cho hình bình hành abcd

Khách

Khách

Bạn đang xem: cho hình bình hành abcd

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta vô trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

luffy

luffy 6 mon 8 năm 2016 khi 12:00

Le Thi Khanh Huyen

6 mon 8 năm 2016 khi 20:00

A B C D E N

Ta đem :

\(S_{CAB}=\frac{1}{2}\times S_{ABCD}\)

\(S_{CEB}=\frac{3}{4}S_{CAB}\)( Chung lối cao hạ kể từ đỉnh \(C\)xuống đáy \(AB\)\(;EB=3AE\Rightarrow EB=\frac{3}{4}AB\) )

\(S_{ECN}=\frac{1}{2}\times S_{CEB}\)( Chung lối cao hạ kể từ đỉnh \(E\)xuống đáy \(BC;BN=NC\Rightarrow CN=\frac{1}{2}BC\))

\(\Rightarrow S_{ECN}=\left(\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\right)\times S_{ABCD}=\frac{3}{16}\times S_{ABCD}\)

\(\Rightarrow S_{ABCD}=S_{ECN}:\frac{3}{16}=4,5:\frac{3}{16}=24\left(cm^2\right)\)

Đáp số : \(24\)\(cm^2.\)

nguyen phuc hung

16 mon 5 2017 khi 13:37

các cậu thực hiện  bài sửa lại là quy tắc tính hoặc sủi luận mới mẻ đúng 

umaru douma

KAl(SO4)2·12H2O

11 mon 6 2018 khi 12:03

A B C D M N

Ta có:

 \(S_{CAB}=\frac{1}{2}\times S_{ABCD}\)

\(S_{CEB}=\frac{3}{4}\times S_{CAB}\left(\text{Chung lối cao hạ kể từ đỉnh C xuống lòng }AB;EB=3AE\Rightarrow EB=\frac{3}{4}AB\right)\)

\(S_{ECN}=\frac{1}{2}\times S_{CEB}\left(\text{chung lối cao hạ kể từ đỉnh E xuống lòng }BC,BN=NC\Rightarrow CN=\frac{1}{2}BC\right)\)

\(\Rightarrow S_{ECN}=\left(\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\right)\times S_{ABCD}=\frac{3}{16}\times S_{ABCD}\)

\(\Rightarrow S_{ABCD}=S_{ECN}:\frac{3}{16}=4,5:\frac{3}{16}=24\left(cm^2\right)\)

                                                                 Đáp số: 24 cm2

Nguyễn thị lệ Quỳnh

bắc nguyễn hữu

Le Thi Khanh Huyen

6 mon 8 năm 2016 khi 20:13

A B C D E N

Ta đem :

\(S_{CAB}=\frac{1}{2}\times S_{ABCD}\)

\(S_{CEB}=\frac{3}{4}S_{CAB}\)( Chung lối cao hạ kể từ đỉnh\(C\)xuống đáy \(AB;EB=3AE\Rightarrow EB=\frac{3}{4}AB\))

\(S_{ECN}=\frac{1}{2}\times S_{CEB}\)( Chung lối cao hạ kể từ đỉnh\(E\)xuống đáy\(BC;BN=NC\Rightarrow CN=\frac{1}{2}BC\))

\(\Rightarrow S_{ECN}=\left(\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\right)\times S_{ABCD}=\frac{3}{16}\times S_{ABCD}\)

\(\Rightarrow S_{ABCD}=S_{ECN}:\frac{3}{16}=4,5:\frac{3}{16}=24\left(cm^2\right)\)

Đáp số : \(24\)\(cm^2.\)

dat

2 mon 8 2017 khi 16:12

ko đích thì phải

Nguyen Phuong Linh

21 mon 5 2017 khi 19:50

quynh anh vu

alina_zZz

Komuro Tairoku

5 mon 2 2023 khi 13:45

Có hình ko ạ?

Thái Thị Thanh Huyền

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

13 mon 2 2017 khi 11:45

Vì hình ABCD là hình bình hành nên cạnh AD = BC = 3cm. Vì hình BMNC là hình thoi nên đem những cạnh cân nhau, vì thế tớ đem :

         BC = BM = MN = 3 cm

Chiều cao ứng cạnh DC của hình bình hành ABCD là :

         8 : 4 = 2 (cm)

Chiều cao ứng cạnh DC cũng chính là độ cao ứng cạnh NC vì thế diện tích S hình thoi BMNC là :

         3 x 2 = 6 (cm2)

            Đáp số : 6 cm2

Vũ minh nhật

17 mon 3 2022 khi 13:07

Vì hình ABCD là hình bình hành nên cạnh AD = BC = 3cm. Vì hình BMNC là hình thoi nên đem những cạnh cân nhau, vì thế tớ đem :

         BC = BM = MN = 3 cm            

Chiều cao ứng cạnh DC của hình bình hành ABCD là :

         8 : 4 = 2 (cm)

Chiều cao ứng cạnh DC cũng chính là độ cao ứng cạnh NC vì thế diện tích S hình thoi BMNC là :

         3 x 2 = 6 (cm2)                                                                                                       Đáp số:6 cm2