glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

Skip to tướng content

Glucozo đem tính lão hóa Khi phản xạ với thích hợp hóa học nào là có lẽ rằng là thắc mắc của không ít người. Cùng Hocvn trả lời vướng mắc này nhé. 

Bạn đang xem: glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

A. [Ag(NH3)4]OH. 

B. Cu(OH)2.

C. H2 (Ni, t°). 

D. hỗn hợp Br2

=> Đáp án đúng: C. Glucozơ đem tính lão hóa Khi phản xạ với H2 (Ni, t°)

Glucozo Có Tính Oxi Hóa Khi Phản Ứng Với
Glucozo Có Tính Oxi Hóa Khi Phản Ứng Với

Giải thích:

Glucozơ đem tính lão hóa Khi phản xạ với H2 (Ni, to)

  • A. Loại vì thế [Ag(NH3)]OH thể hiện tại tính oxi hóa 

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính khử.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 

t°→CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

  • B. Loại vì thế C6H12O6 ko thể hiện tại tính lão hóa hoặc khử.

2C6H12O6 + Cu(OH)2 →  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

  • C. Thỏa mãn. H2 thể hiện tại tính khử (0 lên +1)

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính oxh.

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 

Ni,t°→ CH2OH[CHOH]4CH2OH

  • D. Loại vì thế Br2 thể hiện tại tính oxh (0 về -1)

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính khử

C6H12O6 + Br2  t°→ C6H12O6Br2

Top thắc mắc nằm trong căn nhà đề – Glucozo Có Tính Oxi Hóa Khi Phản Ứng Với

Glucozo Có Tính Oxi Hóa Khi Phản Ứng Với
Glucozo Có Tính Oxi Hóa Khi Phản Ứng Với
  • CÂU 1: Cho những chất: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, phenyl axetat, fomanđehit. Số hóa học thuộc tính được với hỗn hợp NaOH là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

=> Đáp án đúng: A. 4 

Xem thêm: nam trung bộ gồm những tỉnh nào

  • CÂU 2: Chất cơ học X đơn chức (chứa C, H, O) đem tỉ khối tương đối đối với khí hiđro là 37. Chất X thuộc tính được với hỗn hợp NaOH. Số đồng phân cấu trúc của X là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

=> Đáp án đúng: B. 3 

  • CÂU 3: X là 1 trong α – amino axit chỉ có một group – NH2 và một group – COOH. Cho 15,45 gam X thuộc tính với HCl dư chiếm được đôi mươi,925 gam muối hạt. Công thức cấu trúc của X là: 

A. H2NCH2COOH         

B. CH3CH(NH2)CH2COOH 

C. C3H7CH(NH2)COOH 

D. C6H5CH(NH2)COOH

=> Đáp án đúng: B. CH3CH(NH2)CH2COOH

  • CÂU 4: Cho 29,4 gam một α-amino axit mạch ko phân nhánh X (có một group -NH2) thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 38,2 gam muối hạt. Mặt không giống, Khi cho tới 29,4 gam X phản xạ với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 36,7 gam muối hạt. Tên gọi của X là:

A. alanin

B. axit aminoaxetic

C. axit glutamic

D. valin

=> Đáp án đúng: C. axit glutamic

  • CÂU 5: Dung dịch glucozơ ko thuộc tính với: 

A. CH3CHO

B. H2 (xúc tác Ni, to)

C. Dung dịch AgNO3/NH3, to

D. Cu(OH)2 ở to tướng thông thường.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình thang

=> Đáp án đúng: A. CH3CHO

Glucozo Có Tính Oxi Hóa Khi Phản Ứng Với
Glucozo Có Tính Oxi Hóa Khi Phản Ứng Với

Trên đó là trả lời của Hocvn về thắc mắc Glucozo đem tính lão hóa Khi phản xạ với? Hy vọng khiến cho bạn nhận thêm kỹ năng và kiến thức hữu dụng.