trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

hint-header

Cập nhật ngày: 09-09-2022

Bạn đang xem: trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Thu Trang


Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao người sử dụng thủ tục

Chủ đề liên quan

Var <tên phát triển thành tệp> : Text ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Assign(<tên phát triển thành tệp>,<tên tệp) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Reset(<tên phát triển thành tệp>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Close(<tên phát triển thành tệp>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Rewrite(<tên phát triển thành tệp>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục há tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

read(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục há tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

write(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách kết quả>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục há tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp văn bản

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu này bại nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham lam chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo gót một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo gót mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp sở hữu cấu trúc

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu này bại nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham lam chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo gót một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo gót mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp truy vấn tuần tự

A

Xem thêm: đại học kinh doanh công nghệ hà nội

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu này bại nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham lam chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo gót một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo gót mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp truy vấn trực tiếp

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu này bại nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham lam chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo gót một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo gót mã ASCII.

Trong Pascal, tiến hành công tác VD_bt1_txt sau đây tiếp tục ghi sản phẩm này trong số sản phẩm mang đến sau đây nhập tệp văn bạn dạng BT1.TXT ?

Trong Pascal, mang đến trước tệp văn bạn dạng BT2.TXT chỉ sở hữu một loại, chứa chấp loại chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH tức thì ở đầu loại. Thực hiện nay công tác VD_bt2_txt , bên trên mùng hìnhsẽ hiện nay sản phẩm này trong số sản phẩm mang đến sau đây ?

A

CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH

Phát biểu này sau đó là chính với công tác Vi_Du ?
Program Vi_Du ;
Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ;
Begin
Write(‘ Nhap ten tệp tin : ’) ; readln(tenfile) ;
Assign(f, tenfile) ; Reset(f) ;
While not eof(f) do
Begin
Read(f, ch) ;
Write(ch) ;
End ;
Close(f) ;
End.

A

Chương trình dùng làm há gọi một tệp đang được sở hữu và hiện nay nội dung nhập tệp này lên screen.

B

Chương trình dùng làm tạo ra một tệp mới mẻ và ghi nội dung nhập kể từ keyboard nhập vào tệp.

C

Chương trình dùng làm há gọi một tệp đang được sở hữu và được chấp nhận bắt gặp toàn cỗ kí tự động sở hữu nhập tệp này lên screen.

D

Cả 3 xác minh bên trên đều sai.

Trong NNLT Pascal, khai báo này sau đó là đúng lúc khai báo tệp văn bản?

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục gọi sở hữu dạng:

B

Read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

C

Read(<danh sách biến>, <biến tệp>);

D

Read(<danh sách biến>);

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục ghi sở hữu dạng:

B

Writeln(<danh sách kết quả>,(<biến tệp>);

C

Writeln(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);

D

Writeln(<danh sách kết quả>);

Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa phải truy vấn thẳng.

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy theo dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý và phải chăng nhất lúc tiến hành những thao tác gọi tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đóng tệp.

C

Xem thêm: hạnh phúc được tạo nên từ những tham vọng

Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.