hiện vật nào sau đây tiêu biểu cho nền văn minh văn lang âu lạc