looking back unit 9 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: looking back unit 9 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

1. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch bên dưới từng kể từ đích trong những câu.)

1. I'm from Viet Nam. My first/foreign language is Vietnamese.

2. She spoke English with a strong accent/intonation that I couldn't understand.

3. The Yorkshire dialect/language is one of many in England.

4. Most students learned English as their official/ second language.

5. Canada has two foreign/official languages: English and French.

Lời giải chi tiết:

1. first

2. accent

3. dialect

4. second

5. official

1. I'm from Viet Nam. My first  language is Vietnamese.

(Tôi tới từ VN. Tiếng u đẻ của tôi là giờ đồng hồ Việt.)

2. She spoke English with a strong accent  that I couldn't understand.

(Cô ấy phát biểu giờ đồng hồ Anh với hóa học giọng tôi ko thể hiểu.)

3. The Yorkshire dialect  is one of many in England.

(Từ địa hạt Yorkshire là một trong nhập nhiều loại ngôn từ ở Anh.)

4. Most students learned English as their  second language.

(Hầu không còn học viên học tập giờ đồng hồ Anh như ngôn từ loại nhì.)

5. Canada has two official languages: English and French.

(Canada sở hữu ngôn từ chủ yếu thức: Anh và Pháp.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. 

(Đọc điều tuy nhiên tía người nói đến việc phát biểu ngôn từ. Điền nhập điểm trống rỗng với 1 cụm kể từ nhập khuông.)

can also get by

am reasonably good

picked up

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, ví I (1) ________ at English. I (2) ________ in French. We went đồ sộ Paris last summer and I (3) ________ the basics.

also fluent in

can have a conversation

am bilingual

it's a bit rusty

I (4) ________ because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) ________ English because I work in a multinational company. I (6) ________ in Italian, but  (7) ________.

know a few words

can't speak a word

am quite bad at

To be honest, I (8) _________ languages. I (9) _________ of English that I learned from my grandfather, but I (10) _________ of anything else.

Lời giải chi tiết:

1. am reasonably good

2. can also get by

3. picked up

4. am bilingual

5. also fluent in

6. can have a conversation

7. it's a bit rusty

8. am quite bad at

9. know a few words

10. can't speak a word

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, ví I (1) am reasonably good at English. I (2) can also get by in French. We went đồ sộ Paris last summer and I (3) picked up the basics.

I (4) am bilingual because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) also fluent in English because I work in a multinational company. I (6) can have a conversation in Italian, but (7) it's a bit rusty.

To be honest, I (8) am quite bad at languages. I (9) know a few words of English that I learned from my grandfather, but I (10) can't speak a word of anything else.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ trước tiên của tôi là giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ở quần thể thôn tôi sinh sống có rất nhiều mái ấm gia đình người Anh, chính vì thế tôi tương đối tốt giờ đồng hồ Anh, tôi cũng biết một ít giờ đồng hồ Pháp. Tôi cho tới Paris ngày hè năm ngoái và tôi tiếp tục học tập được những kể từ cơ bạn dạng. 

Tôi thuần thục nhì loại giờ đồng hồ chính vì tía của tôi là kẻ Pháp u của tôi là kẻ Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thuộc giờ đồng hồ Anh chính vì tôi thao tác làm việc cho 1 doanh nghiệp nhiều vương quốc. Tôi hoàn toàn có thể tiếp xúc vị giờ đồng hồ Ý tuy nhiên còn vụng trộm về. 

Thành thiệt tuy nhiên phát biểu tôi tầm thường về ngôn từ, tôi chỉ biết một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh tuy nhiên tôi tiếp tục học tập kể từ ông tuy nhiên tôi ko thể phát biểu một kể từ nào là cả.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. 

(Viết lại những câu tại đây dùng những cụm kể từ nhập ngoặc.)

1. I don't know any French. (speak a word)

(Tôi ko biết giờ đồng hồ Pháp.)

2. I learned a few words of English on holiday. (picked)

(Tôi tiếp tục học tập một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh nhập kỳ ngủ.)

3. My brother can speak Italian very well. (fluently)

(Anh trai tôi nói theo một cách khác giờ đồng hồ Ý rất hay.)

4. I can speak both English and French perfectly. (bilingual)

(Tôi nói theo một cách khác cả giờ đồng hồ Anh và giờ đồng hồ Pháp một cơ hội hoàn hảo và tuyệt vời nhất.)

5. I speak enough German for holidays. (get by)

(Tôi phát biểu đầy đủ giờ đồng hồ Đức mang lại những ngày ngủ.)

6. I haven't practised my Russian for a long time. (rusty)

(Tôi đang không thực hành thực tế giờ đồng hồ Nga của tớ nhập một thời hạn nhiều năm.)

Lời giải chi tiết:

1. I can't speak a word of French.

(Tôi ko thể phát biểu một kể từ giờ đồng hồ Pháp nào là.)

2. I picked up a few words of English on holiday.

(Tôi học tập lỏm được một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh khi lên đường ngủ non.)

3. My brother is fluent in English.

(Anh trai tôi thông thuộc giờ đồng hồ Anh.)

4. I am bilingual in English and French.

(Tôi thuần thục cả nhì loại giờ đồng hồ Anh và Pháp.)

5. I can get by in German on holiday.

(Tôi hoàn toàn có thể học tập một không nhiều giờ đồng hồ Đức nhập kỳ ngủ.)

6. My Russian is a bit rusty.

(Tiếng Nga của tôi hơi vụng trộm một ít.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the words from the box đồ sộ complete sentences.

Xem thêm: máy biến thế dùng để làm gì

(Sử dụng kể từ nhập khuông nhằm hoàn thiện câu.) 

mistakes                          imitate                          corrects                          translate                          look up                          accent                          communicate                          guess

It's normal đồ sộ have a(n) (1) ________ when we speak English. It's OK – other people can usually understand us. It's a good idea đồ sộ listen đồ sộ CDs or watch DVDs and try đồ sộ (2) ________ other speakers đồ sộ make your pronunciation better. If you see a new word and you don't know what it means, you can sometimes (3) ________ the meaning from words you know, or you can (4) ________ the word in a dictionary. A lot of good English learners try not đồ sộ (5) ________ things from their first language. Translation is sometimes a good idea, but try đồ sộ think in the foreign language if you can! It's normal đồ sộ make (6) ________. When your teacher (7) ________ a mistake in your writing or speaking, think about it and try đồ sộ see why it's wrong. But it's more important đồ sộ (8) ________, ví don't be afraid đồ sộ speak!

Phương pháp giải:

mistakes (n): lỗi lầm

imitate (v): bắt chước                         

corrects (v): sửa đúng                         

translate (v): biên dịch                         

look up (v): tra cứu                         

accent (n): giọng                         

communicate (v): giao phó tiếp                         

guess (v) đoán

Lời giải chi tiết:

1. accent 2. imitate 3. guess 4. look up
5. translate 6. mistakes 7. corrects 8. communicate

It's normal đồ sộ have an (1) accent when we speak English. It's OK - other people can usually understand us. It's a good idea đồ sộ listen đồ sộ CDs or watch DVDs and try đồ sộ (2) imitate other đồ sộ make your pronunciation better. If you see a new word don't know what it means, you can sometimes (3) guess meaning from words you know, or you can (4) look up the in a dictionary. A lot of good English learners try not đồ sộ (5) translate things from their first language. Translation is sometimes a idea, but try đồ sộ think in the foreign language if you can! It's normal đồ sộ make (6) mistakes. When your teacher (7) corrects a mistake in your writing or speaking, think about it and try đồ sộ see wrong. But it's more important đồ sộ (8) communicate, ví don't be afraid đồ sộ speak!

Giải thích: 

(1) Mạo kể từ "a(an)" + danh kể từ số ít

(2) try + đồ sộ V: nỗ lực thao tác làm việc gì 

(3), (4) can + V: hoàn toàn có thể thao tác làm việc gì

(5) try + not đồ sộ V: nỗ lực ko thao tác làm việc gì

(6) Cụm từ: make mistakes (gây đi ra lỗi lầm)

(7) Chủ ngữ số không nhiều "teacher" + động kể từ tăng "-s"

(8) Cấu trúc: It's + adj + đồ sộ V 

Tạm dịch:

Bình thông thường sở hữu hóa học giọng Khi tất cả chúng ta phát biểu giờ đồng hồ Anh. Điều này cũng đảm bảo chất lượng - những người dân không giống thông thường hoàn toàn có thể hiểu tất cả chúng ta. Thật là ý tưởng phát minh đảm bảo chất lượng khi nghe đến những CD hoặc coi DVD và nỗ lực học theo người không giống nhằm trừng trị âm đảm bảo chất lượng rộng lớn. Nếu các bạn bắt gặp một kể từ tuy nhiên các bạn ko biết nghĩa chúng ta có thể thỉnh phảng phất đoán nghĩa kể từ những kể từ tuy nhiên các bạn biết hoặc chúng ta có thể tra tự điển. đa phần người học tập đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh ko cố dịch lịch sự giờ đồng hồ u đẻ của mình. Dịch thỉnh phảng phất  là một ý tưởng phát minh tuy nhiên  hãy nỗ lực suy nghĩ về một nước ngoài ngữ không giống nếu như chúng ta có thể. Rất thông thường Khi vướng lỗi. Khi nhà giáo của chúng ta chữa trị 1 lỗi sai nhập văn phát biểu và viết lách, hãy suy nghĩ về nó và quan sát khuôn mẫu sai. Nhưng cũng khá cần thiết Khi tiếp xúc chính vì thế chớ lo ngại phát biểu.  

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Put the correct relative pronoun in each sentence.

(Đặt đại kể từ mối liên hệ đích vào cụ thể từng câu.) 

Example: That's the dog ate our dinner.

That's the dog which ate our dinner.

(Đó là chú chó tiếp tục ăn tối của Shop chúng tôi.)

1. Those are the stairs I broke my arm.  

_________________

2. There's a cửa hàng you can buy English books and CDs.

_________________

3. The English couple live next đồ sộ us can get by in Vietnamese.

_________________

4. There's a cửa hàng near my house sells cheap DVDs.

_________________

5. Look up the new words in the dictionary has just been published by Oxford University Press.    

_________________

Lời giải chi tiết:

1. Those are the stairs where I broke my arm.

(Đây là những bậc thang tuy nhiên tôi tiếp tục gãy tay.)

2. There's a cửa hàng where you can buy English books and CDs.

(Có một siêu thị chúng ta có thể mua sắm sách CD giờ đồng hồ Anh.)

3. The English couple who/that live next đồ sộ us can get by in Vietnamese.

(Cặp bà xã ông chồng người Anh sinh sống cạnh ngôi nhà Shop chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp xúc chút giờ đồng hồ Việt.)

4. There's a cửa hàng near my house which/that sells cheap DVDs.

(Có một siêu thị ngay sát nhà đất của tôi phân phối DVD rất rất rẻ rúng.)

5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

(Tra kể từ mới nhất nhập tự điển này và được xuất bạn dạng vị Oxford University Press.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Choose A-E đồ sộ complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

(Chọn A-E nhằm hoàn thiện bài bác hội thoại bài bác hội thoại tại đây. Thực hành bài bác hội thoại với các bạn nằm trong học tập.)

A. I can speak English comfortably in almost any situation.

B. I often listened đồ sộ CDs and imitated the pronunciation.

C. Not at all.

D. That's right!

E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Minh: (1) ___________

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Minh: (2) ___________

Long: How tự you feel about your level of English now?

Minh: (3) ___________

Long: Really? What things did you tự đồ sộ improve your English outside class?

Minh: (4) ___________

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) ___________

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

(Mình nghe rằng các bạn ganh đua IELTS được 8.0 hả?)

Minh: (1) D. That’s right!

(Đúng vậy!)

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

(Chúc mừng nha! quý khách hàng hoàn toàn có thể share với bản thân kinh nghiệm tay nghề học tập giờ đồng hồ Anh được không?)

Minh: (2) C. Not at all.

(Không sở hữu chi.)

Long: How tự you feel about your level of English now?

(Bạn cảm nhận thấy thế nào là về chuyên môn giờ đồng hồ Anh của chúng ta bây giờ?)

Minh: (3) A. I can speak English comfortably in almost any situation.

(Mình nói theo một cách khác giờ đồng hồ Anh tự do thoải mái nhập đa số bất kể trường hợp nào là.)

Long: Really? What things did you tự đồ sộ improve your English outside class?

(Thật sao? quý khách hàng đã trải gì nhằm trau dồi giờ đồng hồ Anh ngoài lớp học?)

Minh: (4) E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

(Mình nghe và gọi nhiều. Mình kết các bạn và thực hành thực tế phát biểu giờ đồng hồ Anh với những người bạn dạng xứ.)

Long: And how did you improve your pronunciation?

Xem thêm: trái đất có hình gì

(Và các bạn tiếp tục trau dồi trừng trị âm như vậy nào?)

Minh: (5) B. I often listened đồ sộ CDs and imitated the pronunciation.

(Mình thông thường nghe CD và học theo trừng trị âm của mình.)