kinh vu lan và báo hiếu

NGHI THỨC TỤNG

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Bạn đang xem: kinh vu lan và báo hiếu

(Thắp 3 cây mùi hương, quỳ ngay thật, nuốm mùi hương ngang trán niệm rộng lớn bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng trở thành kính

Gởi bám theo đám mây hương

Phảng phất từng chục phương

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo

Thề hoàn hảo đời lưu giữ đạo

Theo tự động tánh thực hiện lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật kể từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững vàng bền

Xa bể cay đắng mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

(Xá rồi gọi tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, rước đức lành lặn phổ hoá bọn chúng sinh. Chúng con cái một dạ chí trở thành, cúng nhịn nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện từng cả phụ vương ngôi Tam chỉ bảo, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo mái ấm Di-đà, nằm trong là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp phụ vương cõi chục phương Tăng bọn chúng, ước kể từ bi tiếp phỏng mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thoát, u thân phụ hiện tại thế phước tăng lâu ngôi trường. Khắp bọn chúng sinh rõ rệt đàng đạo đức nghề nghiệp, bay muội mải triệu chứng bậc quang đãng minh. Ngưỡng ước đức cả oách linh, kể từ bi thương xót chứng tỏ hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm mùi hương vô lư và gọi bài bác kệ giã thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời người,

Cha lành lặn cộng đồng tư loại,

Quy hắn tròn xoe một niệm,

Dứt tinh khiết nghiệp phụ vương kỳ,

Xưng dương nằm trong giã thán,

Ức kiếp ko tận cùng.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng,

Đạo thông cảm ko thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân thiết con cái hình họa hiện tại,

Cúi đầu van nài thệ nguyện quy hắn.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hư vô biến hóa pháp giới, quá, hiện tại, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thông thường trụ Tam chỉ bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo mái ấm Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương Cực lạc toàn cầu đại kể từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hoặc ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa vặn bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng chục phương

Hiện trở thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ rệt biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân thiết toàn thể hiện tại tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay lập tức ban cho tới.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô lo ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén đi ra domain authority, người tình đề tát đoả bà domain authority, quỷ ha tát đoả bà domain authority, quỷ ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án, tát bàn đi ra trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào vớ kiết lật đoả, hắn mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật đi ra lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì hê rị, quỷ ha bàn nhiều rơi mế, tát bà a buông tha đậu du bởi vì, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quỷ bà dà, quỷ trừng trị đạt đậu, đát điệt buông tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị, quỷ ha người tình đề tát đoả, tát bà tát bà, quỷ đi ra quỷ đi ra, quỷ hê quỷ hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô, trừng trị xà domain authority đế, quỷ ha trừng trị xà domain authority đế, đà đi ra đà đi ra, địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra. Mạ mạ trừng trị quỷ đi ra, mục đế lệ, hắn hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi, trừng trị rơi trừng trị sâm. Phật đi ra xá domain authority, hô lô hô lô, quỷ đi ra, hô lô hô lô, hê rị, tớ đi ra tớ đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người tình đề dạ người tình đề dạ, người tình đà dạ người tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu đi ra cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu, phụ vương dạ quỷ mãng cầu, tớ bà ha. Tất đà dạ, tớ bà ha. Ma ha vớ đà đạ, tớ bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn đi ra dạ, tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì, tớ bà ha. Ma đi ra mãng cầu đi ra, tớ bà ha. Tất đi ra tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha. Ta bà quỷ ha, a vớ đà dạ, tớ bà ha. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ, tớ bà ha. Ba đà quỷ yết vớ đà dạ, tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì bàn dà đi ra dạ, tớ bà ha. Ma bà lợi thắng kiết đi ra dạ, tớ bà ha. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn đi ra dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều đi ra, bạt đà dạ, tớ bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng lớn thâm thúy vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn thăm dò cầu.

Con ni nghe thấy chuyên nghiệp trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời nói tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới nhất đặng lục thông,

Muốn cho tới thân phụ u ngoài vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục rạm ân dốc trả,

Nghĩa sinh trở thành đạo cả ước đền rồng,

Làm con cái hiếu thảo vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn bên dưới bên trên thăm dò tầm

Thấy vong khuôn mẫu sinh thực hiện ngạ quỷ,

Không nốc ăn tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết u đói khát ai hoài tình rạm.

Lo sản phẩm rước dưng kể từ khuôn mẫu,

Đặng hứng lòng vô cùng cay đắng xưa nay,

Thấy cơm trắng, u vô cùng lo lắng,

Tay miêu tả che chắn hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn ko dứt,

Sợ bọn chúng quỷ cướp giựt của bà,

Cơm trả không đến mồm đà,

Hoá trở thành than vãn lửa nuốt nhưng mà đặng đâu.

Thấy vì vậy cực khổ thê thảm,

Mục Kiền Liên thương cảm xót thương,

Mau mau về cho tới giảng đàng,

Bạch nằm trong Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật mới nhất bảo rõ rệt căn nơi bắt đầu.

Rằng u ông gốc tội vô cùng thâm thúy,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân ko thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu rộng lớn,

Tiếng vang vọng gác thấu cho tới cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà quỷ nước ngoài đạo, tư vì thế Thiên vương

Cộng phụ vương cõi sáu phương tụ tập dượt,

Cũng ko phương cứu giúp tế u ngươi,

Muốn cho tới cứu giúp đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của chục phương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng trình bày,

Cho quý khách bay ngoài ách nàn

Bèn kêu Mục Thị lại gần,

Truyền cho tới Diệu pháp ân quan trọng thi đua.

Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan rinh sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm khoản, ngược cây năm màu sắc.

Lại nên rinh chóng ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh ranh tinh khiết báu mầu,

Đựng vào phía trong bình chén vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức chục phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thoát,

Lại thêm thắt thân phụ u hiện tại chi phí,

Đặng nhờ phước đức chi phí khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đầy đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

Như người thiền lăm le tô khê,

Tránh điều phiền óc siêng về Thiền-na.

Hoặc người đặng tư toà đạo ngược,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc người lâu hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phân phát,

Và những mặt hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát chục phương,

Hiện hình thực hiện sãi ở sát bọn chúng sinh.

Đều trì giới vô cùng thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh lăm le chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh chén cơm lục hoà.

Người này sở hữu rinh đi ra vật thực,

Đặng cúng nhịn nhường Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ khuôn mẫu của những người,

Bà con cái quyến nằm trong thảy đều nhờ ơn.

Tam vật cay đắng chắc chắn rằng thoát ra khỏi,

Cảnh thanh nhàn nhã hưởng trọn lâu ngẫu nhiên,

Như còn thân phụ u hiện tại chi phí,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như thân phụ u bảy đời quá vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang đãng thắp sáng từng nằm trong châu thân thiết,

Phật dạy dỗ bảo chục phương Tăng bọn chúng,

Phải tuân bám theo thể thức sau này:

Trước Lúc lâu thực đàn chay,

Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.

Cầu thất thế u thân phụ thí mái ấm,

Định tinh thần quán đầy đủ nhớ là,

Cho xong xuôi lăm le ý hành thiền,

Mới sử dụng sản phẩm đàn chi phí hiến dưng.

Khi lâu dụng, nên an vật thực,

Trước Phật đài hoặc tự động tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự ý lâu sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu giúp tế Phật vừa vặn trình bày dứt,

Mục Liên nằm trong Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ sướng mừng,

Mục Liên cũng không còn than khóc rầu buồn.

Mục Liên khuôn mẫu cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp cay đắng về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con cái nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng nhờ oách thần Tam chỉ bảo,

Bằng chẳng thì nàn cay đắng khó khăn đi ra.

Như sau đồ đệ xuống tóc,

Vu Lan Bồn pháp sử dụng nhưng mà phỏng sinh.

Độ thân phụ u còn đương bên trên thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời căn vặn vô cùng thông,

Ta vừa vặn ham muốn trình bày con cái ngay lập tức căn vặn bám theo.

Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo phái mạnh nữ giới,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng tá, chống quan tiền,

Cùng mặt hàng lê loại vạn dân trần giới.

Như chí ham muốn đền rồng ơn thân phụ u,

Hiện bên trên nằm trong thất thế tình rạm.

Đến Rằm mon Bảy từng năm,

Sau Lúc kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày ấy Phật Đà hoan tin vui,

Phải bán lẻ bá vị cơm trắng canh,

Đựng vào phía trong bình chén tinh nhanh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng nhịn nhường.

Đặng nguyện cầu tuy vậy đàng ngôi trường lâu,

Chẳng đau đớn nhức cũng chẳng cay đắng chi,

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa điểm ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng hưởng trọn phước nhân duyên sướng rất đẹp,

Lại xa xôi ly biệt nàn cay đắng vô cùng thân thiết,

Môn sinh Phật tử thân thương,

Hạnh tu hiếu thuận nên cần được chuyên nghiệp.

Thường nguyện cầu xuân huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ khuôn mẫu siêu sinh,

Ngày Rằm mon Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân rạm nên đền rồng.

Lễ cứu giúp tế chí trở thành sắp xếp,

Ngõ cúng nhịn nhường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp thù địch ân,

Sanh trở thành chăm sóc dục tuy vậy thân thiết buổi đầu,

Đệ tử Phật lo lắng giữ giàng,

Mới nên là Thích tử Thiền môn.

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh trở thành,

Sau là cứu giúp vớt, bọn chúng sinh muôn loại.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời nói tạc như vầy::

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất nhiều,

Tính đi ra cho tới số nhị muôn tám ngàn,

Lại cũng đều có những mặt hàng Bồ-tát,

Hội bên trên phía trên đầy đủ mặt mũi thông thường thông thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đàng,

Cùng mặt hàng đại bọn chúng Nam phương tổ chức.

Đáo chào bán lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương thô quăng quật đấy lâu lăm,

Thế Tôn bèn tất tả cho tới điểm,

Lạy ngay lập tức phụ vương lễ, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong thâm tâm ái lo ngại,

Chẳng hiểu sao Phật lễ gò xương,

Vội vàng van nài Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là Từ Phụ phụ vương phương tư loại.

Ai người nào cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lễ xương khô?”

Phật rằng: Trong những môn vật,

Ngươi là đồ đệ hàng đầu dày công.

Bởi không biết đục vô ko rõ rệt,

Nên vì thế ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp xưa nay,

Cho nên vô bại liệt biết bao cốt hài.

Chắc cũng đều có các cụ thân phụ u,

Hoặc thân thiết tớ, hoặc kẻ tớ sinh,

Luân hồi tử sinh, tử sinh,

Lục thân thiết đời trước, thi thể còn phía trên.

Ta lễ bái kỉnh người chi phí bối,

Và ngậm ngùi vì thế lưu giữ kiếp xưa.

Đống xương lếu láo tạp chẳng vừa vặn,

Không phân trai gái quăng quật bừa khó khăn coi.

Ngươi chịu thương chịu khó xét soi cho tới kỹ,

Phân thực hiện nhị mặt mũi nữ giới, mặt mũi phái mạnh,

Để cho tới phân biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo nữ giới phái mạnh hóa học ông xã.

Đức A-nan trong thâm tâm thiết tha,

Biết làm thế nào phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn van nài Phật tỏ bày,

Vì khó khăn lựa chọn gái trai thời điểm này.

Còn sinh chi phí dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng chuồn ăn diện rành mạch,

Chớ Lúc tan xác chi phí hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nom khó khăn phân.

Phật mới nhất bảo: A-nan nên biết,

Xương nữ giới phái mạnh phân biệt rõ rệt,

Đàn ông xương White nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ nhõm đen kịt rạm xinh đẹp.

Ngươi sở hữu biết cớ sao đen kịt nhẹ?

Bởi phụ nữ sinh nở nhưng mà đi ra,

Sanh con cái phụ vương đấu huyết đi ra,

Tám hộc tư đấu sữa hoà nuôi con cái.

Vì cớ ấy hao sút thân thiết thể,

Xương phụ nữ, đen kịt nhẹ nhõm rộng lớn trai.

A-nan nghe vậy bi thiết,

Xót thương thân phụ u công dày chăm sóc sinh.

Bèn cầu Phật thi đua ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp này báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn mới nhất bảo lời nói rằng:

Vì ngươi Ta tiếp tục phân trần khá nghe!

Thân phụ nữ nhiều bề vô cùng vất vả,

Sanh đặng con cái thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ giàng hoảng hồn tan phi lý.

Tháng loại nhì nhịn nhường như sữa đặc.

Tháng loại phụ vương như viên huyết dừng.

Bốn mon tiếp tục tượng đi ra hình.

Năm mon ngũ thể([1]) hiện tại sinh rõ rệt.

Tháng loại sáu lục căn([2]) đều đầy đủ.

Bảy mon thì đầy đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm thắt đầy đủ chân lông,

Cộng cộng đồng cho tới số tám muôn tư ngàn.

Tháng loại tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì không thiếu thốn vóc hình.

Mười mon là cho tới kỳ sinh.

Nếu con cái hiếu thuận xuôi bản thân đi ra luôn luôn,

Bằng ngỗ ngược thực hiện buồn thân thiết khuôn mẫu.

Nó vẫy vùng giẫm quấu ltinh tinh,

Làm cho tới thân phụ u hãi hùng,

Sự nhức, sự cay đắng ko nằm trong tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví như được bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa u chục phần nên tin yêu.

Điều loại nhất lưu giữ gìn bầu giáo,

Mười mon ngôi trường chu đáo từng bề.

Thứ nhị sinh nở gớm ghiếc khiếp,

Chịu nhức Chịu đựng cay đắng mỏi mải trăm phần.

Điều loại phụ vương, rạm ân nuôi chăm sóc,

Cực cho tới đâu, bền vững và kiên cố chẳng lắc.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ tràn cho tới con cái.

Điều loại năm lại còn Lúc ngủ,

Ướt u ở, thoáng đãng phần con cái.

Thứ sáu sú nước nhai cơm trắng,

Miễn con cái no giá buốt chẳng nhờm, chẳng khiếp.

Điều loại bảy ko chê dù uế,

Giặt vật dơ của con trẻ ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân tách riêng rẽ,

Nếu con cái chuồn vắng tanh thân phụ phiền u lo

Điều loại chín miễn con cái sung sướng,

Dầu nên đem nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao chất lượng tốt thì thực hiện,

Chẳng màng tội lỗi, bị nhốt bị nuốm.

Điều loại chục chẳng ham gọt giũa,

Dành cho tới con cái những cuộc thanh nhàn nhã,

Thương con cái như ngọc như vàng,

Ơn thân phụ, nghĩa u sánh bởi vì Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong bọn chúng sinh tuy rằng thiệt phẩm người,

Mười phần mải muội cả chục,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân thiết.

Chẳng kính mến, quên ân, ngược đức,

Không xót thương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu đem uỷ thác,

Thì những người dân ấy đời này nên thân thiết.

Mẹ sinh con cái nuôi nấng chục mon,

Cực cay đắng nhịn nhường nhiệm vụ bên trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì thế bầu,

Cho nên thân thiết thể hình hài xoàng suy.

Khi sinh đẻ gian truân chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh ranh huyết đầm đìa,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử nhiều bề hiểm nguy.

Con còn nhỏ nên lo sợ săn bắn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con cái,

Phải tắm, nên giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ dáy u ko lo ngại gì.

Nằm phía ướt sũng, con cái ở phía ráo,

Sợ cho tới con cái ướt sũng áo, ướt sũng chăn,

Hoặc Lúc ghẻ chóc từng thân thiết,

Ắt con cái nên Chịu đựng trăm phần thảm thương.

Trọn phụ vương năm bú nương sữa u,

Thân còm sút này nệ với con cái,

Đến Lúc vừa mới được rộng lớn khôn ngoan,

Mẹ thân phụ dạy dỗ bảo cho tới con cái vỡ lòng,

Cho tới trường cởi thông trí huệ,

Dựng phu nhân ông xã sở hữu thế thực hiện ăn,

Ước ước con cái được nên thân thiết,

Dầu cho tới thân phụ u cơ xấu xa quản lí chi.

Con bệnh tật tức thì lo sợ chạy,

Dầu tốn hao cơ hội bao nhiêu cũng đành,

Khi con cái căn căn bệnh đặng lành lặn,

Thì thân phụ u mới nhất an thần lăm le tâm.

Công chăm sóc dục sinh bởi vì non đại dương,

Cớ sao con cái chẳng hàm ơn này!

Hoặc Lúc tội tình bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn thân phụ u phùng đem trợn đôi mắt,

Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà con cái chẳng kể đi ra chi,

Không tuân Sư phụ lễ thức chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy vậy hàng không kể,

Tiếng khuyên nhủ răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng từng đàng,

Ra vô tới lui mắng càn người bên trên.

Vì thông tục tánh thân quen thực hiện bướng,

Chẳng kể lời nói trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên bám theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành lặn bám theo nằm trong bọn chúng dữ,

Nết tập dượt thân quen thực hiện sự ngược ngang,

Nghe lời nói dỗ ngon dỗ ngọt quân hoang toàng,

Bỏ thân phụ quăng quật u trốn thanh lịch quê người

Trước còn tập dượt bám theo thời bám theo thế,

Thân lập thân thiết thăm dò kế tiếp sinh nhai,

Hoặc chuồn kinh doanh thăm dò lời nói,

Hoặc vô binh lính với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, ông tơ nợ,

Hoặc trở ngăn vì thế phu nhân vì thế con cái,

Quên thân phụ quên u tình rạm,

Quên xứ quên sở nhiều năm ko về.

Ấy là trình bày những người dân sở hữu chí,

Chớ phần nhiều du hý nhưng mà thôi,

Sau Lúc phá huỷ không còn của rồi,

Phải thăm dò phương kế tiếp thăm dò song đồng xài.

Theo ăn cướp, hoặc là cờ bạc,

Phạm tội hình, tù ngục nên vương vãi,

Hoặc Lúc đem căn bệnh thân thiết đàng,

Không người nuôi chăm sóc quăng quật thân thiết ngoài đồng.

Hay tin yêu dữ, bà con cái cô bác bỏ,

Cùng u thân phụ xao xác rầu rĩ,

Thương con cái than vãn khóc ưu sầu,

Có Lúc đem căn bệnh đui mù thong manh vương vít.

Hoặc bệnh nguy kịch vì thế thương quá lẽ,

Phải quăng quật bản thân thực hiện quỷ lưu giữ hồn,

Hoặc nghe con cái chẳng lo sợ lường,

Trà đình, tửu lầu, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết bám theo vật bất chánh,

Chẳng bao nhiêu Lúc thần tỉnh mộ khang,

Làm cho tới thân phụ u than vãn cầu xin,

Sanh con cái bất hiếu nên đem giờ đồng hồ đời.

Hoặc thân phụ u cho tới hồi già cả yếu ớt,

Không ai nuôi thốn thiếu hụt từng điều,

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

Ốm nhức đói rách rưới kêu rêu,

Con ko tiếp tế quăng quật bạt mạng chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương thân phụ u,

Thì sở hữu lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vô mái ấm,

Dễ sai dễ dàng khiến cho rộng lớn là phái mạnh nhi.

Song đến thời điểm tòng phu xuất giá bán,

Lo mặt mũi ông xã chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm hỏi,

Lần thứ tự nguội lạnh lẽo biệt tăm biệt mái ấm.

Quên chăm sóc dục tuy vậy thân thiết ân trọng

Không lưu giữ công đem nặng trĩu đẻ nhức,

Chẳng lo sợ báo vấp ngã cù lao,

Làm cho tới thân phụ u rầu rĩ thảm thay cho.

Nếu thân phụ u quở quở mắng,

Trở sinh lòng hờn giận dỗi chẳng kiêng cữ,

Chớ chi ông xã tiến công miên man,

Thì cam lòng Chịu đựng chẳng phiền chẳng than vãn.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái mạnh nữ giới,

Nói ko nằm trong nghiệp dữ nên đem.

Nghe Phật chứng thật từng đàng,

Trong mặt hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, lấy cây lấy củi,

Đập vô bản thân, vô mũi vô hông,

Làm cho những chân lông,

Thảy đều rướm huyết, ướt sũng váy đầm cả thân thiết.

Đến mê man tinh thần biến động,

Một giây lâu mới nhất tỉnh than vãn rằng:

Bọn tớ ngược thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ rệt ko rộng lớn người thong manh.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lỡ,

Ruột gan góc nhịn nhường như nát nhừ như tan,

Tội tình khó khăn nỗi than vãn cầu xin,

Làm sao trả đặng muôn vàn ơn thâm thúy.

Trước Phật chi phí ai cầu trần tố,

Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân,

Làm sao báo đáp thù địch ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân thiết của tôi.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu khoản,

Phân tỏ nằm trong Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn thân phụ nghĩa u u ám,

Không phương báo đáp cho tới vừa vặn mức độ đâu.

Ví sở hữu người ơn thâm thúy dốc trả,

Cõng u thân phụ toàn bộ nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bại liệt ko đền rồng.

Ví sở hữu người gặp gỡ cơn đói rét,

Nuôi tuy vậy thân thiết dưng không còn thân thiết này,

Xương nghiền thịt nát nhừ phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn phía trên ko đồng.

Ví sở hữu người vì thế công sinh chăm sóc,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu thân thiết thong manh tối như vọc,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví sở hữu người nuốm dao thiệt bén,

Mổ bụng đi ra, rút không còn tấm lòng,

Huyết đi ra từng khu đất chẳng than vãn,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân đâu bởi vì.

Ví sở hữu người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vô bản thân bất luận ở đâu,

Tuy là sự việc khó khăn biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp chẳng sao đáp đền rồng.

Ví sở hữu người vì thế ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật thế đèn,

Cứ treo vì vậy hoàn hảo năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân rạm ko đền rồng.

Ví sở hữu người xương nghiền đi ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt bửa thân thiết bản thân,

Xương tan thịt nát nhừ chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bên trên ko đồng.

Ví sở hữu người vì thế công chăm sóc dục,

Nuốt Fe giá buốt thấu ruột thấu gan góc,

Làm cho tới thân thiết thể tan biến,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân ko đền rồng.

Nghe Phật trình bày thảy đều hãi kinh,

Giọt lệ tràn khó khăn nỗi nuốm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời nói rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy vậy đường?

Phật mới nhất bảo những mặt hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi ham muốn đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh phía trên lưu truyền.

Vì thân phụ u trì chuyên nghiệp phúng tụng,

Cùng ân hận những tội lỗi xưa,

Cúng nhịn nhường Tam chỉ bảo sớm trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa khoản chi.

Rằm mon Bảy cho tới kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ phẩm đầy đủ tràn,

Chờ giờ câu hội bịa đặt bày cúng dưng.

Đặng nguyện cầu tuy vậy đàng ngôi trường lâu,

Hoặc sinh về Tịnh Độ thư nhàn,

Ấy là báo đáp thù địch ân,

Sanh trở thành chăm sóc dục tuy vậy thân thiết của tôi.

Mình còn nên cần thiết chuyên nghiệp trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới lưu giữ gìn,

Những lời nói Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá nên hắn demo phụng hành chớ sai

Được vì vậy mới nhất là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tối nên rơi,

Trong năm đại tội kể đi ra,

Bất hiếu loại nhất, thiệt là trọng thay cho.

Sau Lúc bị tiêu diệt bị hành hạ vô ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này vô núi Thiết Vi,

Vách phên bởi vì Fe vây xung quanh tư bề.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy trở thành than vãn,

Có lò nấu nướng Fe cho tới tan,

Rót vô vào mồm tội nhân hành quyết.

Một vá đầy đủ cho những người lâu cay đắng,

Lột thịt domain authority nhức thấu tấm lòng,

Lại sở hữu chó Fe, rắn gang,

Phun đi ra sương lửa châm đoàn tội nhân,

Ở vô ngục sở hữu chóng bởi vì Fe,

Bắt tội nhân ở từng bại liệt xong xuôi,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng tảo kẻ tội domain authority phồng thịt thau.

Móc bởi vì Fe, thương đao, gươm giáo,

Trên ko trung sập dỡ như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm cho tới thân thiết thể nát nhừ nhừ như tương.

Những hình trừng trị vô phương kể không còn,

Mỗi ngục đều sở hữu cơ hội trị riêng rẽ,

Như là xe cộ Fe phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt ngay lập tức vô cùng hứng,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân thiết,

Ngày tối sống chết muôn thứ tự,

Đến trăm ngàn kiếp không ngừng nghỉ một giây.

Sự hành trừng trị bên trên A-tỳ ngục,

Rất u ám ngỗ ngược tuy vậy thân thiết,

Chúng ngươi đều nên thân thương,

Thừa hành những việc phân trần khoản bên trên.

Nhứt là nên Kinh này in chép,

Truyền bá đi ra cho tới từng Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bởi vì đặng thấy một vì thế Thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng bởi vì thấy Phật vạn thiên

Do bám theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật cỗ vũ hắn như sở nguyền.

Cha u đặng xa xôi miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời nói Phật giảng vừa vặn xong xuôi,

Khắp vô tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phân phát nguyện thà thân thiết này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nài nỉ,

Dầu cho tới lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp lời nói Thầy luôn luôn nhớ.

Ví như bị bá thiên đao thăm dò.

Khắp thân thiết này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân thiết này,

Trải trăm ngàn kiếp lời nói Thầy chẳng sai.

Dẫu thân thiết này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rời rã,

Đến trăm ngàn kiếp như vọc,

Chúng con cái cũng chẳng ngược lời nói Thầy khuyên nhủ.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu Thế Tôn bịa đặt nhằm hiệu Kinh,

Ngày sau quảng bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên nghiệp tu hành.

Phật mới nhất bảo: A-nan nên biết!

Quyển Kinh này ngược thiệt cao xa xôi,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi nên lưu giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau hắn giáo phụng hành,

Sau Lúc Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử vô cùng mừng, vô cùng sướng,

Thảy một lòng vâng bám theo lời nói Phật,

Và kính trở thành tin yêu cứng cáp vẹn truyền,

Đồng nhau tựu bên trên Phật chi phí,

Nhất tâm đảnh lễ rồi ngay lập tức lùi ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới nhất cởi mang!

Chân như 1 áng linh quang đãng,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi chuồn từng vùng,

Dứt từng đàng cay đắng khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ ngờ nan,

Sắc bại liệt này không giống cái ko đâu mà!

Cái ko nọ này xa xôi cái sắc,

Sắc là ko, ko sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ về coi sở hữu phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng dứt này mà,

Sạch dơ, thêm thắt bớt cũng chính là chân không

Ấy vậy nên xét thông từng lẽ,

Như hư vô sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức tinh khiết làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như vậy,

Lục trần bại liệt cũng kể là ko.

Đã ko nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi nhưng mà có?

Bổn tánh ko soi nó nên tiêu!

Đã ko lão tử hiểm túng,

Còn đâu già cả bị tiêu diệt, hòng bám theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đàng tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt hư hỏng soi làu!

Không ngăn lo ngại còn đâu lo sợ sợ!

Mộng tưởng ko tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, triệu chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao triệu chứng ngược,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này vô cùng linh thiêng liêng!

Ấy đại thần chú canh ty nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy nhưng mà,

Gồm đầy đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những cay đắng óc thênh thênh trừ không còn,

Lời trình bày này chân thực chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua loa,

Này câu thần chú niệm đi ra như vầy:

Yết đế, yết đế, phụ vương la yết đế, phụ vương la tăng yết đế, người tình đề tớ bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa buông tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ buông tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, tớ bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân thiết Phật sắc vàng tươi tắn,

Tướng chất lượng tốt quang đãng minh vẹn đầy đủ chục.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi rộng lớn,

Mắt vô tợ nước tư mối cung cấp khơi.

Hào quang đãng hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện tại thân thiết vội vàng bao nhiêu mươi.

Bốn tám lời nói nguyện ước phỏng bọn chúng,

Hoa sen chín phẩm rước đăng vương.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc toàn cầu Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát.      (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con cái,

Vâng lời nói Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện thực hiện con cái thảo,

Lòng càng áo óc,

Nhớ nghĩa thân thiết sinh,

Con cho tới trưởng thành và cứng cáp,

Mẹ dày gian nan,

Ba năm nhũ cỗ,

Chín mon nuôi nấng,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn quăng quật ngủ,

Ấm no không thiếu thốn,

Cậy sở hữu công thân phụ,

Chẳng quản lí yếu ớt già cả,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết nằm trong trả vũ,

Phấn đấu nuôi con cái,

Giáo dục vuông tròn xoe,

Đem đàng học tập đạo.

Đệ tử ơn thâm thúy ko báo,

Hổ phận xoàng yếu ớt.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí trở thành kính cẩn,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng chỉ bảo chỉnh tề,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham lam thiền,

Đầy đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp thân phụ u bọn chúng con cái,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn bên trên thế,

Thân tâm yên tĩnh ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã mệnh chung,

Ác đạo xa xôi ly biệt,

Chóng trở thành Phật ngược.

Ngưỡng nom những Đức Như Lai

Khắp cõi hư vô,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lễ Phật Thích-ca,

Chứng minh đồ đệ thương hiệu là Mục Liên,

Lòng con cái sùng đạo tu hiền đức,

Xuất gia bám theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh tâm con kiến tánh Như Lai hoàn hảo lành lặn,

Lục thông không thiếu thốn thành danh,

Muốn thăm dò thân phụ u lòng trở thành gắng sức,

Đền ơn cho tới bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng trần gian.

Thấy vong u cay đắng muôn vàn,

Ốm còm, đói khát vô đàng quỷ quỷ.

Mục Liên kêu u khóc la,

Đau lòng thương u đoạ rơi Diêm đình.

Thanh Đề trông thấy con cái bản thân,

Mục Liên cứu giúp u không còn tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong thâm tâm,

Mục Liên nghe trình bày khóc ròng rã thở than vãn,

Vội vàng quay về trần gian,

Bới cơm trắng một chén rước thanh lịch u mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng trở thành than vãn.

Mục Liên coi thấy tháng hoàng,

Trong lòng nhức nhối, than khóc buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật phỏng bản thân,

Trở về lễ Phật cầu van nài u già cả.

Thích-ca Đức Phật phân qua loa,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ rơi nghiệp hành.

Ta truyền cứu giúp tế pháp lành lặn,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho tới phụ khuôn mẫu hiện tại chi phí,

Lục thân thiết, quyến nằm trong bình yên tĩnh điều hoà.

Bảy đời phụ khuôn mẫu tiếp tục qua loa,

Về trời hưởng trọn phước sáng sủa loà hào quang

Vui đùa thư thả thư nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sinh trăm khoản món ăn,

Trái cây ngũ ngược, mùi hương đăng rõ rệt,

Chiếu, chóng, bể nước, mùng mùng.

Dầu, đàng, trà lá, chén vàng đựng cơm trắng,

Những dụng cụ quý bông thơm sực,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn rành mạch.

Cúng nhịn nhường Tam chỉ bảo cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới lưu giữ gìn nghiêm nghị trang

Cầu cho tới thí mái ấm trai đàn,

Tâm hành thiền lăm le, vái cầu xin chúc nguyền.

Thanh Đề cay đắng ách không còn ngay lập tức,

Ngày Rằm mon Bảy trở thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời kiếp kiếp,

Xót thương phụ khuôn mẫu hiện tại trở thành nuôi con cái.

Nhai cơm trắng cho tới bú hao sút,

Ơn thâm thúy nghĩa nặng trĩu thương con cái tận tình.

Trời cao khu đất rộng lớn mênh mông,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời phụ vương cõi tinh khiết láng hoàn hảo lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ khuôn mẫu thành danh phỏng đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin rước hồi phía từng miền sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện chi phí phụ vương chướng óc phiền

Nguyện khai trí tuệ vô hạn sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành bám theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị buông tha.

Nguyện sinh Tịnh phỏng Di-đà

Hoa sen chín phẩm là thân phụ u mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành lặn với tớ.

Nguyện rước công đức tạo ra ra

Hướng về từng cả xa gần hưởng trọn nhờ

Con nằm trong muôn loại thân thiết sơ

Đều trở thành Phật đạo, cho tới bờ an sướng.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thông thường trụ Tam chỉ bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo mái ấm Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc toàn cầu Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng tỏ.

Giờ này đồ đệ, cùng theo với đại bọn chúng, kính cẩn trước Phật, thành ý gọi tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện rước công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa thêm thắt, xe cộ Pháp thông thường trả, dông hoà mưa thuận, nước nhà cường thịnh, toàn cầu hoà bình, quần chúng an nhàn.

Thứ nguyện: Cầu an đồ đệ ..... nằm trong chư thiện phái mạnh tín nữ giới, nghiệp chướng chi phí trừ, tai qua loa căn bệnh ngoài, thân thiết tâm an nhàn, thông thường được kiết tường, vạn sự như yêu cầu, phân phát tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang thịnh vượng, tín nhiệm Tam chỉ bảo càng thâm thúy, tâm kể từ đối bọn chúng sinh phát triển.

Lại nguyện: Cầu siêu mùi hương linh ..... nằm trong chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ mức độ Phật, cho tới được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm bay đàng mải, sinh về Tịnh phỏng.

Khắp nguyện: Kẻ mất mặt siêu thoát, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng trở thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy hắn Phật, van nài nguyện bọn chúng sinh, thể bám theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy hắn Pháp, van nài nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ rệt Kinh tạng, trí huệ như đại dương. (1 lạy)

Tự quy hắn Tăng, van nài nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, toàn bộ ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời mọc đại bọn chúng lẹo tay chỉnh tề, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

“Đến giờ niệm Phật ngồi yên ắng,

Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tại chi phí,

Tin thâm thúy lời nói Phật hằng niệm Phật,

Chí tâm hướng tới cảnh Tây thiên.”

“Biển ái sóng mênh mông,

Nhận chìm cả tớ bà,

Muốn bay luân hồi cay đắng,

Phải vội vàng niệm Di-đà.”

Ngưỡng ước đại bọn chúng nhất tâm đồng niệm Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật! (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nam tế bào A-di-đà Phật!

Đã không còn giờ tịnh toạ, kính mời mọc đại bọn chúng lẹo tay đồng hồi phía.

“Nguyện rước công đức này,

Hướng về từng toàn bộ,

Đệ tử và bọn chúng sinh,

Đồng sinh về Tịnh phỏng.”

Kính chúc quý Phật tử sở hữu một tối mạnh khỏe vô chánh niệm.

Xem thêm: đại học mỏ địa chất điểm chuẩn 2022

Nam tế bào A-di-đà Phật!

([1]) Đầu, nhị tay, nhị chân

([1]) Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thiết, ý