tiếng anh 7 unit 5 skills 1


1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns đồ sộ talk about a popular food and drink in your area.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

 (Làm việc theo dõi cặp. Thảo luận những thắc mắc sau.)

1. Is pho popular in your neighborhood?

(Phở đem phổ cập ở chống của chúng ta không?)

2. When can we have pho?

(Chúng tao ăn phở nhập khi nào?)

3. What are the main ingredients of pho?

(Nguyên liệu chủ yếu của phở là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes, it is. 

(Có.)

2. We have it in the morning.

(Chúng tao ăn phở nhập buổi sớm.)

3. The main ingredients of pho are noodles and beef or chicken,…

(Nguyên liệu chủ yếu của phở là bánh phở và thịt trườn hoặc gà,…)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings.

(Đọc blog của Phong. Nối những kể từ được gạch ốp chân nhập văn phiên bản với nghĩa của bọn chúng.)

1. snack

a. cooking something slowly, often in water

2. taste

b. the flavour of something

3. broth

c. soup made by boiling bones, meat, etc. and vegetables in water

4. stewing

d. a small meal, usually eaten in a hurry

5. boneless

e. without bones.

Pho is a special kind of traditional Vietnamese dish. Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken. It is one of the most common dishes you will find in Viet Nam. People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snack. Pho has a very special taste. The rice noodles are made from the best kind of rice. There are two main kinds of pho: pho bo (beef noodle soup) and pho ga (chicken noodle soup). The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot. The meat (beef and chicken) served with pho is boneless and cut into thin slices ... It's really delicious! Tell mạ about a popular dish in your area!

Posted by Phong on Feb 22 at 5.30 p.m. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Phở là một trong thức ăn truyền thống cuội nguồn đặc trưng của nước ta. Thành phần chủ yếu của chính nó là mì gạo và những lát thịt trườn hoặc thịt gà. Đây là một trong trong mỗi thức ăn phổ cập nhất tuy nhiên các bạn sẽ nhìn thấy ở nước ta. Người tao hương thụ phở vào cụ thể từng thời khắc trong thời gian ngày, cho dù là nhằm ăn khuya. Phở mang 1 mùi vị rất rất đặc trưng. Sợi phở được sản xuất kể từ loại gạo thích hợp nhất. Có nhì loại phở chính: phở trườn và phở gà. Nước sử dụng mang lại phở được hầm vị xương trườn hoặc xương gà nhập một thời hạn lâu năm nhập một cái nồi đồ sộ. Thịt (bò, gà) dùng kèm với phở được rút xương và tách trở thành từng miếng mỏng dính ... Thật là ngon! Hãy kể mang lại tôi nghe về một thức ăn phổ cập nhập chống của bạn!

Được đăng vị Phong vào trong ngày 22 mon 2 khi 5:30 chiều.

- snack (n): bữa tiệc nhẹ

- taste (n): mùi vị

- broth (n): nước dùng

- stewing (n): hầm

- boneless (adj): không đem xương

Lời giải chi tiết:

1 - d 2 - b  3 - c  4 - a  5 - e

1 - d. snack = a small meal, usually eaten in a hurry

(bữa điểm tâm = một bữa tiệc nhỏ, thông thường ăn hấp tấp vàng)

2 - b. taste = the flavour of something

 (mùi vị = mùi vị của một chiếc gì đó)

3 - c. broth = soup made by boiling bones, meat, etc. and vegetables in water 

(nước sử dụng = canh được luộc vị xương, thịt, và rau xanh nhập nước)

4 - a. stewing = cooking something slowly, often in water 

(hầm = nấu nướng một chiếc gì cơ kể từ kể từ, thông thường xuyên nhập nước)

5 - e. boneless = without bones 

(không xương = không tồn tại xương)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 

(Đọc lại blog của Phong và khoanh tròn trặn câu vấn đáp trúng A, B hoặc C.)

1. The text is mainly about _______.

A. pho, a popular dish in Viet Nam

B. popular dishes in Viet Nam

C. different ways đồ sộ cook pho

2. Pho is made mainly with _______.

A. rice noodles and beef or chicken

B. rice, pork, and vegetables

C. fish, shrimp, and noodles

3. We enjoy pho ________.

A. only for breakfast 

B. for lunch and dinner

C. at any time of the day

4. To make noodles for pho, we use __________.

A. a variety of sticky rice

B. the best kind of rice

C. eggs and rice flour

5. The broth for pho is made by ________.

A. slowly cooking beef or chicken bones

B. cooking beef or chicken with fish sauce

C. boiling potatoes and chicken bones for a long time 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xem thêm: các biện pháp bảo vệ môi trường

1. Văn phiên bản đa phần nói tới _______.

A. phở, một thức ăn phổ cập ở Việt Nam

B. những thức ăn phổ cập ở Việt Nam

C. những cơ hội nấu nướng phở không giống nhau

2. Phở được sản xuất đa phần vị _______.

A. mì gạo và thịt trườn hoặc gà

B. gạo, thịt heo và rau

C. cá, tôm và mì

3. Chúng tao hương thụ phở ________.

A. chỉ mang lại bữa sáng

B. mang lại bữa trưa và bữa tối

C. nhập ngẫu nhiên thời khắc này nhập ngày

4. Để tạo nên sợi mì mang lại phở, tất cả chúng ta dùng __________.

A. nhiều loại gạo nếp

B. loại gạo ngon nhất

C. trứng và bột gạo

5. Nước sử dụng mang lại phở được sản xuất vị ________.

A. nấu nướng kể từ từ xương trườn hoặc xương gà

B. nấu nướng thịt trườn hoặc thịt gà với nước mắm

C. luộc khoai tây và xương gà nhập thời hạn dài

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. C

4. B

5. A

1. A: The text is mainly about pho, a popular dish in Viet Nam.

(Đoạn văn phiên bản đa phần nói tới phở, thức ăn phổ cập bên trên Việt Nam.)

Thông tin: The text mentions a special kind of traditional Vietnamese dish – Pho => Reject B. popular dishes in Viet Nam.

(Văn phiên bản nói đến một loại thức ăn truyền thống cuội nguồn đặc trưng của nước ta - Phở -> Loại quăng quật B. thức ăn phổ cập ở nước ta.)

The text talks about the time đồ sộ eat pho, how đồ sộ cook the broth, a way đồ sộ cook pho and kinds of pho => Reject C. different way đồ sộ cook pho     

(Đoạn văn nói tới thời hạn ăn phở, cơ hội nấu nướng nước sử dụng, cơ hội nấu nướng phở và những loại phở => Loại quăng quật C. cơ hội nấu nướng phở không giống nhau)

2. A: Pho is made mainly with rice noodles and beef or chicken.

(Phở đa phần được sản xuất kể từ bún gạo and thịt trườn hoặc thịt gà.)

Thông tin: Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken.

(Thành phần chủ yếu của chính nó là mì gạo và những lát thịt trườn hoặc thịt gà.)

3. C: We enjoy pho at any time of the day.

Thông tin: People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snack.

(Người tao hương thụ phở vào cụ thể từng thời khắc trong thời gian ngày, cho dù là nhằm ăn khuya.)

4. B: To make noodles for pho, we use the best kind of rice.

(Để thực hiện sợi phở, tất cả chúng ta sử dụng loại gạo tốt nhất có thể.)

Thông tin: The rice noodles are made from the best kind of rice. (Sợi phở được sản xuất kể từ loại gạo thích hợp nhất.)

5. A: The broth for pho is made by slowly cooking beef or chicken bones.

(Nước sử dụng mang lại phở được tạo nên vị nấu nướng chậm trễ xương trườn hoặc gà)

Thông tin: The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot.  

(Nước sử dụng mang lại phở được hầm vị xương trườn hoặc xương gà nhập một thời hạn lâu năm nhập một cái nồi đồ sộ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking 

4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it.

(Ghi chú về một loại món ăn hoặc đồ uống phổ cập nhập chống của chúng ta. Hãy nghĩ về về những bộ phận chủ yếu của chính nó, gia tốc và thời khắc các bạn sử dụng nó.)

Food or drink

Ingredients

How often and when

   

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups of 3 or 4. Take turns đồ sộ talk about a popular food and drink in your area.

(Làm việc theo dõi group 3 hoặc 4. Lần lượt nói tới món ăn và đồ uống phổ cập nhập chống của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

1. Talk about Spring rolls (Nói về nem rán)

Vietnam is famous for its traditional and delicious dishes. All of them easily bring đồ sộ anyone's mouth indeed, but as myself, I enjoy spring rolls best. Spring rolls are lightly fried rice -paper rolls, smaller and crispier than thở Chinese egg rolls but more flavorful. They have filled with highly seasons morsels of crab, shrimp, chopped vegetables, onion, mushroom, vermicelli and eggs. To prepare them, place the above mentioned filling on a thin rice pancake, roll up then fry. Finally, spring rolls, when fully prepared, are wrapped into some kinds of fresh vegetables, then doused in fish sauce. My mother usually cooks spring rolls for mạ, especially on important days in the year, such as Tet holiday. 

(Việt Nam có tiếng với những thức ăn truyền thống cuội nguồn và ngon. Tất cả đều dễ thưởng thức, tuy nhiên với phiên bản thân thuộc tôi, tôi quí nhất khoản chả lụa. Chả giò là loại chả bánh tráng rán nhẹ nhàng, nhỏ và giòn. Chúng đem lênh láng ắp những miếng cua, tôm, rau xanh xắt nhỏ, hành tây, nấm, bún và trứng. Để chế đổi mới bọn chúng, các bạn hãy bịa phần nhân vẫn nhắc phía trên lên một cái bánh gạo mỏng dính, cuộn lại tiếp sau đó rán. Cuối nằm trong, chả lụa, Lúc vẫn sẵn sàng không thiếu, được cuốn nhập một trong những loại rau xanh sinh sống, chấm nhập nước mắm nam ngư. Mẹ tôi thông thường nấu nướng khoản chân giò mang lại tôi, nhất là nhập những ngày cần thiết nhập năm như lễ Tết )

2. Talk about Banh my (Nói về bánh mì)

There are many delicious dishes in Vietnam, but one of the popular dishes is Banh Mi which originated from Ho Chi Minh City. Banh Mi called “Vietnamese Sandwich” is the most popular street food in Vietnam because of its convenience, deliciousness and being full of nutrients. The components of the Vietnamese Sandwich are very diverse such as pork, fried eggs, pate, cucumber, green onion, butter, and chili sauce. All of these create a unique flavor of this dish. Vietnamese Sandwich is served as an ideal breakfast and light snack. Today, Vietnamese Sandwich is not only common in Ho Chi Minh City, but it is also very popular in other cities in Vietnam. People can buy this dish very easily on the Vietnamese streets. 

(Có thật nhiều khoản tiêu hóa ở nước ta, tuy nhiên một trong mỗi thức ăn có tiếng là Bánh mì đem xuất xứ kể từ Thành phố Xì Gòn. Bánh mì hoặc thường hay gọi là Sandwich nước ta là thức ăn mặt phố phổ cập nhất ở nước ta vị sự tiện lợi, vừa thơm vừa ngon và không thiếu dưỡng chất. Thành phần của khoản Sandwich nước ta rất rất phong phú và đa dạng như thịt heo, trứng rán, pate, dưa leo, hành lá, bơ và tương ớt cay. Tất cả những vấn đề này vẫn tạo ra mùi vị đặc thù của thức ăn này. Sandwich nước ta được đáp ứng như một giở sáng sủa và khoản điểm tâm hoàn hảo. Ngày ni, khoản Sandwich nước ta không chỉ có phổ cập ở Thành phố Xì Gòn mà còn phải rất rất phổ cập ở những TP. Hồ Chí Minh không giống của nước ta. Mọi người rất có thể mua sắm thức ăn này rất rất đơn giản và dễ dàng bên trên mặt phố nước ta.)

Từ vựng

1.

2.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen đồ sộ Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 đồ sộ help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back

  1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Project

  1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including: 2. Then organise an exhibition of all the posters in your class. Present your poster đồ sộ the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention đồ sộ the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns đồ sộ ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn. 3. Listen đồ sộ the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases đồ sộ complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns đồ sộ ask and answer about the recipes.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: trang trí hội trường lớp 9

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.