số thập phân bằng nhau

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: số thập phân bằng nhau

Video chỉ dẫn giải

Bỏ những chữ số 0 ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân để sở hữu những số thập phân viết lách bên dưới dạng gọn gàng hơn:

a) \(7,800\);         \( 64,9000\);         \(3,0400.\)

b) \(2001,300\);    \(35,020\);           \(100,0100\).

Phương pháp giải:

Nếu một trong những thập phân sở hữu chữ số \(0\) ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân thì khi vứt chữ số 0 cơ cút, tớ được một trong những thập phân vị nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(7,800 = 7,80= 7,8\)

    \(64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9\)

    \(3,0400 = 3,040= 3,04\)

b) \(2001,300 = 2001,30 = 2001,3\)

    \(35,020 = 35,02\)

    \(100,0100 = 100,010 = 100,01\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: văn tả cái bàn học lớp 4 ngăn gọn

Hãy viết lách thêm thắt những chữ số \(0\) vô ở bên phải phần thập phân của những số thập phân tại đây nhằm những phần thập phân của bọn chúng sở hữu số chữ số cân nhau (đều sở hữu thân phụ chữ số):

a) \(5,612\);            \(17,2\);              \(480,59\).

b) \(24,5\);              \(80,01\);            \(14,678\).

Phương pháp giải:

Nếu viết lách thêm thắt chữ số \(0\) vô ở bên phải phần thập phân của một trong những thập phân thì được một trong những thập phân vị nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,612\);                        \(17,2= 17,200\);                \(480,59= 480,590\)

b) \(24,5 = 24,500\);           \(80,01= 80,010\);               \(14,678\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khi viết lách số thập phân \(0,100\) bên dưới dạng phân số thập phân, các bạn Lan viết lách : \(0,100 =  \dfrac{100}{1000}\); các bạn Mỹ viết lách : \(0,100 = \dfrac{10}{100}\); các bạn Hùng viết lách : \( 0,100 = \dfrac{1}{100}\). Ai viết lách đích thị, ai viết lách sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

Nếu một trong những thập phân sở hữu chữ số \(0\) ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân thì khi vứt chữ số 0 cơ cút, tớ được một trong những thập phân vị nó.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm

Vì \(0,100 = 0,1 = \dfrac{100}{1000}\) nên Lan viết lách đích thị.

\(0,100 =0,1 = \dfrac{10}{100}\) nên Mỹ viết lách đích thị.

 \(0,100 = 0,1 = \dfrac{1}{10}\) nên Hùng viết lách sai.