các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. chấm điểm.

Bạn đang xem: các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

B. đường hoạt động.

C. bản thiết bị - biểu thiết bị.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm dân sinh sống,…

- Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vày cách thức kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu hình trạng học).

Câu 2. Phương pháp phiên bản thiết bị - biểu thiết bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. trên một đơn vị chức năng bờ cõi hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự theo đuổi thời hạn.

D. trong một khoảng chừng thời hạn chắc chắn.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

- Phương pháp phiên bản thiết bị - biểu thiết bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo đuổi từng bờ cõi (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu thiết bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người dùng địa lí bại liệt bên trên phiên bản thiết bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, cơ cấu tổ chức dùng khu đất theo đuổi bờ cõi,…

Câu 3. Đối tượng nào là tại đây được thể hiện vày cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng đại dương.

C. Luồng di dân.

D. Hướng dông.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm dân sinh sống, hải cảng,…

- Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người dùng địa lí ngẫu nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía dông, phía loại đại dương, di dân, động vật hoang dã thiên cư,…

Câu 4. Phương pháp nào là tại đây thông thường được dùng nhằm thể hiện diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam nhập nằm trong 1 thời gian?

A. Bản thiết bị - biểu thiết bị.

B. Chấm điểm.

C. Kí hiệu.

D. Kí hiệu theo đuổi đàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

- Phương pháp phiên bản thiết bị - biểu thiết bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo đuổi từng bờ cõi (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu thiết bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người dùng địa lí bại liệt bên trên phiên bản thiết bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, cơ cấu tổ chức dùng khu đất theo đuổi bờ cõi,…

-> Phương pháp phiên bản thiết bị - biểu thiết bị thông thường được dùng nhằm thể hiện diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam nhập và một thời hạn.

Câu 5. Dạng kí hiệu nào là sau đây không thuộc cách thức kí hiệu?

A. Tượng hình.

B. Hình học tập.

C. Điểm.

D. Chữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

Các kí hiệu được đặt điều nhập trúng địa điểm phân bổ của đối tượng người dùng bên trên phiên bản thiết bị. Có tía dạng kí hiệu phiên bản thiết bị hầu hết (dạng chữ, dạng tượng hình và hình trạng học).

Câu 6. Phát biểu nào là sau đây không đúng với ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện tại được vận tốc di chyển đối tượng người dùng.

B. Biểu hiện tại động lực cải cách và phát triển đối tượng người dùng.

C. Xác quyết định được địa điểm của đối tượng người dùng.

D. Thể hiện tại được quy tế bào của đối tượng người dùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Đặc điểm và ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu:

- Xác xác định trí của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm dân sinh sống,…

- Biểu hiện tại con số, quy tế bào và unique của đối tượng người dùng địa lí. Có tía dạng kí hiệu phiên bản thiết bị hầu hết.

Câu 7. Sự phân bổ những hạ tầng chăn nuôi thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. bản thiết bị - biểu thiết bị.

D. đường hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện tại những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người dùng địa lí phân bổ phân giã nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một trong những lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người dùng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ dân sinh sống, phân bổ những điểm chăn nuôi,…

Câu 8. Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. đường hoạt động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bản thiết bị - biểu thiết bị.

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người dùng địa lí ngẫu nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía dông, phía loại đại dương, di dân, động vật hoang dã thiên cư, những tuyến giao thông vận tải đường thủy,…

Câu 9. Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại những đối tượng

A. tập trung thành với chủ vùng to lớn.

B. phân tía phân giã, lẻ tẻ, tách rộc rạc.

C. di gửi theo đuổi những phía bất kì.

D. phân tía theo đuổi những điểm rõ ràng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: D

Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm dân sinh sống,…

Câu 10. Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh nước Việt Nam nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại vày phương pháp

A. kí hiệu theo đuổi đàng.

B. đường hoạt động.

C. bản thiết bị - biểu thiết bị.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

- Phương pháp phiên bản thiết bị - biểu thiết bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo đuổi từng bờ cõi (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu thiết bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người dùng địa lí bại liệt bên trên phiên bản thiết bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, cơ cấu tổ chức dùng khu đất theo đuổi bờ cõi,…

-> Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh nước Việt Nam nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại vày cách thức phiên bản thiết bị - biểu thiết bị.

Câu 11. Diện tích cây cỏ thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. bản thiết bị - biểu thiết bị.

B. kí hiệu.

C. đường hoạt động.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: D

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện tại những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người dùng địa lí phân bổ phân giã nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một trong những lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người dùng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ dân sinh sống, phân bổ những điểm chăn nuôi, diện tích S cây cỏ,…

Câu 12. Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của việt nam, hoàn toàn có thể dùng phương pháp

A. kí hiệu.

B. bản thiết bị - biểu thiết bị.

C. đường đẳng trị.

D. khoanh vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: D

- Phương pháp khu vực thể hiện tại những đối tượng người dùng phân bổ theo đuổi vùng tuy nhiên không được đều từng bên trên bờ cõi nhưng mà chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng chuyên nghiệp canh cây cỏ, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của việt nam, hoàn toàn có thể dùng cách thức khu vực.

Câu 13. Để thể hiện tại phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông nhập việt nam, thông thường sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.

B. đường hoạt động.

C. chấm điểm.

D. kí hiệu theo đuổi đàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

- Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người dùng địa lí ngẫu nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía dông, phía loại đại dương, di dân, động vật hoang dã thiên cư,…

-> Để thể hiện tại phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông nhập việt nam, thông thường sử dụng cách thức đàng hoạt động.

Câu 14. Phương pháp khu vực (vùng phân bố) cho tới biết

A. cơ cấu của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

B. số lượng của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

C. diện tích phân bổ của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

D. tính phổ cập của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

- Phương pháp khu vực thể hiện tại những đối tượng người dùng phân bổ theo đuổi vùng tuy nhiên không được đều từng bên trên bờ cõi nhưng mà chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập vày nền color, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù cho tới đối tượng người dùng thể hiện.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng chuyên nghiệp canh cây cỏ, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa nào là bại liệt xen kẹt với những dân tộc bản địa không giống, thông thường sử dụng cách thức khu vực.

Câu 15. Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường sử dụng phương pháp

A. bản thiết bị - biểu thiết bị.

B. chấm điểm.

C. đường hoạt động.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 7

Đáp án trúng là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm dân sinh sống,…

-> Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường sử dụng cách thức kí hiệu.