bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Hiện bên trên đơn và tiếp nối là nhị thì cơ phiên bản nhập giờ Anh, được phần mềm nhiều nhập tiếp xúc thực tiễn. Cùng ôn lại ngữ pháp và thực hành thực tế rèn luyện trải qua những bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối nhập nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Tổng quan liêu về thì thời điểm hiện tại đơn nhập giờ Anh

1.1. Cấu trúc thì thời điểm hiện tại đơn

Loại câuĐộng kể từ thườngĐộng kể từ “to be”
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does not + V_inf + OS + am/is/are not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf + O?Am/is/are + S + O?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + V?Wh_ + am/is/are + S + N/ adj?

1.2. Cách sử dụng 

Thì thời điểm hiện tại đơn được dùng trong mỗi tình huống rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

 • Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra thông thường xuyên và được lặp cút tái diễn theo đuổi một quy luật hoặc thói thân quen.
 • Diễn miêu tả một thực sự minh bạch hay là một chân lý.
 • Diễn miêu tả một chương trình, thời hạn biểu hay là một plan đang được biết trước. (Mang chân thành và ý nghĩa tương lai).
Thì thời điểm hiện tại đơn là thì cơ phiên bản nhập giờ Anh và được phần mềm nhiều nhập phó tiếp 
Thì thời điểm hiện tại đơn là thì cơ phiên bản nhập giờ Anh và được phần mềm nhiều nhập phó tiếp

1.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì thời điểm hiện tại đơn sở hữu những trạng kể từ chỉ gia tốc như: often (thường xuyên), usually (thông thường), always (luôn luôn), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v… 

Bạn cần thiết ghi ghi nhớ những trạng kể từ này vì thế đó là tín hiệu nhận thấy trong số dạng bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối.

2. Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.1. Cấu trúc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Loại câuCông thức
Khẳng địnhS + am/is/are + V_ing + …
Phủ địnhS + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấnAm/Is/Are + S + V_ing + …?
Nghi vấn Wh-Wh_+ am/is/are + S + V_ing?
Lý thuyết về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Lý thuyết về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.2. Cách sử dụng

Thì thời điểm hiện tại tiếp nối được dùng nhập một số trong những tình huống rõ ràng như sau:

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra và vẫn kéo dãn dài ở thời điểm hiện tại.
 • Phàn nàn về một hành vi nào là bại liệt xẩy ra thông thường xuyên.

Qua bại liệt, các bạn hãy ghi ghi nhớ nhị cơ hội dùng thông dụng này nhằm vận dụng đúng trong các bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp nối.

2.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì thời điểm hiện tại tiếp nối sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như sau: now (hiện ni, tức thì khi này), at the moment (tại thời gian này), at present (hiện tại), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc những động kể từ sở hữu tính kiến nghị và khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v… 

3. 50+ câu bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cùng Babilala test mức độ với trên 50+ câu bài bác tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối bên dưới đây:

Thử mức độ với trên 50+ câu bài bác tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn
Thử mức độ với trên 50+ câu bài bác tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

3.1. Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc dạng đích nhất

1. Listen! My mother_____(1)____  (sing) a tuy vậy.

2. Every night, We ____(2)_____ (go)  bed at 10p.m

3. Giang____(3)_____ (like) Music but I____(4)_____ (like) Math

4. Now, they____(5)_____ (stay)  in Hue .

5. My father____(6)_____ (read)  a newspaper in the morning

6. Look! Ha ____(7)_____ (run) .

Xem thêm: các biện pháp bảo vệ môi trường

7. Trang usually____(8)_____ (listen)  đồ sộ the teacher in the class, but she_____(9)____ (not listen)  now.

8. Where ____(10)_____ (be) your father?

 • He ____(11)_____(be)  living room. He____(12)_____  (watch) TV.

9. There____(13)_____ (be) many flowers in our garden.

3.2. Bài 2: Hoàn trở thành đoạn văn sau

Dear Editor,

I (write) ____(1)_____ this letter because it (seem)____(2)_____  đồ sộ má that far too many changes  (take) ____(3)_____ place in my country these days, and, as a result, we (lose)____(4)_____  our identity. I (live)___(5)______  in a small town but even this town (change)____(6)_____  before my eyes. For example, town authorities (build)____(7)_____  a burger place where my favorite restaurant used đồ sộ be.

Our culture (belong)____(8)_____  đồ sộ everybody, and I (not understand)____(9)_____  why the town leaders (not do)____(10)_____  đồ sộ preserve it. They simply (not care)___(11)______ . In fact, I (think)___(12)_____  of starting an action group. I (appear)___(13)______  on a TV show on Friday evening đồ sộ make people aware of how important this issue is. It’s time for us đồ sộ start doing something before it (get)____(14)_____  too late.

3.3. Bài 3: Chia động kể từ đích mang lại câu

 1. Lan (not have) ______(1)______ many friends in her new school.
 2. Hung (come) _____(2)_______  from Vinh but he (stay) _____(3)_______ with his relatives in Ho Chi Minh thành phố at the moment.
 3. We (not drive) ______(4)______ đồ sộ work every day. We (go) ______(5)______ by bus.
 4. Who you (talk) ______(6)______ đồ sộ on the phone now, Minh?
 5. Where your new friend (live) _____(7)_______, Nga?

– She (live) ______(8)______ on Hang Bai street.

 1. you (be) _____(9)_______ in class 7A?

– No, I (be) _____(10)_______ in class 7D.

 1. Look! Jane (play) ______(11)______ the guitar. This afternoon, she will play table tennis.
 2. I (not talk) _____(12)_______ đồ sộ her at present
 3. How often _____(13)_______ she (go) _____(14)_______ fishing?

– She (go) ______(15)______ once a year.

 1. (Be) _____(16)_______ your friends _____(17)_______ students?

3.4. Bài 4: Sắp xếp và hoàn thành xong những câu sau

 1. He / often / have / breakfast / late.
 2. You / vì thế / the housework / at the moment?
 3. I / not / go / đồ sộ school / on weekends.
 4. John’s girlfriend / now / wear / a red T-shirt.
 5. They / lượt thích / beer or wine?
 6. What / he / usually / vì thế / at night?
 7. The teacher / never / lose / his temper.
 8. Why / you / listen / đồ sộ music / loudly now?
 9. They / ask / a / woman / about / the / way / the / railway / station.
 10. My / father / water / some plants / the / garden.

4. Đáp án bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài 1: 

 1. is singing
 2. go
 3. like 
 4. doesn’t like
 5. are staying
 6. reads
 7. is running
 8. listens 
 9. isn’t listening
 10. is 
 11. is 
 12. is watching
 13. are

Bài 2: 

Xem thêm: học phí đại học mở

 1. am writing
 2. seems
 3. are taking
 4. are losing
 5. am living
 6. is changing
 7. are building
 8. belongs
 9. don’t understand
 10. aren’t doing
 11. don’t care
 12. am thinking
 13. am appearing
 14. gets

Bài 3:

 1. doesn’t have
 2. comes
 3. is staying
 4. don’t drive
 5. go
 6. talking
 7. live
 8. lives
 9. Are
 10. am
 11. is playing
 12. am not talking
 13. does
 14. go 
 15. goes
 16. Are 
 17. are

Bài 4: 

 1. He often has breakfast late;
 2. Are you doing the housework at the moment?
 3. I vì thế not go đồ sộ school on weekends. I don’t go đồ sộ school on weekends.
 4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.
 5. Do they lượt thích beer or wine?
 6. What does he usually vì thế at night?
 7. The teacher never loses his temper.
 8. Why are you listening đồ sộ music loudly now?
 9. They are asking a woman about the way đồ sộ the railway station.
 10. My father is watering some plants in the garden.

Trên đó là tổ hợp ngữ pháp giống như rộng lớn 50+ câu bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối kèm cặp đáp án. Babilala.vn kỳ vọng rằng các bạn sẽ hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bài bác đánh giá và nắm rõ kiến thức và kỹ năng của nhị thì này.