tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự động nhiên

1. Khái niệm, cách thức tính

Bạn đang xem: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự nhiên là nút chênh nghiêng thân thiện số sinh và số bị tiêu diệt đối với số lượng dân sinh khoảng vô kỳ phân tích, hoặc vì chưng hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số vô kỳ (thường tính cho tới 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=  B – D ×

1000 = CBR – CDR


Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh vô năm;

D         : Số chết vô năm;

Ptb       : Dân số trung bình (hoặc số lượng dân sinh với cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô.

2. Phân tổ ngôi nhà yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và ngôi nhà ở;

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân thiện kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh chung

Xem thêm: công thức tính diện tích hình thang

1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số cộng đồng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo dõi đó dân số được tăng thêm (hay giảm đi) vô một thời kỳ (thường tính cho tới 1 năm lịch) tự tăng tự nhiên và thiên di thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ Tỷ Lệ sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR      : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô;

IMR    : Tỷ suất nhập cư;

OMR  : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                                   GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR  : Tỷ lệ thiên di thuần.

2. Phân tổ ngôi nhà yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và ngôi nhà ở;

Xem thêm: trang trí hội trường lớp 9

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân thiện kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.