lương giáo viên 2023

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bảng lương giáo viên 2023 kể từ 01/7/2023 Bảng lương lậu nhà giáo mới mẻ nhất ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Quốc hội đầu tiên trải qua việc tăng lương lậu hạ tầng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy Lúc lương lậu hạ tầng tăng, nút lương lậu của nhà giáo những cung cấp tiếp tục như vậy nào? Mời chúng ta hãy nằm trong Pgdphurieng.edu.vn theo dõi dõi nội dung bài viết sau đây nhé.

Theo quy ấn định hiện nay hành nút lương lậu hạ tầng vận dụng so với nhà giáo bên trên hạ tầng dạy dỗ công lập là 1 trong.490.000 đồng/tháng. Từ ngày một.7.2023 triển khai tăng lương lậu hạ tầng được cho cán cỗ, công chức, viên chức lên nút 1,8 triệu đồng/tháng. Theo bại, nút lương lậu hạ tầng so với nhà giáo chống công tiếp tục là 1 trong,8 triệu đồng/tháng. Tùy vô bậc của thông số lương lậu Lúc vận dụng nút lương lậu hạ tầng, nút lương lậu của nhà giáo những cung cấp tiếp tục không giống nhau. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể Bảng lương lậu nhà giáo những cung cấp 2023 mời mọc chúng ta vận tải bên trên phía trên nhé.

Bạn đang xem: lương giáo viên 2023

1. Mức lương giáo viên 2023

Hiện ni, nút lương lậu của nhà giáo những cung cấp được xem theo dõi công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương lậu cơ sở

Trong bại, thông số lương lậu nhà giáo những cung cấp được quy ấn định theo thứ tự bên trên những Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.

Về nút lương lậu cơ sở:

Trước 01/7/2023: gí dụng nút lương lậu cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo dõi quy ấn định bên trên Nghị ấn định 38/2019/NĐ-CP.

Sau 01/7/2023: gí dụng nút lương lậu hạ tầng là 1,8 triệu đồng/tháng (được Quốc hội trải qua vô chiều ngày 11/11/2022)

2. Bảng lương lậu nhà giáo Mầm non kể từ 01/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội trải qua Nghị quyết về dự trù ngân sách giang san năm 2023.

Theo bại, tăng lương lậu hạ tầng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.

Chi tiết bảng lương lậu nhà giáo tè học tập theo dõi nút lương lậu cơ sở:

Xem thêm: những câu hỏi hack não

Giáo viên thiếu nhi hạng I

Hệ số lương

Mức lương

(Đơn vị: Đồng)

Bậc 1 4,00 7.200.000
Bậc 2 4,34 7.812.000
Bậc 3 4,68 8.424.000
Bậc 4 5,02 9.036.000
Bậc 5 5,36 9.648.000
Bậc 6 5,70 10.260.000
Bậc 7 6,04 10.872.000
Bậc 8 6,38 11.484.000

Giáo viên thiếu nhi hạng II

Hệ số lương Mức lương(Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 2,34 4.212.000
Bậc 2 2,67 4.806.000
Bậc 3 3,00 5.400.000
Bậc 4 3,33 5.994.000
Bậc 5 3,66 6.588.000
Bậc 6 3,99 7.182.000
Bậc 7 4,32 7.776.000
Bậc 8 4,65 8.370.000
Bậc 9 4,98 8.964.000

Giáo viên thiếu nhi hạng III

Hệ số lương Mức lương(Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 2,10 3.618.000
Bậc 2 2,41 4.338.000
Bậc 3 2,72 4.896.000
Bậc 4 3,03 5.454.000
Bậc 5 3,34 6.012.000
Bậc 6 3,65 6.570.000
Bậc 7 3,96 7.128.000
Bậc 8 4,27 7.686.000
Bậc 9 4,58 8.244.000
Bậc 10 4,89 8.802.000

3. Bảng lương lậu nhà giáo Tiểu học tập kể từ 01/7/2023

Bảng lương lậu nhà giáo Tiểu học tập hạng III

Bậc lương Hệ số lương Mức lương lậu cho tới 30/6/2023(Đơn vị: VNĐ) Mức lương lậu kể từ 01/7/2023(Đơn vị: VNĐ)
Bậc 1 2,34 3.486.600 4.212.000
Bậc 2 2,67 3.978.300 4.806.000
Bậc 3 3 4.470.000 5.400.000
Bậc 4 3,33 4.961.700 5.994.000
Bậc 5 3,66 5.453.400 6.588.000
Bậc 6 3,99 5.945.100 7.182.000
Bậc 7 4,32 6.436.800 7.776.000
Bậc 8 4,65 6.928.500 8.370.000
Bậc 9 4,98 7.420.200 8.964.000

Bảng lương lậu nhà giáo tè học tập hạng II

Bảng lương lậu nhà giáo tè học tập hạng II vận dụng thông số lương lậu của viên chức loại A2, group A2.2 triển khai theo dõi Mục 3 Bảng 3 phát hành tất nhiên Nghị ấn định 204/2004/NĐ-CP.

Bậc lương Hệ số lương Mức lương lậu cho tới 30/6/2023(Đơn vị: VNĐ) Mức lương lậu kể từ 01/7/2023(Đơn vị: VNĐ)
Bậc 1 4,00 5.960.000 7.200.000
Bậc 2 4,34 6.466.600 7.812.000
Bậc 3 4,68 6.973.200 8.424.000
Bậc 4 5,02 7.479.800 9.036.000
Bậc 5 5,36 7.986.400 9.648.000
Bậc 6 5,70 8.493.000 10.260.000
Bậc 7 6,04 8.999.600 10.872.000
Bậc 8 6,38 9.506.200 11.484.000

Bảng lương lậu Giáo viên Tiểu học tập hạng I

Bảng lương lậu nhà giáo tè học tập hạng I vận dụng thông số lương lậu của viên chức loại A2, group A2.1 triển khai theo dõi Mục 3 Bảng 3 phát hành tất nhiên Nghị ấn định 204/2004/NĐ-CP.

Bậc lương Hệ số lương Mức lương lậu cho tới 30/6/2023(Đơn vị: VNĐ) Mức lương lậu kể từ 01/7/2023(Đơn vị: VNĐ)
Bậc 1 4,40 6.556.000 7.920.000
Bậc 2 4,74 7.062.600 8.532.000
Bậc 3 5,08 7.569.200 9.144.000
Bậc 4 5,42 8.075.800 9.756.000
Bậc 5 5,76 8.582.400 10.368.000
Bậc 6 6,10 9.089.000 10.980.000
Bậc 7 6,44 9.595.600 11.592.000
Bậc 8 6,78 10.102.200 12.204.000

4. Bảng lương lậu nhà giáo trung học cơ sở kể từ 01/7/2023

5. Bảng lương lậu nhà giáo trung học phổ thông kể từ 01/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội trải qua Nghị quyết về dự trù ngân sách giang san năm 2023.

Theo bại, tăng lương lậu hạ tầng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.

Xem thêm: nhật thực xảy ra khi nào

Chi tiết bảng lương lậu nhà giáo trung học phổ thông công lập theo dõi nút lương lậu hạ tầng mới mẻ nhất:

Bảng lương lậu nhà giáo trung học phổ thông hạng I

Bậc Hệ số lương Mức lương lậu (Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 4.40 7.920.000
Bậc 2 4.74 8.532.000
Bậc 3 5.08 9.144.000
Bậc 4 5.42 9.756.000
Bậc 5 5.76 10.368.000
Bậc 6 6.10 10.980.000
Bậc 7 6.44 11.592.000
Bậc 8 6.78 12.204.000

Bảng lương lậu nhà giáo trung học phổ thông hạng II

Bậc Hệ số lương Mức lương lậu (Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 4.00 7.200.000
Bậc 2 4.34 7.812.000
Bậc 3 4.68 8.424.000
Bậc 4 5.02 9.036.000
Bậc 5 5.36 9.648.000
Bậc 6 5.70 10.260.000
Bậc 7 6.04 10.872.000
Bậc 8 6.38 11.484.000

Bảng lương lậu nhà giáo trung học phổ thông hạng III

Bậc Hệ số lương Mức lương lậu (Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 2.34 4.212.000
Bậc 2 2.67 4.806.000
Bậc 3 3.00 5.400.000
Bậc 4 3.33 5.994.000
Bậc 5 3.66 6.588.000
Bậc 6 3.99 7.182.000
Bậc 7 4.32 7.776.000
Bậc 8 4.65 8.370.000
Bậc 9 4.98 8.964.000

Cảm ơn chúng ta tiếp tục theo dõi dõi nội dung bài viết Bảng lương giáo viên 2023 kể từ 01/7/2023 Bảng lương lậu nhà giáo mới mẻ nhất của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại phản hồi và Đánh Giá trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.