tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là Việc học viên áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ nhằm đo lường và tính toán độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kiến thức và kỹ năng nên nhớ và những dạng bài xích tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay quy tắc tính theo đòi trật tự kể từ cần qua quýt ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, ghi chép 8

 • 5 nằm trong 4 vày 9, ghi chép 9

 • 9 nằm trong 7 vày 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, ghi chép 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay quy tắc tính theo đòi quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân tách hoặc quy tắc trừ và quy tắc nằm trong, tao triển khai đo lường và tính toán kể từ ngược qua quýt cần.

 • Nếu vô biểu thức, đem cả quy tắc nhân, quy tắc phân tách, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, tao triển khai nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, đem vết ngoặc, tao triển khai quy tắc tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức đem quy tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức vẫn cho tới trở thành group đem tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối hợp của quy tắc cộng: Khi thay đổi khu vực những số hạng vô một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 - 90

c) nó - 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của quy tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú đem 76 viên bi, số bi của An cuống quýt 7 lượt số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của biểu thức đem chứa chấp quy tắc nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa đặt trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay quy tắc tính kể từ cần qua quýt ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vày 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vày 7 thêm một vày 8, ghi chép 8

 • 8 nằm trong 2 vày 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vày 3 thêm một vày 4, ghi chép 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vày 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vày 6 thêm một được 7, ghi chép 7

 • 8 nằm trong 0 vày 8, ghi chép 8

 • 4 nằm trong 2 vày 6, ghi chép 6

 • Hạ 19 xuống được thành phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vày 1, ghi chép 1

 • 7 trừ 3 vày 4, ghi chép 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 vày 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vày 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 9 trừ 3 vày 6, ghi chép 6

 • 1 trừ 0 vày 1, ghi chép 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vày 1, ghi chép 1

 • 4 trừ 3 vày 1, ghi chép 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vày 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 7 trừ 3 vày 4, ghi chép 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thuộc 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích đi ra tao đem số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên đem 18 số hạng

b) Các tính tổng vô mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích đi ra tao đem tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 15 = 7264 + 5111

b) nó + 4763 = 1947 x 3

c) nó : 8 = 478 - 98

d) nó - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) nó = 825

b) nó = 1078

c) nó = 3040

d) nó = 19794

Bài 4

Xem thêm: điểm chuẩn đh giao thông vận tải

a) đem 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái học hành đảm bảo chất lượng rộng lớn bố mẹ rất có thể xem thêm những khóa huấn luyện toán online bên trên mamnontritueviet.edu.vn nhé!