những giờ du lịch.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Look at the pictures and write a word under each.

 (Nhìn vô những hình ảnh và viết lách một kể từ bên dưới từng hình ảnh.)

Lời giải chi tiết:

1. bicycle (xe đạp)

2. siêu xe (ô tô)

3. bus (xe buýt)

4. motorbike (xe máy)

5. plane (máy báy)

6. train (tàu hỏa)

7. boat (con thuyền)

8. ship (tàu thủy)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Find someone who ... Write your friends' names in the blanks. Then report to tướng the class.

(Tìm ai bại liệt ... Viết thương hiệu bạn hữu của người tiêu dùng vô địa điểm trống không. Sau bại liệt report trước lớp.)

Find someone in your class who ... 

(Tìm ai vô lớp chúng ta ...)

usually walks to tướng school

 

never goes to tướng school by bus

 

cycles for exercise every day

 

never travels by plane

 

sometimes goes to tướng school in a car

 

Example:

A: Do you usually walk to tướng school?

(Bạn đem thông thường xuyên đi dạo cho tới ngôi trường không?)

B: Yes, I bởi. / No, I don't. 

(Có./ Không.)

Lời giải chi tiết:

1. Me: Do you never go to tướng school by bus?

   (Bạn ko khi nào cút xe pháo buýt cho tới ngôi trường chính không?)

   Lan: Yes, I do

   (Có, bản thân đem.)

2. Me: Do you usually walk to tướng school? 

   (Bạn đem thông thường đi dạo cho tới ngôi trường không?)

   Minh: Yes, I bởi. 

   (Có, bản thân đem.)

3. Me: Do you never travel by plane?

   (Bạn ko khi nào cút phượt sử dụng máy cất cánh chính không?)

   Mark: Yes, I bởi. 

   (Có, bản thân đem.)

4. Me: Do you sometimes goes to tướng school in a car?

    (Thỉnh phảng phất chúng ta tới trường bởi xe hơi chính không?)

    An: Yes, I bởi. 

   (Có, bản thân đem.)

5. Me: Do you cycles for exercise every day?

   (Bạn đem giẫm xe pháo nhằm tập dượt thể thao thường ngày không?)

   Peter: Yes, I do

   (Có, bản thân đem.)

usually walks to tướng school

(thường đi dạo cho tới trường)

Minh

never goes to tướng school by bus

(không khi nào tới trường bởi xe pháo buýt)

Lan

cycles for exercise every day

(tập thể thao đều đặn mỗi ngày)

Peter

never travels by plane

(không khi nào cút phượt sử dụng máy bay)

Mark

sometimes goes to tướng school in a car

(đôi Khi tới trường bằng xe hơi)

An

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 1

  1. Match the words in A with the phrases in B. 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 3. Work in pairs. Take turns to tướng say which of the signs in 2 you see on the way to tướng school. 4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to tướng the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to tướng ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side bởi you keep, to tướng the right or to tướng the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more kêu ca THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to tướng the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: phần ảo của số phức

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.