the teacher gave some suggestions on what could come out for the examination

Câu hỏi:

30/03/2020 52,826

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) or phrase(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined part in each of the following questions.

Bạn đang xem: the teacher gave some suggestions on what could come out for the examination

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

B. hints

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ vựng, kể từ đồng nghĩa tương quan

Giải thích:

suggestion (n): sự khêu ý

effect (n): tác dụng, hình ảnh hưởng

hint (n): sự khêu ý, tín hiệu

demonstration (n): sự chứng tỏ, bộc lộ, tín hiệu

symptom (n): tín hiệu, triệu bệnh

=> suggestion = hint

Tạm dịch: Giáo viên đã lấy rời khỏi một số trong những khêu ý về những gì hoàn toàn có thể đánh giá.

Chọn B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

If only he _______ accept some help with the work instead of trying đồ sộ tự it alone!

A. were

B. would

C. may

D. will

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Over the last few months garages _________ the price of petrol three times.

A. have gone up

B. have put up

C. raised 

D. have risen

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) or phrase(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined part in each of the following questions.

Xem thêm: truyện gió ấm không bằng anh thâm tình

The distinction between schooling and education implied by this remark is important.

A. odd

B. explicit

C. implicit

D. obscure

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

_______, he couldn’t finish that test in 60 minutes.

A. Intelligent as was the boy

B. As intelligent the boy was 

C. As the boy was intelligent 

D. Intelligent as the boy was

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The children had such difficult time when they began school in their new neighborhood that their parents decided never to move again.

A. Began

B. never 

C. such difficult time

D. đồ sộ move

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

I am not sure how old he is but he must be _________ for 70.

A. getting on

B. going by

C. getting up

Xem thêm: nghị luận về niềm tin trong cuộc sống

D. going off