skills 2 unit 3 lớp 9


3. Which of the following expressions are more likely đồ sộ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Tổng hợp ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: skills 2 unit 3 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1a. Listen đồ sộ an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài xích phỏng vấn cô Sweetie, thể loại câu nói. răn dạy của tập san 4Teen. )

Phương pháp giải:

Tapescripts:

Interviewer:.. .So how tự you lượt thích this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel lượt thích I'm living my teenage years again! ( laugh) But really, it's great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult đồ sộ give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time đồ sộ think of the best possible advice that I can give. I think it's most important that we put ourselves r other people's shoes.

Interviewer: So it's about being able đồ sộ empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even sánh, we also need đồ sộ be very careful about how đồ sộ put the advice into words. We need đồ sộ be sensitive... It's not only -about giving the best solution, it's also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea đồ sộ...’ rather than vãn ‘You ought đồ sộ..Or perhaps ‘I think you should...’ for bầm sounds much better than vãn ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy chúng ta mến việc làm này như vậy nào?

 Sweetie: Ôi, thật nhiều. Tôi cảm nhận thấy như tôi đang được sinh sống trong năm thiếu hụt niên của tôi một phen nữa![cười]). Nhưng thực sự, thiệt tuyệt Lúc tôi hoàn toàn có thể gom người hâm mộ đằm thắm yêu thương của Cửa Hàng chúng tôi Theo phong cách này.

Người phỏng vấn: Bạn đem cảm nhận thấy trở ngại Lúc thể hiện câu nói. khuyên?

 Sweetie: À, vâng ... tôi dành riêng thời hạn nhằm suy nghĩ về câu nói. răn dạy hữu ích nhất nhưng mà tôi hoàn toàn có thể thể hiện. Tôi suy nghĩ điều cần thiết nhất là Cửa Hàng chúng tôi bịa đặt bản thân vô địa điểm của những người không giống.

Người phỏng vấn: Vì vậy, này là về sự việc hoàn toàn có thể thông cảm ...

 Sweetie: Chính xác. Nhưng trong cả vì vậy, Cửa Hàng chúng tôi cũng cần được vô cùng cẩn trọng về kiểu cách đem câu nói. răn dạy vô câu nói. thưa. Chúng tao cần được nhạy bén ... Đó không chỉ có là biện pháp cực tốt, nhưng mà còn hỗ trợ người ê băng qua những xúc cảm xấu đi. Ví dụ: tôi thường được sử dụng ‘Có thể là một trong những ý tưởng phát minh hay…” chứ không ‘Bạn nên…’. Hoặc có lẽ rằng 'Tôi suy nghĩ chúng ta nên ...' với tôi nghe hoặc hơn thế nhiều đối với ‘Bạn phải…’.

Bài 1 b

b. Choose the best answer. 

(Chọn câu vấn đáp chính nhất.)

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice đồ sộ people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her đồ sộ come up with a piece of advice.

5. She thinks đồ sộ give good advice we need/don’t need to empathise with people.

Lời giải chi tiết:

1. likes

2. no longer in

3. not easy

4. takes time

5. need

 

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

(Cô Sweetie mến việc làm của cô ấy ấy như 1 ngôi nhà tư vấn.)

2. She is no longer in her adolescence.

(Cô ấy không hề ở vô tuổi hạc thanh niên của cô ấy ấy.)

3. She thinks giving advice đồ sộ people is not easy.

(Cô suy nghĩ tư vấn cho tới quý khách là rất khó.)

4. It takes time for her đồ sộ come up with a piece of advice.

(Cô ấy tốn thời hạn để lấy rời khỏi một câu nói. răn dạy.)

5. She thinks đồ sộ give good advice we need to empathise with people.

(Cô ấy suy nghĩ để lấy rời khỏi được câu nói. răn dạy chất lượng tốt tất cả chúng ta cần thiết đồng cảm với quý khách.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2: Answer the questions. 

(Trả câu nói. những thắc mắc.)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

(Hai điều nhưng mà cô Sweetie mến về việc làm của tôi là gì?)

2. What did she say was most important when giving others advice?

(Cô ấy thưa gì là cần thiết nhất lúc cho tất cả những người không giống câu nói. khuyên?)

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

(Tại sao cô ấy cho rằng ngữ điệu được dùng để lấy rời khỏi câu nói. răn dạy cũng quan liêu trọng?)

Lời giải chi tiết:

1. She feels lượt thích she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

(Cô ấy cảm nhận thấy như cô ấy đang được sinh sống trong năm tuổi hạc thiếu hụt niên một đợt tiếp nhữa, và cô ấy mến hỗ trợ người hâm mộ bằng phương pháp cho tới bọn họ câu nói. răn dạy.)

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

(Cô ấy thưa điều cần thiết nhất là Cửa Hàng chúng tôi bịa đặt bản thân vô địa điểm của những người không giống.)

3. Because language should be used sensitively sánh that the person can get over the negative feelings.

(Bởi vì như thế ngữ điệu nên được dùng một cơ hội mẫn cảm nhằm người ê hoàn toàn có thể băng qua cảm xúc xấu đi.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Which of the following expressions are more likely đồ sộ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

(Cụm nào là tại đây đem kỹ năng được cô Sweetie sử dụng Lúc thể hiện câu nói. răn dạy.)

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

1. ‘You ought đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Bạn nên thủ thỉ với cô ấy.')

2. ‘I think you should talk đồ sộ her.’

('Tôi suy nghĩ chúng ta nên thưa với cô ấy.')

3. ‘You must talk đồ sộ her.’

('Bạn nên thưa với cô ấy.')

4. ‘You have đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Bạn nên thưa với cô ấy.')

5. ‘It might be a good idea đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Đó hoàn toàn có thể là một trong những ý tưởng phát minh hoặc Lúc thủ thỉ với cô ấy.')

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Look at 2, A Closer look 1 and give one piece of advice đồ sộ each student 

(Nhìn vô bài xích 2 phần A Closer Look 1 và thể hiện câu nói. răn dạy cho từng học viên.)

Example: (Ví dụ)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths đồ sộ help you? Perhaps you just need a little more practice.

(Bạn vẫn suy nghĩ cho tới việc nhờ một người chúng ta mạnh mẽ và tự tin về toán học tập gom bản thân chưa? Có lẽ chúng ta chỉ việc rèn luyện nhiều hơn thế một ít.)

Lời giải chi tiết:

B. I know how you feel, but I don't think you should worry about this change. It's normal, and it shows that you're growing up.

(Tôi biết chúng ta cảm nhận thấy thế nào là, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ chúng ta nên lo ngại về việc thay cho thay đổi này. Nó là thông thường, và nó đã cho chúng ta biết chúng ta đang được tăng trưởng.)

C. If I were you, I wouldn't have too high expectations. I would tự my best in the exam, but I don't think it's a good idea đồ sộ feel sánh stressed.

(Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục không tồn tại kỳ vọng quá cao. Tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện cực tốt vô kỳ thi đua, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ cảm nhận thấy quá căng thẳng mệt mỏi là vấn đề chất lượng tốt.)

D. Have you thought about telling this đồ sộ your parents? They might think of a good solution đồ sộ help you.

(Bạn đem suy nghĩ về kể việc này với cha mẹ không? Họ hoàn toàn có thể suy nghĩ rời khỏi một biện pháp chất lượng tốt sẽ giúp đỡ chúng ta.)

E. It might help đồ sộ consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

(Có lẽ tiếp tục hữu ích Lúc quan tâm đến phân chia trách nhiệm rộng lớn này trở thành những trách nhiệm nhỏ rộng lớn và tiếp sau đó xử lý từng hình mẫu một.)

F. It might be a good idea đồ sộ talk about this đồ sộ someone. Have you thought about turning đồ sộ your teacher for help?

(Nó hoàn toàn có thể là một trong những ý tưởng phát minh hoặc Lúc nói tới điều này với ai ê. quý khách hàng đem suy nghĩ về sự việc nhờ việc hỗ trợ của nghề giáo của người tiêu dùng không?)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

Task 5. a. Write a short note đồ sộ Miss Sweetie đồ sộ her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 đồ sộ you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết 1 đoạn cụt cho tới cô Sweetie van câu nói. răn dạy về yếu tố bắt gặp ở ngôi trường hoặc với bè bạn bản thân. Sử dụng "Xin câu nói. khuyên" ở trong phần Skills 1 trang 32. Kí vì chưng thương hiệu ko nên thương hiệu thiệt.)

Lời giải chi tiết:

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the đô thị. I love my school, my teacher and my parents. But this year, I have đồ sộ learn too much. My parents want bầm đồ sộ become an engineer sánh I must try my best đồ sộ enter the best university. Beside that, I have đồ sộ travel far đồ sộ learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I tự not have time for myself. I tự not know how đồ sộ tell with my parents about this problem. Could you give bầm some advice about this?

Tạm dịch:

Cô Sweetie đằm thắm mến,

Cháu đang được học tập lớp 9 bên trên 1 ngôi trường vô thành phố Hồ Chí Minh. Cháu yêu thương ngôi trường, nghề giáo và tía u bản thân. Nhưng trong năm này, con cháu nên học tập thật nhiều. Thầy u mong muốn con cháu phát triển thành kĩ sư vì vậy con cháu nên nỗ lực rất là nhằm vô được ngôi trường ĐH cực tốt. Bên cạnh ê, con cháu còn nên ra đi nhằm học tập giờ đồng hồ Anh. Ngày vào buổi tối cuối tuần của con cháu kín lịch với lớp học tập nhạc, học tập bơi lội... Cháu không tồn tại thời hạn giành riêng cho phiên bản đằm thắm. Cháu ko biết làm thế nào nhằm thưa với cha mẹ bản thân về yếu tố này.

Bài 5 b

5b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) đồ sộ give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

(Cả lớp tập trung những chú mến và thực hiện 1 hình mẫu chú mến không giống. Viết 1 câu vấn đáp cụt gọn gàng (2 - 3 câu) để lấy rời khỏi câu nói. răn dạy về yếu tố. Sử dụng mục " Đưa câu nói. khuyên" nhằm thực hiện.)

Lời giải chi tiết:

I think you should talk đồ sộ your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents đồ sộ rearrange it sánh that you can have time đồ sộ relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô suy nghĩ con cháu nên thủ thỉ với cha mẹ về trường hợp này và thưa cho tới bọn họ biết điều nhưng mà con cháu thực sự ước muốn. Còn về lịch học tập, con cháu nên kiến nghị cha mẹ bố trí lại nhằm nhưng mà con cháu hoàn toàn có thể đem thời hạn thư giãn giải trí. Điều này sẽ chất lượng tốt cho tới không chỉ có sức mạnh thể hóa học mà còn phải cho tới sức mạnh ý thức của con cháu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: nhà hậu lê cho vẽ bản đồ hồng đức để làm gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định gom học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.