urbanization has resulted in massive problems besides the benefits

Đáp án D

Từ trái ngược nghĩa – kỹ năng về kể từ vựng

Bạn đang xem: urbanization has resulted in massive problems besides the benefits

Tạm dịch: Sự khu đô thị hoá làm nên rời khỏi những yếu tố rộng lớn ở kề bên những thuận lợi.

=> massive /ˈmæsɪv/ (a): to tướng rộng lớn, đồ dùng sộ

Xét những đáp án:

A. major /ˈmeɪdʒər/ (a): quan trọng, ngôi nhà yếu

B. serious /ˈsɪəriəs/ (a): can hệ, quan lại trọng

C. few /fjuː/ (a): không nhiều nếu không muốn nói là rất ít, ít

D. minor /ˈmaɪnər/ (a): nhỏ rộng lớn, ko cần thiết, loại yếu

=> massive >< minor => Đáp án là D

Cấu trúc không giống cần thiết lưu ý:

Xem thêm: đông từ bất quy tắc lớp 6

result in st: phát sinh loại gì

Câu 6:

One of the best ways to tướng understand what a job is lượt thích, is to tướng bởi it. Work experience is a great way to get a feel for what a job is all about.

A. to tướng have an understanding about

B. to tướng touch with one's own hands

C. not have the faintest idea about

Xem thêm: vẽ bản đồ việt nam

D. to tướng bởi something on purpose