công thức tính điện dungBài ghi chép Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện.

Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Vận dụng công thức:

Bạn đang xem: công thức tính điện dung

- Điện dung của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

- Năng lượng của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Đặt vô nhị đầu tụ năng lượng điện một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được một năng lượng điện lượng là đôi mươi.10-9 C. Điện dung của tụ là:

Hướng dẫn:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Để tụ tích một năng lượng điện lượng 10 nC thì bịa vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế là 2V. Để tụ tê liệt tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Hướng dẫn:

Ta sở hữu năng lượng điện dung của tụ là Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Để tụ tê liệt tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 3: Một tụ năng lượng điện được tích năng lượng điện vì chưng một hiệu năng lượng điện thế là 10V thì tích điện của tụ là 10mJ. Nếu ham muốn tích điện của tụ là 22,5mJ thì phải để vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Điện dung của tụ là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Nếu ham muốn W = 22,5.10-3 J thì

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 4: Một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C1 = 0,2 μF khoảng cách thân thuộc nhị bạn dạng là d1 = 5 centimet được hấp thụ năng lượng điện cho tới hiệu năng lượng điện thế U = 100 V.

a) Tính tích điện của tụ năng lượng điện.

b) Ngắt tụ thoát khỏi mối cung cấp năng lượng điện. Tính phỏng trở thành thiên tích điện của tụ Lúc dịch 2 bạn dạng lại ngay gần còn xa nhau chừng d2 = 1 centimet.

Hướng dẫn:

a) Năng lượng của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

b) Điện dung của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Điện dung của tụ năng lượng điện khi sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Điện tích của tụ khi đầu: Q1 = C1U1 = 0,2.10-6.100 = 2.10-5 C

    + Vì ngắt tụ thoát khỏi mối cung cấp nên năng lượng điện ko thay đổi, bởi đó: Q2 = Q1

    + Năng lượng khi sau: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Độ trở thành thiên năng lượng: ΔW = W2 – W1 = -8.10-4 J < 0 ⇒ tích điện giảm

Quảng cáo

Ví dụ 5: Tụ phẳng phiu không gian d = 1,5cm nối với mối cung cấp U = 39kV (không đổi).

a) Tụ sở hữu hư vô nếu như biết năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn của không gian là 30kV/cm?

b) Sau tê liệt bịa tấm thủy tinh nghịch sở hữu ε = 7, l = 0,3cm và năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn 100kV/cm vào lúc thân thuộc, tuy nhiên song 2 bạn dạng. Tụ sở hữu hỏng không?

Xem thêm: bài thơ về tiểu đội xe không kính lớp 4

Hướng dẫn:

– Điện ngôi trường thân thuộc nhị bạn dạng tụ là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

a) Trường hợp ý năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vì chưng 30 kV/cm: Vì E < Egh nên tụ không biến thành hỏng.

b) Trường hợp ý năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vì chưng 100 kV/cm: Khi sở hữu tấm thủy tinh nghịch, năng lượng điện dung của tụ tăng thêm, năng lượng điện ở những bạn dạng tụ tăng thêm thực hiện cho tới năng lượng điện ngôi trường vô không gian khí cũng tăng thêm.

Gọi E1 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vô phần ko khí; E2 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vô phần thủy tinh nghịch. Ta có:

U = E1(d – l) + E2lVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vì E1 > Egh = 30 kV/cm nên không gian bị đâm xuyên và trở thành dẫn năng lượng điện, Lúc tê liệt hiệu năng lượng điện thế U của mối cung cấp bịa thẳng vô tấm thủy tinh nghịch, năng lượng điện ngôi trường vô tấm thủy tinh nghịch là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án > Egh = 100 kV/cm nên thủy tinh nghịch bị đâm xuyên, tụ năng lượng điện bị hỏng.

B. Bài tập

Bài 1: Một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung 2μF. Khi bịa một hiệu năng lượng điện thế 4V vô nhị bạn dạng tụ thì tụ năng lượng điện được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Q = CU = 2.10-6.4 = 8.10-6 C

Quảng cáo

Bài 2: Nếu bịa vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 4V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là 2μ C. Nếu bịa vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án. Khi bịa vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là: Q = CU' = 0,5.10-6.10 = 5.10-6 C.

Bài 3: Hai đầu tụ sở hữu năng lượng điện dung là đôi mươi μF thì hiệu năng lượng điện thế là 5V thì tích điện tích được bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Năng lượng tích được là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 4: Giữa nhị bạn dạng tụ phẳng phiu xa nhau chừng 1 centimet sở hữu một hiệu năng lượng điện thế 10V. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường trong trái tim tụ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 5: Một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ năng lượng điện vì chưng 86 μC. Hiệu năng lượng điện thế bên trên nhị bạn dạng tụ năng lượng điện vì chưng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập luyện Vật Lí lớp 11 sở hữu vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách giải bài xích tập luyện về Tụ điện
 • Dạng 1: Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Trắc nghiệm tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Dạng 2: Tụ năng lượng điện phẳng
 • Trắc nghiệm về tụ năng lượng điện phẳng
 • Dạng 3: Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối đuôi nhau, tuy nhiên song
 • Trắc nghiệm Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối đuôi nhau, tuy nhiên song

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 7

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


tu-dien.jspGiải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học