with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

Đáp án B

- Anxiety /æŋ’zaiəti/ (n): sự lo ngại lắng

Bạn đang xem: with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

E.g: Waiting for him is a time of great anxiety. (Chờ đợi anh ấy là cả một khoảng chừng thời hạn vô cùng phiền lòng.)

- Joy /dʒɔi/ (n): niềm vui

E.g: My daughter jumped for joy at the news. (Con gái tôi tiếp tục nhảy lên vì thế sung sướng lúc nghe tới tin cậy bại.)

-Confidence /'kɒnfidəns/ (n): sự tự động tin

E.g: He lacked confidences, sánh he didn’t get a job. (Anh ấy thiếu hụt thỏa sức tự tin nên không sở hữu và nhận được việc.)

-Boredom /'bɔ:dəm/ (n): sự nhàm chán

E.g: She nearly died of boredom. (Cô ấy ngay gần bị tiêu diệt vì thế buồn ngán.)

Apprehension /,æpri’henʃən/ (n): sự lo ngại hoảng hốt, lo ngại lắng

E.g: I watched the match result with some apprehension. (Tôi tiếp tục phiền lòng khi coi thành phẩm trận đấu.)

Vậy Anxiety ≠ Confidence

=> Đáp án B (Kỳ ganh đua cuối k đang cho tới gn thì sự phiền lòng của anh ý ấy càng tạo thêm ti nút gn như ko Chịu được.)

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Since he failed his exam, he had to   ____for it again

A. pass

B. make

C. take

D. sit

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Don’t worry. He’ll vì thế the job as       __as possible

A. economizing

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Tim’s encouraging words gave me    ____to undertake the task once again.

A. a point

Xem thêm: công thức quá khứ hoàn thành

B. an incentive

C. a resolution

D. a target

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Many applicants find a job interview _______ if they are not well-prepared for it.

A. impressive

B. stressful

C. threatening

D. time-consuming

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

 (A) The shopkeeper warned the boys (B) don’t lean (C) their bicycles (D) against his windows.

A. The

B. don’t

C. their

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

It was necessary to tướng divide the movie “Roots” into five parts in order to tướng show it on television

A. adapt

B. merge

C. segment

Xem thêm: kết bài nói với con

D. transact