in the sustainable agriculture farmers try

Câu hỏi:

04/05/2023 19,694

Bạn đang xem: in the sustainable agriculture farmers try

A. to tát limit

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án A

Kiến thức: Hình thức động từ

Ta sở hữu cấu tạo try to tát vì thế st: nỗ lực làm những gì đó

Vậy đáp án thực sự A

Tạm dịch: Trong nền nông nghiệp vững chắc và kiên cố, dân cày nỗ lực giới hạn dùng hóa hóa học và phân bón chất hóa học.

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Twelve-year-old Eloise Noakes has got the best job in the world – (34) ­­­­­_______ out new games.

A. doing

B. trying

C. carrying

D. finding

Câu 2:

Yesterday the naval authorities _______ the reports in Friday’s newspapers that they had exploded three bombs near an unknown submarine.

A. published

B. confirmed

C. re-stated

D. agreed

Câu 3:

An important rule in Tim's family is that they have to tát pay _______ visits to tát their grandparents in the countryside.

A. customary

Xem thêm: các chất điện li yếu

B. normal 

C. usual 

D. regular

Câu 4:

The trees _______ more and more in our countryside next year. 

A. will plant 

B. will be planted

C. are planted

D. plant

Câu 5:

She had been depressed all day but she started to tát _______ after she heard that she was promoted.

A. turn up

B. cheer up

C. take up

D. break up

Câu 6:

His parents don't approve of what he does, _______?

A. vì thế they

B. don’t they

C. did they

D. didn’t  they

Xem thêm: hành tinh gần mặt trời nhất