muối nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

08/04/2021 37,581

B. Na2HPO3.

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối trung hòa

Đáp án chủ yếu xác

Na2HPO3 có vẹn toàn tử H tuy nhiên không tồn tại kĩ năng phân li ra H+ nên là muối bột hòa hợp.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là sau đây vừa vặn phản xạ được với hỗn hợp HCl vừa vặn phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

A. Na2CO3

B. NH4Cl

C. NH3

D. NaHCO3

Câu 2:

Dãy hóa học nào là tại đây vừa vặn thuộc tính với  hỗn hợp NaOH vừa vặn thuộc tính với dd HCl?

A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3:

Dung dịch nào là tại đây thực hiện quì tím fake sang trọng color đỏ?

A. NH4Cl

B. NaOH

Xem thêm: máy biến thế dùng để làm gì

C. NaCl

D. Na2CO3

Câu 4:

Trong những hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit nào là là hóa học lưỡng tính?

A. I, II và III.

B. I.

C. I và IV.

D. III.

Câu 5:

Cho sản phẩm những oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính vô sản phẩm (theo Bronsted) là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 6:

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số hóa học đem tính lưỡng tính là

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: nước văn lang ra đời vào thời gian nào

D. 6