tiếng anh 7 unit 3 skills 1


1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích đồ sộ bởi at your school. 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column. 5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích đồ sộ join, and why. Report your group’s answer đồ sộ the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích đồ sộ bởi at your school.

(Làm việc bám theo group. Khoanh tròn trĩnh sinh hoạt chúng ta quí thực hiện ở ngôi trường.)

A. growing vegetables in the school garden (trồng rau xanh vô vườn trường)

B. tutoring other students (dạy kèm cặp những học viên khác)

C. collecting books for the school library (sưu tầm sách cho tới tủ sách trường)

Lời giải chi tiết:

A: What would you lượt thích đồ sộ bởi at your school? 

(Bạn ham muốn làm những gì ở ngôi trường của bạn?)

B: I would lượt thích đồ sộ grow vegetables in the school garden. 

(Tôi ham muốn trồng rau xanh vô vườn ngôi trường.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc đoạn văn và nối những kể từ được lưu lại với nghĩa của bọn chúng.)

1. give                  2. give and receive            3. every month              4. pleased                       5. teach

Bright Future school has many community activities for students. The school believes that a good way for students đồ sộ develop themselves is through community service. All students can join any of these different projects:

- Tutoring: Upper grade students tutor lower grade students.

- Postcard-to-Help: Students make and sell postcards đồ sộ raise money for local children.

- Visit-to-Read: Students visit a nursing trang chính monthly and read books đồ sộ the elderly.

- Garden-to-Give: Students grow vegetables and donate them đồ sộ local schools.

- Paper-Plant-Exchange: Students collect paper and exchange it for plants. They then look after the plants in their school garden.

Students learn that they can help people and the world around them when they bởi community service. They feel useful and proud because they bởi good things.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Trường Bright Future có rất nhiều sinh hoạt xã hội giành riêng cho học viên. Nhà ngôi trường tin yêu rằng cơ hội chất lượng nhằm học viên trở nên tân tiến bạn dạng thân thiết là trải qua công ty xã hội. Tất cả học viên hoàn toàn có thể nhập cuộc ngẫu nhiên dự án công trình này vô số những dự án công trình không giống nhau này:

- Phụ đạo: Học sinh lớp bên trên dạy dỗ kèm cặp học viên lớp bên dưới.

- Postcard-to-Help: Học sinh thực hiện và buôn bán bưu thiếp nhằm tạo nên quỹ cho tới trẻ nhỏ khu vực.

- Visit-to-Read: Học sinh cho tới thăm hỏi viện chăm sóc lão mỗi tháng và xem sách cho tất cả những người già nua.

- Garden-to-Give: Học sinh trồng rau xanh và quyên hùn cho những ngôi trường học tập khu vực.

- Paper-Plant-Exchange: Học sinh tích lũy giấy tờ và thay đổi lấy cây. Sau bại, bọn họ bảo vệ cây vô vườn ngôi trường của mình.

Học sinh học tập được rằng bọn họ hoàn toàn có thể hỗ trợ người xem và trái đất xung xung quanh Lúc bọn họ thực hiện công ty xã hội. Họ cảm nhận thấy hữu ích và kiêu hãnh vì như thế bản thân thực hiện được những điều chất lượng đẹp nhất.

1. give (v): cho đi

2. give and receive: cho và nhận

3. every month: mỗi tháng

4. pleased (adj): hài lòng

5. teach (v): dạy

Lời giải chi tiết:

1. give (cho đi) – donate (quyên góp)

2. give and recieve (cho và nhận) – exchange (trao đổi)

3. every month (mỗi tháng) – monthly (hàng tháng)

4. pleased (hài lòng) – proud (tự hào)

5.  teach (dạy) – tutor (hướng dẫn)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False).

(Đọc lại đoạn văn và lựa chọn () T (Đúng) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Community service allows students đồ sộ develop themselves.

2. Each student can join only one project.

3. They tutor younger students.

4. Local children receive postcards from the Postcards-to-Help project.

5. Students receive plants when they give paper.

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

1. T

Community service allows students đồ sộ develop themselves. 

(Dịch vụ xã hội được chấp nhận học viên trở nên tân tiến bạn dạng thân thiết.)

Thông tin: … a good way for students đồ sộ develop themselves is through community service.

(…cách chất lượng nhằm học viên trở nên tân tiến bạn dạng thân thiết là trải qua sinh hoạt xã hội.)

2. F

Each student can join only one project. 

(Mỗi SV chỉ được nhập cuộc một dự án công trình.)

Thông tin: All students can join any of these different projects

(Tất cả học viên hoàn toàn có thể nhập cuộc bất kì dự án công trình không giống này…)

3. T

They tutor younger students. 

(Họ dạy dỗ kèm cặp học viên nhỏ tuổi tác rộng lớn.)

Thông tin: Upper grade students tutor lower grade students.

Xem thêm: nguyên tử khối của photpho

(Học sinh lớp bên trên dạy dỗ học viên lớp bên dưới.)

4. F

Local children receive postcards from the Postcards-to-Help project. 

(Trẻ em khu vực nhận bưu thiếp kể từ dự án công trình Postcards-to-Help.)

Thông tin: Students make and sell postcards đồ sộ raise money for local children.

(Học sinh thực hiện và buôn bán bưu thiếp nhằm tạo nên quỹ cho tới trẻ nhỏ khu vực.)

5. T

Students receive plants when they give paper. 

(Học sinh nhận cây Lúc bọn họ trả giấy tờ.)

Thông tin: Students collect paper and exchange it for plants.

(Học sinh tích lũy giấy tờ và thay đổi lấy cây.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column.

(Làm việc bám theo cặp. Đọc về những học viên này. Viết thương hiệu của những dự án công trình tuy nhiên em suy nghĩ bọn họ nên nhập cuộc vô cột Dự án.)

A. Tutoring (Dạy kèm)                 

B. Postcard-to-Help (Bưu thiếp hùn đỡ)                 

C. Visit-to-Read (Thăm chất vấn và gọi sách)               

D. Garden-to-Give (Khu vườn cho tới đi)

E. Paper-Plant-Exchange (Trao thay đổi cây trái và giấy)

Projects

1. Nick likes reading books. He has a very nice voice, and he is also patient.

2. Ann is very good at maths and literature. She also loves children.

3. Minh loves collecting and making postcards.

4. Mark loves nature. He likes watching programmes about plants. He also likes being outdoors.

5. Tome likes collecting newspapers.

Lời giải chi tiết:

Projects (Dự án)

1. Nick likes reading books. He has a very nice voice, and he is also patient.

(Nick quí xem sách. Anh ấy sở hữu một tiếng nói đặc biệt hoặc, và anh ấy cũng khá kiên trì.)

C

2. Ann is very good at maths and literature. She also loves children.

(Ann rất hay toán và văn. Cô ấy cũng khá yêu thương trẻ em con cái.)

A

3. Minh loves collecting and making postcards.

(Minh đặc biệt quí thuế tầm và thực hiện bưu thiếp.)

B

4. Mark loves nature. He likes watching programmes about plants. He also likes being outdoors.

(Mark yêu thương vạn vật thiên nhiên. Anh ấy quí coi những lịch trình về thực vật. Anh ấy cũng quí ở ngoài cộng đồng.)

D

5. Tom likes collecting newspapers.

(Tom quí thuế tầm báo mạng.)

E

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích đồ sộ join, and why. Report your group’s answer đồ sộ the class.

(Làm việc bám theo group. Thảo luận về dự án công trình mình muốn nhập cuộc ở bài bác 4 và lý giải. Báo cáo lại câu vấn đáp của tập thể nhóm chúng ta cho tất cả lớp.)

Example: Lan will you join the Tutoring project because she is good at maths and English. She also loves children.

(Ví dụ: Lan tiếp tục nhập cuộc dự án công trình Gia sư vì như thế cô ấy chất lượng toán và giờ đồng hồ Anh. Cô ấy cũng khá yêu thương trẻ em con cái.)

Lời giải chi tiết:

Minh will join the Visit-to-Read project because she wants đồ sộ help elderly people less lonely.

(Minh tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Visit-to-Read” chính vì cô ấy ham muốn hùn người già nua bớt đơn độc.)

Nam will join the Paper-Plant-Exchange because he likes collecting used paper.

(Nam tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Paper-Plant-Exchange” chính vì anh ấy quí tích lũy giấy tờ vẫn dùng.)

Linh will join the Postcard-to-Help project because she likes making postcards.

(Linh tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Postcard-to-Help” chính vì cô ấy quí thực hiện thiệp.)

Michael will join the Garden-to-Give project because he loves plants and wants đồ sộ protect the environment.

(Michael tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Garden-to-Give” chính vì anh ấy quí cây xanh và ham muốn bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 2

  1. What community activities are the children doing in the pictures? 2. Listen đồ sộ Tom and Linda talking about their community activities last summer. Circle the correct answers. 3. Listen again and fill in each blank with no more than thở two words. 4. Read Tom's gmail đồ sộ Nam about his school activities last summer. 5. You are Nam. Now write an gmail of about 70 words đồ sộ Tom about your school activities last summer. Start your gmail as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Looking back

  1. Complete the table with the words and phrases from the box. 2. Complete each sentence with one phrase from 1. Remember đồ sộ use the correct forms of the verbs. 3. Use the correct size of the verbs from the box đồ sộ complete the passage. 4. Write full sentences about the activities the students did đồ sộ help their community last year.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Project

  Work in groups. 1. Think about some environmental problems in your neighbourhood. 2. Discuss and find the answers đồ sộ the questions. 3. Present them đồ sộ your class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention đồ sộ the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations. 3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1-3) next đồ sộ its benefit (A - E). 4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want đồ sộ join. Give reasons. 5. Work in groups. Discuss which activity each thành viên of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Prese

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Circle the correct answer A, B or C đồ sộ complete each sentence. 2. Complete the sentences with the past simple size of the given verbs. 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box. 4. Write complete sentences from the prompts. 5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm 2016 and 2018.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: she stays incredibly focused and is never distracted by others

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.